fredag 8 december 2017

Det hände i Ramsele 1966

1966
* Stockholm Superfosfat Fabriks AB låter meddela att AB Grävmaskiner i Sundsvall får entreprenaden på brytning, och transport till Helgums station, av kvarts från Långsjökullen.
* På uppdrag av byggnadsnämnden upprättar länsarkitekt Stig Elmqvist förslag till byggnadsplan för den del av Nyland by som ligger norr om ålderdomshemmet.
* Kn beslutar söka medlemskap i nybildade Västernorrlands Turisttrafikförbund.
* Fyra lägenheter, avsedda för ensamboende eller vikarierande lärare, inreds i gamla skolhusets övervåning vid centralskolan.
* Länsstyrelsen ger kioskägare Elof Karlström tillstånd att idka försäljning på torget i Ramsele för försäljning "av juice,alkoholfria drycker och glass samt varm korv med bröd eller potatismos och senap, som tillhandahålles i samband med korven".
* För att uppmuntra fåravel, och dessutom bidra till vårdandet av ett öppet landskap, föreslår Västernorrlands Fåravelsförening att kommunerna i länet köper stängselnät som under vissa premisser utlånas till verksamma fårägare. Kn beslutar bifalla företagarenämndens förslag att anslå 5.000:- till inköp av stängsel.
* Herr G. Wallander, Ramsele Industri AB, anhåller om att "Gamla Viken" ställs till företagets förfogande för företagarutbildning, samt ett kommunalt bidrag per utbildningstimme. Nämnden beslutar föreslå Kf att tillmötesgå anhållan.
* En kommitté på tre personer tillsätts för att granska förutsättningarna för bildandet av en stiftelse för småindustri/industrifond i kommunen.
* Kn beslutar placera ut listor för "Nationalinsamlingen för Vietnam" runt om i kommunen.
* Vägersjö Byggnadsförening anhåller om att för en symbolisk summa få förvärva paviljongen vid
Utanede sjukhem, bygga om denna och nyttja den som serveringslokal vid festplatsen i Vägersjö.
* Turistinformationskartor ska sättas upp invid riksvägarna 331, 341 och 950. På grund av övergången till högertrafik ska kartorna sättas upp på vänster sida av vägen och under hösten 1967 flyttas till den högra.
* Då valdistrikten i Vägersjö och Gideåberg endast har 82 respektive 136 röstberättigade personer,
och då befolkningen framledes väntas ytterligare minska, föreslår valnämnden att de båda distrikten slås samman. Kn tillstyrker förslaget.
* Distriktsveterinär G. Pettersson rekommenderar nämnden att avslå en anhållan från bönder i Edsele och Gideåberg om en bestämd mottagningsdag i veckan för veterinärbesök.
* Herr Eric Ericsson utses till kommunens representant i den nybildade Ramsele Teaterförening.
* Efter avslutad utredning föreslår nämnden att byborna i Gideåberg tilldelas 700:- till upprustning av byns badplats under förutsättning att de själva utför arbetet.
* Kn beslutar föreslå att lekskola, i barnavårdsnämndens regi, inrättas i Ramsele fr.o.m. höstterminen 1967.
* Med anledning av den förestående högertrafikomläggningen kallar länsstyrelsen till sammanträde
med "representanter för av dessa frågor berörda kommunala organ".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar