söndag 31 juli 2011

En speciell brunn grävd i Junsele

Följande korta notis kunde man läsa i Sollefteå Bladet den 14 januari 1905:

  Manar till efterföljd. Hemmansäg. And. Persson i Eden, Junsele, har före jul låtit gräfva å sin egendom en brunn om 53 fots djup. Den brunnen är emellertid icke af det vanliga slaget, som begagnas i trakten, d.v.s. timmerklädd, utan är den helt stensatt. Arbetet, som är utfördt af hr Engström från Sollefteå, är i sanningen ett vackert arbete, -ehuru det blifvit rätt dyrt. Men så är det också både stablare, ändamålsenligare och i alla afseenden bättre än det vanliga dussinarbetet vid brunnars anläggande. Och ändock borde vid dylikt största omsorg iakttagas.

Kan det vara så att denna brunn blev så bra så att den finns kvar ännu idag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar