måndag 31 december 2018

Gott Nytt År!

Julen blev inte riktigt som tänkt då vi blev magsjuka och fick åka hem från Forsnäs och Norrland betydligt tidigare än vad som var tänkt. Så nu blir det ett nyår utan snö hemma istället men vi fick i alla fall se lite snö och hade en jättefin vinterdag där uppe med lite pulkaåkning. Så med några bilder därifrån säger jag nu

Gott Nytt År!
måndag 24 december 2018

söndag 23 december 2018

Vem är detta?

Någon som känner igen damen på detta foto?


Kortet har jag fotat av för många år sedan. Har glömt nu var jag lånat det (skriv alltid upp direkt är en bra erfarenhet) men har ett svagt minne att det skall vara från Kanada eller USA och att det skulle vara Hans Johan Nordins fru. Hans Johan var en bror till mormors far och han utvandrade till Amerika och försvann. Dödförklarades på 1950 eller 1960-talet och ansågs då vara avliden senast på 1920-talet. Min bror hittade honom för några år sedan och han dog någon gång i början av 1900-talet men var då gift och hade ett barn.

lördag 22 december 2018

Bilder från Forsmo

Här kommer tre bilder från Forsmo, Ramsele sn, byn där min pappa, farfar och farfars far växte upp.

 
Bild på husen öst i byn taget från Fjällsjöälven.


Samma hus igen men nu fotade uppe från Grönbäck.


Och slutligen från färjestället i Forsnäs. Någon som kan berätta mer om husen?

fredag 21 december 2018

Det hände i Ramsele 1973

1973 
* Flottledsrensning utförs i form av beredskapsarbete i Gideån, Eldsjöån, Lafsån, Kvarnån, Vimmervattenån och Tarån.
* En modernt utrustad lekplats byggs på den vildvuxna tomten bakom gamla föreningshuset i Edsele. * Ks motsätter sig överlantmätarmyndighetens förslag om indragning av lantmäteriets lokalkontor i Ramsele. Ks påminner också i sitt beslut att Ramsele är klassad som serviceort, och ställer frågan, "hur skall servicen kunna bibehållas då staten endast fortsätter att bedriva avvecklingspolitik".
* Läkarstationen i Ramsele byggs till, och upprustas för att inrymma tvåläkarstation, distriktsköterska, arbetsterapeut m.m.
* Ramsele Hembygds- och kyrkokör fyller 50 år. Kommunen uppvaktar med ett verk av den lokale konstnären Anselm Runo. Tavlan ska hänga i församlingshemmet.
* Med anledning av den förestående sammanläggningen med Sollefteå, utses en festkommitté för att arrangera ett festligt och värdigt avslut på suveräniteten.
* Ramsele jaktskytteklubb beviljas ett kommunalt bidrag på 19.000:- för uppförande av en stuga vid älgskyttebanan. Stugan ska både fungera som sekretariat och som kaffeservering vid tävlingar.
* Kf beslutar att Stiftelsen Ramsele Småindustrier får behålla sitt säte i Ramsele och bedriva sin verksamhet i Ramsele i oförändrat skick även efter 1 januari 1974.
* Edsele Missionsförsamling beviljas ett bidrag av 1.000:- för installation av elektrisk värme i stora samlingssalen i Utanede missionshus.
* Efter en begäran från Strandmons Bygdeförening efterskänker kommunen sina 21 andelar i bygdegården.
* 1,5 miljoner kronor anslås till uppförande av ett hantverkarhus vars totala yta beräknas till ca 1.700 m2 . Huset, som till stor del ska finansieras genom statsbidrag, är avsett för uthyrning till bland andra Sollentunaföretaget AB Erik Sundberg som avser flytta sin verksamhet till Ramsele. 

Det var slutet för Ramsele Storkommun då kommunen överfördes till Sollefteå kommun och rär finns Ramsele än idag. All fakta som jag presenterat finns här.
 

torsdag 20 december 2018

Ett vykort på Tradera

Hittade ett gammalt kort på Tradera. Tyvärr såg jag det för sent så auktionen var redan slut. Motivet är iofs ganska känt och jag har ett tidigare.


Det som är riktigt intressant med detta exemplar är att det är skickat till en värnpliktig vid namn Tarander. Vet ännu inte vem det är men man kanske kan spåra vem genom det nummer som finns.


Någon som vet vem han är? Kortet skall vara från 1941 eller 1942.

onsdag 19 december 2018

Det hände i Ramsele 1972

1972
* Polismästaren föreslår att antalet polismän inom Ramsele lokalvaktområde minskas från nuvarande fem till fyra personer. I ett yttrande hävdar Kf att det faktiska antalet tjänster under en längre tid bara varit tre, varför man nu, vid en eventuell personalminskning till fyra man, också kräver att styrkan, även i realiteten, ska vara just fyra man.
* Brandchef Knut Mattsson anhåller om att få köpa en trådlös personsökare till brandkåren. Ks beslutar att, om det är ekonomiskt möjligt, uppta 25.000:- vid upprättande av 1973 års budget. 
* Arvid Östman, Terrsjö, beskriver i en motion de skadeverkningar som bävrar förorsakar i kommunen. Motionären anhåller dels om tillstånd att riva ett antal dammar, och dels om en lösning av ersättningsfrågan. Kf beslutar att ingå till Länsstyrelsen med yrkande om åtgärd. Efter utförd besiktning meddelas dock att vare sig Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för närvarande har några medel för att ersätta skador orsakade av bäver. Däremot ger polismyndigheten tillstånd att riva vissa dammar.
* Länsstyrelsen har i sitt yttrande till Kungl. Maj:t avslagit Ramsele kommuns framställning om att få kvarstå som självständig kommun. Ks beslutar enhälligt att representanter från partierna ska uppvakta regeringen och understryka att det är ansvarslöst mot kommuninvånarna att tvingas till sammanslagning med Sollefteåblocket. Sedermera avslår även Kungl. Maj:t framställningen.
* Färdtjänst för handikappade införs fr.o.m. 1 juli. Den åkande svarar själv för grundavgiften 2:-, och 10% av resekostnaderna, i de fall dessa överstiger 20:-.
* Trädgårdskonsulent Torsten Lundgren, Hushållningssällskapet, påpekar brister i markplaneringen på ett antal platser i centrala Ramsele. Ks beslutar anslå 55.000:- till planteringar och trädgårdsprojektering, samt för anlitande av konsult.
* En stor satsning på fritidsfiske inleds. Bl.a. ska ädelfisk inplanteras i lämpligt vattensystem, och en mindre kläckningsanläggning byggas.
* Vägverket vill upphöra med snöröjning av gångbanor inom Ramsele samhälle, då trafiken vintertid bedöms så ringa att vägens körbana är fullt tillräcklig för all trafik. Ks beslutar meddela Länsstyrelsen att snöröjning av denna led är en nödvändighet, då många skolbarn dagligen går den aktuella sträckan.
* Kommunen övertar ansvaret för Vagnede idrottsplats från Ramsele IK, eftersom kostnaderna för anläggningens skötsel blivit en alltför stor belastning för föreningens ekonomi.
* Partistödet höjs från nuvarande 600:- till 1.000:-.
* En björn har skjutits i Ramsele och frågan om inte kommunen ska försöka köpa det döda djuret diskuteras. Ks beslutar slutligen att ta kontakt med berörda myndigheter för att om möjligt förvärva björnen.

tisdag 18 december 2018

Det hände i Ramsele 1971

1971
* Länsstyrelsens föreslår en ny lantmäteriorganisation, med innebörden att Ramsele fortsättningsvis ska tillhöra distriktet med Sollefteå kommunblock och Fjällsjö kommun. Med distriktskontoret stationerat i Sollefteå och blott ett, på obestämd tid framåt, lokalkontor förlagt till Ramsele, motsätter sig Ks bestämt förslaget.
* Då livräddningsbåten totalförstördes under fjolårets badsäsong, söker fritidsnämnden anslag för inköp av en ny båt, vilket också beviljas med 750:-.
* Centralantennanläggningarna i kommunens fastigheter kommer att kompletteras med nödvändig utrustning för att möjliggöra TV2-mottagning.
* Kommunstyrelsen föreslår att en begäran ingås till Nya Systembolaget om att systembutik öppnas i Ramsele. Ks anser att eftersom Ramsele tätort är ett naturligt handelscentrum för kommunens invånare, och att de kunder härifrån som handlar systemvaror i Sollefteå eller Strömsund även köper andra produkter som annars skulle ha inköpts i hemortens butiker.
* Kommunfullmäktige tillstyrker att logen Fosterlandsvän, för sanering av samlingslokalen Faxen, beviljas statligt saneringslån och rekonstruktionsbidrag om sammanlagt 270.000:-. *Barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och socialnämnd avvecklas och ersätts av en nyinrättad social centralnämnd.
* Fritidsnämnden får 10.000:- för framställning av nya turistbroschyrer. Då man vill locka turister även annan tid än juli månad, kommer den nya utgåvans bildmaterial att kompletteras med vintervyer.
* Medel anslås för anläggning av tolv stycken minigolfbanor på grönområdet mellan busstationen och nipkanten söder därom.
* Edsele AIK anhåller om bidrag för iordningställande av ett 2,5 km långt elljusspår. Ks återremitterar ärendet till byggnadskontoret för kostnadsberäkning.
* För att underlätta inplaceringen av tjänstemän från Ramsele vid kommunsammanläggningen med Sollefteå i januari 1974, återbesätts inte den lediga kommunalingenjörstjänsten, utan Ramsele ges istället tillgång till Sollefteå kommuns fastighetsingenjör en dag/vecka.
* Den nya renhållningslagen (SFS 892-70) innebär för Ramsele kommuns del att det kommunala renhållningsansvaret inte bara omfattar hälsovårdstätorterna Ramsele och Edsele, utan utvidgas till att gälla hela kommunen. Kf ansöker om dispens från renhållningsskyldigheten för de byar där "avstånd, antal hushåll och befolkningsutveckling är sådan att kommunal renhållning varken nu eller senare synes motiverad".
* Med anledning av den obetydliga inkomst (28:50 under år 1970) som erhållits i samtalsautomaten på skoltomten, Nordantjäl vill Televerket nu avlägsna telefonkiosken. Ks beslutar föreslå omplacering av kiosken till Nordantjäls affär för att där eventuellt åstadkomma större lönsamhet.
* Efter ett sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Kf, dels att upphäva sitt beslut av den 23. 1. 1970 § 1, om sammanläggning med Sollefteå kommun den 1 januari 1974, och dels att ingå till Kungl. Maj:t med begäran om att få kvarstå som egen kommun.

måndag 17 december 2018

Flygfoto V

Här har jag också hittat ett flygfoto av min farmors hemman och det kortet är taget 1970


Farmors hus det gula, bryggstuga mitt i bilden, lagården där ovan och lador till höger.

söndag 16 december 2018

Tredje advent!

Är det idag och då kom den första riktiga snön i Norrköping.


Inte mycket men några cm och det ser ut att kunna bli runt noll eller någon minusgrad framöver så kanske att det blir kvar till jul.


Ebba hade några kompisar hemma idag med föräldrar så det blev att baka och göra en massa godsaker.

lördag 15 december 2018

Flygfoto IV

Med det nya sättet att söka på ArkivDigital så var det lätt att hitta huset som mormor, mamma och jag är uppväxt i. Alla bilderna hämtade från ArkivDigitals samlingar.


Flygfoto sedan 1970. Logen är på sin gamla plats där den stod innan vi tog ner den och byggde upp den ingen på en mindre blöt plats. Detta år bodde jag med mina föräldrar på övervåningen i det vita huset. Finns en lada i nedre vänstra hörnet som jag inte kommer ihåg.


Detta kort är taget 1985 och då var jag mest hemma på helgerna eftersom jag gick på gymnasiet nere i Sollefteå. Logen är fortfarande på sin plats men det ser ut som om den andra ladan är borta eller möjligen utanför bild. Lärkarna som mamma satt en gång bakom vårt hus har vuxit rejält.


Fotot 1993 är en sommarbild och nu är logen på sin nuvarande plats. Den gamla ladan som tidigare stod nere där bäcken korsar landsvägen är flyttad och står mellan logen och vedboden. Stora garaget har vi också fixat till, tagit ned det gamla och satt upp nytt med plåt i väggarna istället för stora vita tegelstenar. Den gamla Ford Tanus från 1971 och min blå Opel reservdelsbil finns fortfarande kvar på bilden men är borta sedan länge nu. 

fredag 14 december 2018

Flygfoto III

För några veckor sedan så började jag titta lite på flygfoton i ArkivDigital och skrev också en instruktion om hur man hittar bilder. Nu har de fixat till ett mycket enklare verktyg att få tag på de bilder som man vill ha.


Nu finns det en extra rad i menyn till vänster på ArkivDigital som säger Flygfoton. Om man klickar på den så får man följande vy.


En karta över landet där man kan zooma sig in i bilden med + och ut med -.


Zooma in till dess du är på rätt plats och ser små nålar. Genom att föra pekaren över en nål kommer det upp mer information om volymnamn, antal bilder och fotoår. Klicka på nålen och då kommer första bilden i volymen upp.


Sedan är det bara att leta fram de bilder som är intressanta. Lycka till.

torsdag 13 december 2018

En släkt från Ramsele!

Jag kommer under några veckor att forska lite om denne man som var gift med en syster till min mormors mor.
Min mormors mor Anna Persdotter, gift Nordin, är hon till vänster på bilden. Mannen med familj bodde i detta hus i Forsnäs, Ådals-Liden sn under många år.
Huset flyttades senare till Ramsele och blev Hantverkshuset.

onsdag 12 december 2018

Fale Bure Ring

Idag så kom det hem i brevlådan, manus till Fale Bure Ring andra editionen från 1939. Här finns alla texter och repliker. Spelet som spelades vid Ramsele gamla kyrka var författat av Adolf Råde. Han var kyrkoherde i Ramsele men jag har inte hittat exakt när. Född på 1880-talet i Nordmaling. Någon som vet mera om honom och kanske till och med har en bild av honom.


Jag hittade inga flera namn på skådespelare och statister utan det får jag fortsätta att leta.
 

tisdag 11 december 2018

Det hände i Ramsele 1970

1970 
* Två alternativa tidpunkter för kommunsammanslagningen med Sollefteå diskuteras; 1 januari 1971 och 1 januari 1974. Nämnden beslutar föreslå Kf det senare alternativet.
* Fritidsnämnden föreslår att en ordinarie fritidsassistenttjänst inrättas. Tanken är att den nye assistenten ska hålla kontakt med olika organisationer beträffande lokaler och anläggningar samt biträda idrottsföreningarna inom kommunen som instruktör.
* En ny brandbil av typen Volvo N 86-44 till ett pris av 45.000:- köps in till kommunen. Leverantör är Motor-Companiet i Sollefteå.
* Den lokala skattemyndighetens (häradsskrivarens) mottagning i Ramsele dras in på grund av minskande besöksfrekvens.
* Kommunalkamrer Jan Andersson överväger att lämna Ramsele då tjänstebostaden inte uppfyller hans krav på komfort. Nämnden beslutar medverka till att lämplig bostad anvisas samt att erbjuda Andersson en något förmånligare löneplacering. Inte desto mindre bestämmer sig Andersson för att begära avsked från sin tjänst och flytta från orten. Till ny kommunalkamrer utses sedermera herr Sven Pettersson.
* Kn beslutar anföra besvär hos Kungl. Maj:t över Länsstyrelsens beslut om ändrad valdistriktsindelning.
* Representanter från Sollefteå sjukhus har vid ett besök påtalat behovet av en vårdcentral i Ramsele. Nu planeras en central, vars yta skulle bli ca 200 m2 , som ska kunna erbjuda husmodersgymnastik, barn - och mödravård samt sjuksköterskemottagning, och dessutom vara handikappanpassad. Nämnden beslutar överlämna ärendet till byggnadskontoret för beaktande.
* Västra Ångermanlands kommunaltjänstemannaavdelning föreslår att en företagsnämnd inrättas i kommunen. Kn bifaller framställningen.
* Brandsoldaterna i Edsele entledigas från sina uppdrag då brandkårens verksamhet centraliseras till Ramsele. LION:s får i uppdrag att sälja utrangerat material på auktion, där bruttointäkterna ska delas lika mellan hjälporganisationen och kommunen. Den brandbil som varit stationerad i Edsele säljs mot anbud.
* Bygården i Edsele får tilläggsanslag för inläggning av mattor och inköp av elektrisk spis och kokkärl.
* Postverket överväger nedläggning av diligenslinjen Strömsund - Ramsele på grund av dålig lönsamhet och anhåller om ett uttalande från kommunens i frågan. Nämnden beslutar att motsätta sig den föreslagna förändringen.
* Nämnden föreslår Kf att affärs- och bostadshus (s.k. Centrumhus) till en kostnad av 1.900.000:- uppförs i Ramsele centrum på fastigheten Nyland 1:13.
* Hotell Färnlöf utarrenderas till källarmästarparet Frank och Elisabeth Kjernsvik. Arrendatorn förvärvar även befintligt lager av matvaror och drycker, vilket kommunen förpliktar sig att på samma villkor återköpa om arrendatorn "drabbas av obotlig sjukdom eller faller ifrån".

måndag 10 december 2018

Det hände i Ramsele 1969

1969
* Gamla telelokalerna i bankhuset hyrs ut till Carlssons Offsettryckeri.
* Ett flertal ansökningar om, dels nybyggnadsbidraget till småhus, och dels om bidrag för enskilda va-företag, inkommer till kommunen.
* Tre "intensiva letare", Werner Nilsson, Gunnar Nilsson, båda Ramsele och Per Olof Persson, Högbynäs, belönas för sina prestationer under Mineraljakten Y 68.
* Nämnden beslutar föreslå Kf att, 1) undervisningen vid Imnäs skola läggs ned fr.o.m. läsåret 1969/70 och att barnen därefter hänvisas till Forsnäs skola, Ådalslidens kommun, och 2) undervisningen vid Vägersjö skola centraliseras till Edsele skola fr.o.m. samma läsår.
* Ramsele folkbibliotek får tilläggsanslag för inköp av grammofonanläggning som planeras bestå av 4 st. lyssnarapparater, högtalare och bandspelare. Under året föreslår nämnden bl.a. följande projekt som beredskapsarbete:
       turiststig genom den s.k. Kodalen.
       utförande av gatubelysning längs väg 331.
       rivning av saneringsfastighet i Ramsele centrum.
       anläggande av bad vid Edslan i Edsele.
       ombyggnad av Hotell Färnlöf.
       nybyggnad av busstation och busstorg i Ramsele.
       asfaltering av torget i Ramsele.
* Efter en framställan från Biblioteksstyrelsen anslås 6.500:- till inköp av textilier och möbler i samband med bibliotekets flytt från församlingshemmet till nya skolan i Edsele.
* Länsstyrelsens översyn av kommunens indelning i valdistrikt orsakar en del förändringar; Gideåbergs valdistrikt överförs till Ödsgård och Vallens och Imnäs valdistrikt överförs till Kyrkbygden.
* Nämnden beslutar uppdra till byggnadskontoret att planera ytterligare pensionärsbostäder.
* Broar över Prästbäcken och Molinsbäcken i Edsele ska byggas.
* SJ föreslår nedläggning av vagnslasts- och styckegodstrafik vid Betåsen fr.o.m. 1 juni 1970. Nämnden motsätter sig förslaget då fungerande godstrafik vid Betåsen är av stor vikt för kommunen.

söndag 9 december 2018

Det hände i Ramsele 1968

1968
* Gustaf Höglin väljs till ny ordförande i Kn.
* Den av Kf tillsatta kommittén för utredning av den kommunala PR-verksamheten betraktar följande faktorer som de mest betydelsefulla när det gäller en kommuns anseende; God ekonomi, God personalvård, Klok skattepolitik, Långsiktig planering, Personalens uppträdande, Muntlig och skriftlig korrespondens och Framsynta kommunalmän.
* Byggnadsnämnden föreslår att den s.k. Utsiktsnipan ombildas till ett naturreservat, för att åt framtiden bevara kommunens "vackraste och mest kända utsikt".
* Lokala studieförbund får extra bidrag för studiecirklar om högertrafikomläggningen.
* Kommunen köper Hotell Färnlöf, inklusive fastigheten Nyland 1:8, av fr. Anna-Stina Eliasson. Köpeskillingen blir 331.100:-.
* Ramsele Snickerifabrik får uppdraget att uppföra tio fritidsstugor vid Ramselesjön.
* Kommunalt bidrag utgår till enskilda skogsägare för ungskogsröjning med 50% av den enskilde skogsägarens kostnad. Röjningen utförs som beredskapsarbeten.
* Knut Mattsson, Ramsele, utses till ny brandchef efter avgående Carl Jarbro.
* Ett förslag från samarbetsnämnden om inrättande av industristiftelse avslås av nämnden.
* Nipsippans växtområden behöver översyn, enligt byggnadsnämnden. Främst är det Nylandsänget, "Kodalen", några områden i Edsele och Backinget. Nämnden beslutar föreslå att 4.700:- anvisas ändamålet.
* Nya avgifter för sophämtning fastställs till 69:60/år för ett egnahemhushåll (dock tillkommer 10:- om fastighetsägaren använder egen tunna i stället för säcksystemet), och för hushåll i hyreshus blir det nya priset 74:40/år. 
* Gatubelysning från nya bron över Faxälven till Lungsjövägen ska dras med hjälp av svårplacerad, äldre arbetskraft. Ca 1/3 av kostnaden utgörs av statsbidrag. 
* Innehavare av apoteket i Sollefteå, Per Westling, påpekar i en skrivelse att Ramselefilialens lokaler är otidsenliga och dessutom att apoteket ligger för långt ifrån centrum. Nämnden beslutar uppdra till byggnadskommittén att i samband med planering för kommande nybyggnad beakta apotekets behov av lokaler. 
* Projektet "Provhus i barkbetong" avslutas då man funnit resultaten av gjutningsproven otillfredsställande. Dessutom ska kommunens intressen i bolaget AB Barkbetong snarast möjligt avvecklas. 
 

lördag 8 december 2018

Erik Olof Henriksson (1846-1908)

Erik Olof Henriksson föddes 1846 28/3 i Långvattnet, Junsele sn som en son till Henrik Nilsson (1809-1874) och hans hustru Kajsa Märta Jonsdotter (1810-1866). Han gifte sig 1873 23/11 i Ramsele sn med Märta Johanna Eliasdotter. Hon var född 1855 25/3 i Lillterrsjö, Ramsele sn som en dotter till Elias Eliasson och hans hustru Stina Johanna Persdotter. Makarna bodde först i Långvattnet för att 1882 flytta till Lillterrsjö, Ramsele sn där han skrivs som arbetare. Erik Olof dog där 1908 22/11 och dödsorsaken var lunginflammation och han avled på Backe sjukhus, Fjällsjö sn. Hustrun bodde kvar i byn och avled där 1935 5/12.


Erik Olofs Märta (tack Cathrine för att jag får använda bilden)

Makarnas barn:
d. Cajsa Johanna                     (1874-1875)
s. Erik Elias                              (1875-1965)
d. Märta Johanna                   (1877- 1957)
d. Hinrika Karolina                (1880-1880)
s. Nils Johan                            (1881-1952)
d. Kristina Elisabet                (1885-1971)
d. Brita Karolina                     (1888-1894)
s. Henrik Otto                         (1891-1955)
s. Petrus Emanuel                  (1894-1962)
s. Olof Gustaf                          (1896-1919)
s. Karl Elvert                           (1902-1959)

Erik Olofs far Henrik var en bror till min morfars farfars far

fredag 7 december 2018

Ångermanländska festspelen i Ramsele

Satt ikväll och plockade bland lite släktforskningspapper och fick då tag i programmet från Ångermanländska FESTSPELEN i Ramsele 2 och 3 juli 1938. Ett program som jag köpt någon gång på Tradera.


Så här ser programmet ut som är fyllt med annonser och så finns det en lista på speltider och huvudkaraktärerna, dock utan skådespelarnas namn. Men det står att de som är med och spelar är Ramselebor. Började titta tillbaka i min blogg och då visade det sig att jag skrivit ganska många inlägg om just dessa spel och fått många kommentarer och även lista på namnen för huvudpersonernas namn. Men är det någon som känner till flera namn på de som hade de mindre rollerna och de som var statister?


Här är länkar till mina tidigare inlägg:
Fale Bures ring 1938
Fale Bures ring 1938 del II
Fale Bures ring 1938 del III

Del III innehåller en mängd kommentarer med bland annat information om vem som spelade huvudpersonerna.

torsdag 6 december 2018

Farfars moster Kristina Selin

Hemma hos farmor fanns ett kort med Kristina Selin som var en syster till farfars mor. Jag har gjort ett blogginlägg tidigare med det kortet och berättat lite mera om henne här.

I sommar dök det upp ett kort i Ramselegruppen på FB som var lika och dessutom skickat till en Fru Anna Olsson i Krången, Ramsele (tack Bertil för att jag får låna kortet).


Här är Kristina som piga med en massa getter.


På kortet baksida står att det är ett minne av sommaren 1918 (kortet kan alltså dateras) från Kristin Selin till Fru Anna Olsson i Krången, Ramsele. Vem är då denna Anna?

 
När jag letar i register som finns på ArkivDigital så hittar jag en Anna Margareta Olsson som är född 1866 12/12 och bor i Krången och skrivs som hushållsbiträde. Hon bor på Krången nr 3 från 1916 till 1922 då hon flyttar till Tåsjö sn. Hon var född i Krången och hade en tvillingsyster som hette Sara Eugenia. De var döttrar till Torgrim Olsson, faktor från Norge. Svårt att säga om detta är rätt Anna Olsson men det är den enda jag hittat som bor i byn med det namnet 1918. Kristina verkar varit bosatt i Forsnäs 1918 så det är svårt att säga både om det är rätt person jag hittat och hur de i så fall kände varandra.

onsdag 5 december 2018

Hockeykväll!

Har suttit och tittat lite med ett öga ikväll på matchen Västervik, med gamle MoDo-spelaren Mattias Karlin som tränare, mot Leksand. Leksand känns inte riktigt igen och Västervik spelade bitvis riktigt bra. De kunde också inkassera tre poäng efter att ha gjort 1-0 i andra perioden och två mål i öppen kasse i slutet av tredje. Leksand spelade sin sjätte match utan vinst och jag lider lite med dem. Eller det gör jag egentligen inte men jag kan förstå frustrationen hos deras supportrar då det inte var så länge sedan MoDo hade en liknande förlusttrend och sjönk som en sten i tabellen. Men nu är det uppåt igen, sju raka matcher där de tagit poäng även om det bara är tre trepoängare och en förlust i sudden och en på straffar. Även damerna och juniorerna går bra för tillfället och det är roligt att läsa tabellerna nu.


Nu gäller det på fredag när det är hemmamatch mot Leksand. Hoppas de kan spela och ha flytet som senaste matcherna annars har ju MoDo ett rykte om sig att vara det lag som alla andra lag bryter sina dåliga trender mot. Hoppas på en riktigt bra match på fredag och sedan gäller det att ta sig an serieledarna AIK borta på söndag.

Min favoritspelare har också fått lite fart på grillorna och gjort mål och målpass de senaste två matcherna så jag hoppas att Kristian Jakobsson kan hänga dit några baljor på fredag.


Tycker att det varit dåligt med publik. Synd att man inte bor närmre så att man kunde åka på matcherna och stötta på plats. Kanske blir lite mer publik på fredag. Idag kl 10 så var det 3917 biljetter sålda. Bättre än så kan ni Öviksbor!!!

tisdag 4 december 2018

Ur tidningen 1946

Här kommer några urklipp från tidningen Nya Norrland den 19 juni 1946.


Det första klippet är om midsommarfirandet i Junsele och finns en del på första sidan och avslutningen av artikeln på sista sidan.På första sidan så finns det också en notis om en olycka i Ramsele som ändå verkar ha gått ganska bra för de inblandade.


Avslutningsvis måste jag också lägga till en annan artikel som inte har med någon av församlingarna i västra att göra och där det inte gick så bra för de inblandade. Det är om en flygolycka mellan två J26 från F16 som kolliderade och störtade i vatten nära Såtenäs.


Så här såg en J26 Mustang ut.


måndag 3 december 2018

40 år sedan idag.

Idag är det 40 år sedan min mormor Lilly dog. Hon fick en hjärnblödning och hamnade på sjukhuset i Sollefteå. Som jag kommer ihåg det så blev hon förlamad och kunde inte heller prata. Vet att vi var ner och hälsade på henne. Jag satt mest utanför medan mamma var inne hos henne men vid ett tillfälle fick jag komma in till henne och säga hej och se där hon låg. Det var några dagar innan den 3/12 1978 då hon fick ännu en blödning som ändade hennes liv. Jag var bara tio år gammal då så jag kommer inte ihåg så mycket av henne. Starkaste minnet är att jag fick ett tågset av henne i julklapp ett år och att hon var snäll.

Här är en bild av mamma och mormor från 1962.


Lindor som bodde med mormor under många år hade också flyttat till Nipgården i Ramsele samtidigt som mormor. Han var också snäll och brukade ge mig och min bror en sedel och godis varje gång som vi kom och hälsade på. Han dog på dagen sju år efter mormor, alltså den 3/12 1985. Det gick snabbt. Jag var i Sollefteå och läste på gymnasiet. Åkte ner som vanligt på söndag kväll. På den tiden så fanns inga mobiltelefoner utan den telefon som jag hade tillgång till var en telefonautomat. Kommer ihåg att jag var nere på curlinghallen den kvällen och ringde sedan hem och fick veta att Lindor hade åkt ner till sjukhuset i Sollefteå två dygn tidigare och sedan dött dagen innan mitt samtal.

Mamma har haft två datum som hon verkligen inte tyckt om. Det ena är den 7/4 som är det datum då hennes pappa och morfar dog, båda samma dag men med 15 år mellan och så den 3/12. Det sistnämnda datumet klingar illa för mig också.

 En äldre bild på Lindor.

söndag 2 december 2018

Jonas Selin (1884-1972)

Jonas Emanuel Selin föddes 1884 20/5 i Gåreleselet, Junsele sn som en son till Nils Anders Persson Selin (1843-1928) och hans hustru Johanna Vilhelmsdotter (1848-1930). Jonas gifte sig 1910 24/6 i Junsele sn med Ida Maria Grundström. Ida föddes 1888 16/1 i Rö, Junsele sn som en dotter till Per Jakob Grundström (1850-1904) och hans hustru Sara Johanna Johansdotter (1853-1912).

Ett kort av makarna (tack Britt för bilden)


Deras barn:
d. Svea Johanna                                      (1911-2003)
s. Anders Jakob Sigurd                         (1914-1993)
s. Jonas Sixten                                        (1916-1987)
d. Siri Maria                                             (1919-1991)
s. Olov Sune                                             (1920-1948)
d. Signe Margreta                                   (1922-1960)

Makarna bodde först i Rö, Junsele sn där Jonas skrivs som arbetare. Familjen flyttar 1913 till Gåreleselet, Junsele sn och vidare 1916 till Tara, Junsele sn där han blir hemmansägare. Ida avled i Tara 1947 27/9 och dödsorsaken anges vara lunginflammation. Jonas dog 1972 12/5.

Jonas var min morfars farbror.

lördag 1 december 2018

Flygfoto II

När jag tittade runt bland flygfoton från Ådals-Liden sn (i ArkivDigital) så hittade jag detta hus.


På baksidan står det Abraham Sjödin i Näsåker. Min morfars morbror hette Abraham Peter Sjödin (1888-1967) och var bosatt i Näsåker (född i Tara, Junsele sn). Någon som känner igen huset och kan koppla det till Abraham?