onsdag 19 december 2018

Det hände i Ramsele 1972

1972
* Polismästaren föreslår att antalet polismän inom Ramsele lokalvaktområde minskas från nuvarande fem till fyra personer. I ett yttrande hävdar Kf att det faktiska antalet tjänster under en längre tid bara varit tre, varför man nu, vid en eventuell personalminskning till fyra man, också kräver att styrkan, även i realiteten, ska vara just fyra man.
* Brandchef Knut Mattsson anhåller om att få köpa en trådlös personsökare till brandkåren. Ks beslutar att, om det är ekonomiskt möjligt, uppta 25.000:- vid upprättande av 1973 års budget. 
* Arvid Östman, Terrsjö, beskriver i en motion de skadeverkningar som bävrar förorsakar i kommunen. Motionären anhåller dels om tillstånd att riva ett antal dammar, och dels om en lösning av ersättningsfrågan. Kf beslutar att ingå till Länsstyrelsen med yrkande om åtgärd. Efter utförd besiktning meddelas dock att vare sig Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för närvarande har några medel för att ersätta skador orsakade av bäver. Däremot ger polismyndigheten tillstånd att riva vissa dammar.
* Länsstyrelsen har i sitt yttrande till Kungl. Maj:t avslagit Ramsele kommuns framställning om att få kvarstå som självständig kommun. Ks beslutar enhälligt att representanter från partierna ska uppvakta regeringen och understryka att det är ansvarslöst mot kommuninvånarna att tvingas till sammanslagning med Sollefteåblocket. Sedermera avslår även Kungl. Maj:t framställningen.
* Färdtjänst för handikappade införs fr.o.m. 1 juli. Den åkande svarar själv för grundavgiften 2:-, och 10% av resekostnaderna, i de fall dessa överstiger 20:-.
* Trädgårdskonsulent Torsten Lundgren, Hushållningssällskapet, påpekar brister i markplaneringen på ett antal platser i centrala Ramsele. Ks beslutar anslå 55.000:- till planteringar och trädgårdsprojektering, samt för anlitande av konsult.
* En stor satsning på fritidsfiske inleds. Bl.a. ska ädelfisk inplanteras i lämpligt vattensystem, och en mindre kläckningsanläggning byggas.
* Vägverket vill upphöra med snöröjning av gångbanor inom Ramsele samhälle, då trafiken vintertid bedöms så ringa att vägens körbana är fullt tillräcklig för all trafik. Ks beslutar meddela Länsstyrelsen att snöröjning av denna led är en nödvändighet, då många skolbarn dagligen går den aktuella sträckan.
* Kommunen övertar ansvaret för Vagnede idrottsplats från Ramsele IK, eftersom kostnaderna för anläggningens skötsel blivit en alltför stor belastning för föreningens ekonomi.
* Partistödet höjs från nuvarande 600:- till 1.000:-.
* En björn har skjutits i Ramsele och frågan om inte kommunen ska försöka köpa det döda djuret diskuteras. Ks beslutar slutligen att ta kontakt med berörda myndigheter för att om möjligt förvärva björnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar