måndag 20 juli 2015

Det hände i Ramsele 1960

1960
* Byggnadstekniska nämnden anser att ett reglemente snarast borde upprättas och beslutas för nämndens arbetsuppgifter. Byggnadstekniska nämndens uppgifter ska vara att ombesörja förvaltningen av kommunens vatten och avloppsledningar med tillhörande verk (vattenverk, reningsverk och pumpstationer). Vidare ska nämnden utgöra kommunalt organ för bostadsförsörjningens främjande (kommunalt förmedlingsorgan FO), samt att handlägga de ärenden i övrigt, som av kommunfullmäktige eller annat kommunalt organ överlämnats till byggnadstekniska nämnden för handläggning.
* Arbetslöshetsnämnden anhåller om medel (4000:-) till beredskapsarbete för arbetslösa skogshuggare. 50% av kostnaden får man i statsbidrag.
* Beslut fattas om att avvakta med byggande av VA anläggning i Ramselevallen samt att utreda möjligheten att bilda mindre enheter för VA.
* En särskild kommitté har fått uppdraget att utforma ordningsföreskrifter för hundar och kommittén har nu översänt sitt förslag som innebär ett förbud mot att ha lösspringande hundar under perioden 1 mars - 31 december. Vidare föreslås att en allmän hundgård byggs där samtliga lösspringande hundar ska hopsamlas. Kn beslutar att anta kommitténs förslag.
* Nytt pensionsreglemente antas.
* Beslutas om bidrag till vägunderhåll och vintervägunderhåll.
* Beslutas om att teckna borgen för ett antal byggnadskreditiv i bank för personer som beviljats egnahems- eller förbättringslån.
* Förslag till ny organisation för skolväsendet föreligger. Beslutas att:
   • Fjällbohögs skola ska centraliseras till Lungsjön från och med läsåret 1960/61
   • Lilltersjö småskola ska centraliseras till Nordantjäl från läsåret 1962/63
   • Gideåbergs småskola ska centraliseras till Edsele från läsåret 1962/63
* Hocksjöns skolhus säljs till Valdemar Johansson i Ramsele för en summa av 5.100:-.
* Vimmervattnets skola överlämnades kostnadsfritt till Vimmervattnets bygdegårdsförening.
* Herr Edvin Eriksson som under många år arbetat på byggnadskontoret slutar sin tjänst den 1 maj 1960.
* 221 elever går i realskolan i Ramsele.
* Den skogliga yrkesskolan (Skogsvårdsstyrelsens), har nu pågått i tre år. Lokaler för undervisning diskuteras. Skogsvårdsstyrelsen åtar sig att rusta upp lokaler i gamla ålderdomshemmet. Avtal sluts för fem år framåt.
* SCA infordrar kommunalnämndens yttrande i en fråga om tillstånd till förvärv genom byte med lantbruksnämnden av bland annat fastigheten Vägersjö 1:27. Kommunalnämnden beslutar att tillstyrka framställningen.
* Ramsele kyrkbygds vägförening får överta ansvaret för snöröjning av torget, samt för vägarna till ålderdomshemmet och tandläkarbostaden. Vägföreningen får även ansvaret för skötseln av ytterbelysningen inom samhället.
* Beslut tas om att utföra den av byggnadstekniska nämnden föreslagna vatten och avloppsledningen i Ramselevallen. Medel till projektet, 191.000:-, anvisas ur investeringsfonden, statsbidrag utgår ej.
* Medel till brunnsborrning lämnas till ett antal fastigheter i Rensjön och Lungsjöbacken.
* IOGT uppmanas av Länsstyrelsen att ansöka om bidrag ur vattenregleringsfonden med 85.000 kronor till den uppförda samlingslokalen.
* Badplatsen Vitasand i Vagnede rustas upp.
* Mark och planeringsarbeten utförs vid Ramsele nya ålderdomshem i enlighet med det förslag som trädgårdsanläggare Halvar Norfelt upprättat. Statsbidrag utgår med 50% av kostnaden.
* Edvin Eriksson, som under lång tid vant ordförande i en lång rad nämnder och styrelser, avgår med pension,
* Centralantennanläggning för mottagningsområden rundradio, ultrakortvåg och television skaffas till de nya hyreshusen. Avgift för hyresgästerna ska fastställas längre fram.
* Faxälvens vattenregleringsföretag erbjuder kommunen, som full kompensation för den skadeinverkan som utförda regleringar och kraftverk medfört på Ramsele samhälles badplats Vitasand, utföra ny badplats vid Holmeselet.
* Val för tiden 1961 - 1963 förrättas. Byggnadsnämnden utökar antalet ledamöter från 5 till 7.
* Ramsele ABF presenterar sitt program för 1961. Ett femtontal kulturkvällar ute i byarna med film, litteratur och studietips planeras. Ett stort antal utställningar, föreläsningar och en speciell cirkelverksamhet kung skogsbygdens strukturförändring med filmer, föreläsningar och bandprogram benämnd "Bortfall - by i skogen" finns också med i planerna.
* Beslutas att genomföra restelektrifiering av de fastigheter som fortfarande saknar ström. Statsbidrag samt regleringsmedel ska utgå. Kostnaden för kommunen blir 10.000:-.
* En tjänst som vaktmästare för kommunens fastigheter (utom skolorna) inrättas.
* Kommunalnämnden övertar förvaltningen av de fastigheter och lokaler som inte längre är i bruk, främst lärarbostäder och nedlagda skolor. Sammanlagt rör det sig om 18 fastigheter.
* Skolan i Flybränna ägs av Krångcde AB, men planer finns från kommunens sida att köpa in skolan av bolaget och flytta den till annan plats. 35.000 kronor anvisas till projektet ur allmänna investeringsfonden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar