fredag 1 december 2017

Det hände i Ramsele 1963

1963
* Ett önskemål från provinsialläkare Peter Molin att få köpa en blodcentrifug, tre avfallsbehållare,
tre pallar, stege till undersökningsbrits samt diverseinstrument till en kostnad av 1.126:- bifalls av
nämnden.
*En räknemaskin av märket Addo 2353 anskaffas till kommunalkontoret. Leverantör är firman
Merkur i Sollefteå.
* Nämndsordföranden uppdras att söka bidrag ur regleringsfonden för vägbygge mellan Stamåsen
och Vimmeråsen.
* Hörnquists Elektriska inkommer med ett anbud på 450:- för 10 st mer eller mindre skadade
pumpmotorer ur kommunens förråd. Med villkoret att nämndordföranden först får köpa en 3
hkr:s pump för eget bruk till en kostnad av 100:-, godtas anbudet.
* Tandläkare Olle Anderssons svårigheter att få behålla sina anställda tandsköterskor någon
längre tid tror han beror på de undermåliga bostäder sköterskorna disponerar. Andersson begär
dels en renovering av dessa bostäder och dels medel för inköp av möbler. Nämnden beslutar i
huvudsak enligt Anderssons framställning.
* Arbetsförmedlingens f.d. lokaler i Mogården byggs om till bostadslägenhet.
* Ramsele IK beviljas 4.000:- för inköp av ny sarg till isbanan vid realskolan.
* Till vintervägplogning och snöröjning på torget, väg till Nipgården samt väg till häradsskrivarekontoret, får Ramsele Vägförening ett anslag med 2.500:-.
* Kn beslutar att Ramsele ska representeras i den s.k. Sundsvallsutställningen 1963 medelst två
skärmar om vardera 100 x 140 cm. För ändamålet inköps även två kommunflaggor.
* Bland ansökningarna till tjänsten som tvättmästare vid det kommunala tvätteriet väljs fröken
Marianne Forslund från Kvarnby.
* Då nämnden ställer sig tveksam till behovet, beslutas att ärendet rörande anskaffning av kortvågsradio till samtliga brandbilar i kommunen bordläggs. Frågan har väckts genom länsbrandsinspektör Vilhelm Tells skrivelse till brandstyrelserna och kommunalnämnderna i Västernorrlands län.
* Vid behandling av inkomna framställningar om anslag till organisationer beslutar nämnden
sålunda: Ångermanlands turistförbund avstyrkes, Västernorrlands Läns Jaktvårdsförening avstyrkes, Svenska Diakonsällskapet avstyrkes, Sveriges Dövas Riksförbund avstyrkes, Estniska Nationalrådet avstyrkes, Stiftelsen Sommarsol SVR:s Barnkoloni tillstyrkes 100:- att upptagas i 1964 års budget.
* En ansökan från Svanö AB om förvärv av Hällåsen 1:16 och 1:18 i Edsele socken bifalls under
förutsättning att bolaget avstår ett område, en landtunga som skjuter ut i Ramselesjön. Området
anses av nämnden vara synnerligen lämpligt som friluftsreservat.
* Folkskollärare Karl Axel Longs anhållan om övergång till oljeeldning i lärarbostaden i Vägersjö
godkänns av nämnden. En oljecistern om 5.000 liter ska därför installeras.
* Nämnden mottar en motion från hr Hugo Källkvist om att vidta kraftåtgärder för att, dels
skapa arbetstillfällen för den redan befintliga befolkningen, och dels locka till inflyttningar. Detta
bör bl.a. ske genom att till företagande ändamål upplåta de tomma lokaler som kommunen förfogar
över. Dessutom bör en person anställas som kan organisera arbetet med den framtida planeringen
och företa adekvata utredningar. Av Kf får nämnden uppdraget att vidtaga och verkställa
de syftemål som motionären avser.
* Skolstyrelsen begär renovering och delvis ombyggnad av rektorsbostaden i Centralskolans äldre
skolhus till en beräknad kostnad av 28.000:-. Nämnden tillstyrker bifall.
* Nämnden beslutar föreslå Kf ett bidrag av 3.000:- till Nordantjäls IK för i första hand förbättring
av fotbollsplanen.
* Hundskatten för år 1964 föreslås Kf att fastställas till 30:- per hund.
* Nämnden beslutar tillstyrka ett bidrag av 120:- till fruarna Inez Engerot och Helga Andersson
till omkostnader för en vävkurs i Lungsjön.
* Beslut fattas om utbyggnad av Ramsele Centralskola till en beräknad kostnad av 3.720.000:-.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar