tisdag 18 december 2018

Det hände i Ramsele 1971

1971
* Länsstyrelsens föreslår en ny lantmäteriorganisation, med innebörden att Ramsele fortsättningsvis ska tillhöra distriktet med Sollefteå kommunblock och Fjällsjö kommun. Med distriktskontoret stationerat i Sollefteå och blott ett, på obestämd tid framåt, lokalkontor förlagt till Ramsele, motsätter sig Ks bestämt förslaget.
* Då livräddningsbåten totalförstördes under fjolårets badsäsong, söker fritidsnämnden anslag för inköp av en ny båt, vilket också beviljas med 750:-.
* Centralantennanläggningarna i kommunens fastigheter kommer att kompletteras med nödvändig utrustning för att möjliggöra TV2-mottagning.
* Kommunstyrelsen föreslår att en begäran ingås till Nya Systembolaget om att systembutik öppnas i Ramsele. Ks anser att eftersom Ramsele tätort är ett naturligt handelscentrum för kommunens invånare, och att de kunder härifrån som handlar systemvaror i Sollefteå eller Strömsund även köper andra produkter som annars skulle ha inköpts i hemortens butiker.
* Kommunfullmäktige tillstyrker att logen Fosterlandsvän, för sanering av samlingslokalen Faxen, beviljas statligt saneringslån och rekonstruktionsbidrag om sammanlagt 270.000:-. *Barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och socialnämnd avvecklas och ersätts av en nyinrättad social centralnämnd.
* Fritidsnämnden får 10.000:- för framställning av nya turistbroschyrer. Då man vill locka turister även annan tid än juli månad, kommer den nya utgåvans bildmaterial att kompletteras med vintervyer.
* Medel anslås för anläggning av tolv stycken minigolfbanor på grönområdet mellan busstationen och nipkanten söder därom.
* Edsele AIK anhåller om bidrag för iordningställande av ett 2,5 km långt elljusspår. Ks återremitterar ärendet till byggnadskontoret för kostnadsberäkning.
* För att underlätta inplaceringen av tjänstemän från Ramsele vid kommunsammanläggningen med Sollefteå i januari 1974, återbesätts inte den lediga kommunalingenjörstjänsten, utan Ramsele ges istället tillgång till Sollefteå kommuns fastighetsingenjör en dag/vecka.
* Den nya renhållningslagen (SFS 892-70) innebär för Ramsele kommuns del att det kommunala renhållningsansvaret inte bara omfattar hälsovårdstätorterna Ramsele och Edsele, utan utvidgas till att gälla hela kommunen. Kf ansöker om dispens från renhållningsskyldigheten för de byar där "avstånd, antal hushåll och befolkningsutveckling är sådan att kommunal renhållning varken nu eller senare synes motiverad".
* Med anledning av den obetydliga inkomst (28:50 under år 1970) som erhållits i samtalsautomaten på skoltomten, Nordantjäl vill Televerket nu avlägsna telefonkiosken. Ks beslutar föreslå omplacering av kiosken till Nordantjäls affär för att där eventuellt åstadkomma större lönsamhet.
* Efter ett sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Kf, dels att upphäva sitt beslut av den 23. 1. 1970 § 1, om sammanläggning med Sollefteå kommun den 1 januari 1974, och dels att ingå till Kungl. Maj:t med begäran om att få kvarstå som egen kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar