torsdag 26 januari 2017

Ett fasansfullt brott

När jag i höstas satt och tittade i Ramsele kyrkoböcker så hittade jag en son och en mor som det fanns en notering om att de blivit mördade vid samma tillfälle i december 1888. En fruktansvärd händelse som finns att läsa om i diverse tidningar både inrikes och utrikes.


Ur SVENSKA AMERIKANAREN TORSDAGEN DEN 17 JANUARI
Umeå: De tolfårige dubbelmördarne, Elias Ferdinand och Johannes Alfred Nyman från Krången voro den 8 dec. instälda till polisförhör inför kronolänsmannen S. A. Norlander i Ramsele.
Efter nekande erkände tvillingbröderna, födda den 18 jan. 1876, sig ha mördat 50årige skomakaren Jonas Öberg samt hans 88-åriga moder Anna Brita Öberg, men båda pojkarne förnekade till en början, att de tillegnat sig mera penningar än fyra kr i silfver, som de lemnat yngre brodern Axel
Albin, för att denne, för hvilken de omtalat sitt brott, icke skulle röja dem.
Senare fortsattes förhöret med alla tre pojkarne i närvaro af fadern, arbetaren Johan Nyman. Efter ytterligare ihärdigt nekande erkände de följande:
att Johannes Alfred och Elias Ferdinand jemte en annan pojke i Krången under nästlidne sommar kommit öfverens om att döda skomakaren Jonas Öberg, för det denne vid något tillfälle varit ovettig på dem;
att detta beslut likväl då icke fattats på fullt allvar; att Johannes Alfred och Elias Ferdinand emellertid efteråt talat om beslutet, men ryggat för utförandet ända tills på torsdags eftermiddagen den 6 dec., då de beslutit döda såväl Jonas Öberg som hans åldriga mor för att åtkomma den förstnämdes penningar, hvilket ohyggliga beslut de, såsom vi förut omtalat, också verkstälde, hvarefter de tillegnade sig penningarne, 40 kr. i sedlar och 4 kr. i silfver.
Under hela förhöret ådagalade pojkarne den mest förhärdade fräckhet, visade intet tecken till ånger öfver sin blodiga handling samt kunde blott med största svårighet förmås att någorlunda hålla sig till sanningen.
De unga brottslingarne ha genom kommunalnämdens försorg satts under särskild bevakning, till dess ransakning inför domstolen egt rum. Fadern har till största delen under senaste åren vistats borta från hemmet på arbete och har sålunda varit hindrad att verksamt ingripa i barnens uppfostran.
Försummad skolgång och dåligt föredöme hos en del af den mera försigkomna ungdomen i orten torde icke vara utan skuld till ifrågavarande brott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar