söndag 10 december 2017

Det hände i Ramsele 1967

1967
* Orrje & Co får uppdraget att undersöka möjligheterna för en flygplats i Västra.
* Ramsele kommun ansluter sig till Föreningen Skogsträdsförädling under femårsperioden 1967 - 1972.
* Droskägare Thorsten Edholm beviljas 1.500:- för inköp av syrgas- och återupplivningsapparat samt slemsugpump till sin drosk- och sjuktransportbil.
* Ett 20-tal av kommunens småföretagare ska visa prov på sina produkter i utställningen Ådalen 67. Syftet med projektet är i första hand marknadsföring, men kan även bli ett betydande steg mot ett vidare samarbete inom regionen.
* Såsom borgensman för konkursdrabbade Ramsele Industri AB krävs nu kommunen på borgenssumman 325.000:- av Länssparbanken. Banken erbjuder dock ett nytt lån på samma summa till rörlig ränta (f.n. 7%) och amortering under högst fem år. Kommunen avböjer offerten.
* Kommunen köper mark för byggande av s.k. temporära åldringsbostäder; 12 - 16 bostäder i Ramsele, Nyland (8:1) och fyra i Edsele, kv. Hammaren.
* RIAB:s verkstadslokaler hyrs ut till AB Thermatic, Sala.
* En kommitté om fem personer tillsätts för att lämna förslag på placering av ny idrottsanläggning, bestående av ishockeybana och tennisbanor mm.
* Kn beslutar att nipröjning ska utföras som kommunalt beredskapsarbete.
* Under de 15 år som den kommunala musikundervisningen pågått har denna enbart skötts av "obehöriga" lärare. Nu ska därför en ordinarie musiklärartjänst inrättas i kommunen.
* En byggnadsplan för delar av byarna Krånge och Nyland fastställs.
* Edsele vägbelysningsförening beviljas bidrag med 35.000:- till ombyggnad av vägbelysningsnätet inom Ödsgård, By, Nordanåker och Åkerö byar.
* Hugo Svee utses till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Ramsele Musikfond.
* Ångermanlands Distriktloge av IOGT beviljas ett ekonomiskt bidrag av 12.000:- för anställning av en instruktör, vars uppgift bland annat ämnar bli fullföljande av den verksamhet bland ungdomar i åldern 13 - 16 år som påbörjats under gångna vårtermin.
* Nämnden beslutar föreslå Kf att, i god tid innan det förestående valet, minska antalet ledamöter i följande nämnder och styrelser: Barnavårdsnämnden (från nuvarande 8 till 7), Biblioteksstyrelsen (fr. 7 till 5), Nykterhetsnämnden (fr. 6 till 5), Skolstyrelsen (fr. 15 till 9), Socialnämnden (fr. 15 till 9), Skogsfastighetsstyrelsen (fr. 7 till 5).
* Kungl. Maj:t tilldelar Ramsele kommun 5.000:- ur Fonden för friluftslivets främjande att användas till förbättring av de sanitära anordningarna vid kommunens campingplats.
* AB Facit får uppdraget att upprätta förslag på ny möblering av kommunalkontoret. De utrangerade möblemanget ska i första hand användas vid inredning av Thermatics lokaler och i andra hand erbjudas ortens företagare. 
* Kommunen får statsbidrag för arbetskostnader rörande vatten-, avlopps- och dagvattenledningar  inom Ramsele. Arbetet ska utföras som beredskapsarbete, och företrädesvis kommer äldre, lokalt bunden arbetskraft att anlitas.
* Martin Sörlin avgår efter 12 år som ordförande i Kn.
* Centrala byggnadskommittén (CBK) bildas då det fortfarande råder bostadsbrist i kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar