lördag 4 februari 2012

Nybygget i Forsmo

Avskrift av köpekontrakt:

Då jag Johan Mauritsson från Forsmo från ris och rot upodlat berorde Krono Nybygge, hvilket jag ämna afstå och upplåta till mina söner Jacob, Johan och Pehr Johanssöner, så att de deraf undfå en Tredjedel hvardera, förbehåller jag för mig och min Hustru uti wår lifstid följande årliga förmåner som skola utgifvas så snart jag afträder Hela Nybygget neml. Tre Tunnor godt och stridt korn, trefjerdedels Tunna riktig Råg, Trefjerdedels tunna lätt Korn, Tre Lispund salt hufudströmming, föda wallning och skötsel för tvenne kor och fyra får med deras alster, Två och en fjerdedels tunna Potatis, En åttondels tunna salt. Dess utom förbehålles en rista på Djup änges nipan om 3ne åttondels tunneland, som bör med tolf lass riklig gödsel brukas gödas och plöjas. Utsädesland dessutom för en Kanna linfrö och tvänne kappar hamp frö på godd jord hvarsom hälst i åkern och när jag ej kan skjöta och förestå ofvanmämnde jord skall  halfva afkastningen utgifvas. Widare förbehålles till ...... odling odelta Rödningen westanföre Nyänget, nödinge ...kläder då Hustrun ej kan göra sådane, hvar till lin och hamp som blifvit förbehållne må användas. Skjuts till Kyrka, qvarn och alla andre reser samt nöjaktig uppassning då sådant begäres. Uphuggen wed för behofvet att hemta i Wedboden. Till husrum, förbehålles gr...la s.. knyttbyggningen, det mindre ...., del i fähus, tröskloga, Källare och bo stuga och qvarn, Desse födoråds förmoner skola utan afkortning utgifvas så länge förmånshjonet lefver till en tredjedel af hvarje son, då de mot desse födoråds beting gälds betalning och utlösen till Dottren Brita Magdalena får en tredjedel hvar af berörde Forsmo Nybygge. Lidgatu den 2nra December 1840 Johan Mauritsson i Forsmo, Bom

Med dessa af wår Kära fader gjorda förbehåll och beting äro vi nöjde och vill dess innehåll nogrant uppfylla och fullfara som med egenhändige namn under skrifva
Pehr Johansson i Forsmo Jacob Johansson, Johan Johansson

Tyvärr var min kopia svår att läsa närmast ryggen av boken därav de uteblivna orden. Skall kolla upp detta i originalboken nästa gång som jag besöker Härnösands landsarkiv.

Mera om Forsmo nybygge och Johan Mauritsson finns på ett tidigare blogginlägg. För att komma dit klicka här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar