lördag 31 januari 2015

Johan Andersson i Björkvattnet

Björkvattnet är en by mellan Ramsele och Borgvattnet som hört till Ramsele församling till att börja med och sedan övergått till Borgvattnets församling. Under senare år har platsen varit mest omtalad för att det har anlagts ett antal vindkraftverk i området och flera kommer att uppföras under 2015.

En gren av mina förfäder levde i denna by på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Det var min mormors morfars morfar och mormor. Johan Andersson föddes 1758 12/10 i Ovanmo, Ramsele sn och gifte sig 1789 11/10 i Ramsele sn med Malin Andersdotter. Hon var född ca 1756 i Ödsgård, Edsele sn. Makarna bodde i Björkvattnet och Johan var bonde där. Han avled där 1830 4/12 och hans hustru Malin dog i samma by 1847 4/10.

Deras barn var:
d. Segrid Johansdotter f. 1791 3/1 i Björkvattnet.
d. Magdalena Johansdotter f. 1792 31/12 i Björkvattnet.
d. Catharina Johansdotter f. 1795 28/3 i Björkvattnet. Död där 1820 7/11 och dödsorsaken var tvinsot.
d. Anna Johansdotter f. 1797 13/2 i Björkvattnet.
s. Anders Johansson f. 1799 21/6 i Björkvattnet.
s. Johan Johansson f. 1801 28/7 i Björkvattnet.
d. Brita Johansdotter f. 1807 29/11 i Björkvattnet.

Ättlingar till dem kom att ta släktnamn som Höglund, Sundin och Bäckman.

onsdag 28 januari 2015

Det hände i Ramsele 1954

Vi kör ett år till på en gång.

1954
*Försäkringskassan hyr rum  Ramsele kommunalhus.
* Pensionärshemmet i Ramsele kyrkbygd står nu helt klart och Kn beslutar om vilka som ska få bli hyresgäster där. Hyran fastställs till 400:-/år.
* 15.000:- avsätts till utredning av vattensituationen i byarna Odsgård, By och Prästbordet.
* Ramsele Hembygds- och turistförening ansöker om medel för uppförande av ytterligare byggnader vid hembygdsplatsen.
* Beslutas att bygga ny mottagning och bostad till provinsialläkaren till en kostnad av 300.000:- på fastigheten Nyland 2:4.
* Oljeeldning installeras i pensionärshemmet Nyland 1:56.
* Skolan i Gideåberg renoveras för 175.000:-.
* Tidigare beslut om bygget av ny lärarbostad i Vägersjö diskuteras och en utredning tillsatts. Ny väg mellan Vägersjö och Gideåberg beräknas stå klar inom tre är och eleverna ska då gå skola i Gideåberg.
* Vägen Stenviksstrand - Forsås färdigställs. Statsbidrag har utgått och kommunen bidrar med resterande 6.000:-.
* Styrelsen för kommunens skogsfastigheter får beröm för sitt sätt att sköta virkesförsäljningen.
* Pengar avsätts för att ordna VA vid pensionärshemmen i Edsele.
* Ombrytning av vägsträckan Lövåsen - Edsele har bekostats med 60°/s i statsbidrag, kommunen
störtade upp med resterande 5.000:-.
* 4.500:- anslås till byggande av sågverk i Ovanmo.
* Kommunalt bidrag ges till elektrifiering av Nordsjö by. Andra mindre byar ordnar också elektrifiering. Flyn-Vågdalens el-företag får 1000:- i bidrag från kommunen. 50% av kostnaderna får man i statsbidrag.
* Del av fastigheten Nyland 1:43 köps in till polishustomt. Polishustomten bebyggs inte, utan tomten gränsande till Mogården används istället.
* 4:e etappen av VA utbyggnaden i Ramsele har inte fungerat och uppenbara brister och felaktigheter i tekniskt avseende föreligger. Vattendirektionen har tidigare beslutat att anställa en ny arbetsledare för projektet.
* Förutsättningslös utredning av organisation av den tekniska verksamhetens företas.
* Beslutas att starta VA projekt i Nordantjäl, som kostnadsberäknas till 240.000:-.
* Kommunalnämnden avger yttrande till Krångede AB. Yttrandet berör Holme och Ytterås byar, erosion och naturvård.
* En person som anordnat nöjestillställning i Lungsjöbackens föreningshus har inte erlagt nöjesskatt och anmäls därför till landsfiskalen i Ådalsliden.
* Vattendirektionen och byggnadslånenämnden slås samman och bildar en byggnadsteknisk nämnd. Ett byggnadskontor med två heltidsanställda tjänstemän inrättas.

tisdag 27 januari 2015

Det hände i Ramsele 1953

Hör kommer ett år till ur häftet som jag nämnde härom dagen. Detta är några av de punkter som finns med.

1953
* Ett tredje kommunalt hyreshus, kallat C huset, uppförs. Kn beslutar om vilka hyresgäster som ska tilldelas lägenheterna.
* Beslutas att uppföra lärarbostäder i Lungsjöbacken och Edsele. Gamla bostadshuset vid Lungsjöns skola skall rivas.
* Lantmäteriets personal, tandläkaren, landsfiskalen och provinsialläkaren använder ofta olika
påtryckningar som t ex hot om att säga upp sig, flytta till annan ort osv., om inte hyran sänks eller deras lokaler och lägenheter upprustas och kompletteras.
* Beslutas att uppföra högreservoar och anslutningsledning i Ramsele kyrkbygd eftersom den tidigare hydroforen år otillförlitlig och dess kapacitet inte anses tillräcklig. Vattenverksdirektionen får uppdraget att vara byggherre. Mark för ändamålet köps in av herr Börje Bergek. Fjärde etappen av vatten och avloppsledningen för området Ramsele kyrkbygd utförs också under året.
* En kommitté tillsätts med uppdraget att ansvara för uppsnyggning av Brunnshusparken.
* Beslutas att bygga den sista vägsträckan fram till Vimmeråsen eftersom Krångede AB och Vägförvaltningen beslutat att bygga en bro över Faxälven och en väg till Norra Vimmervattnet.
* Uppdras till Vattendirektionen att utreda kostnaderna för anordnande av VA till Rensjön.
* Landsfiskalen vädjar om att påskynda utredningen avseende nya lokaler för polisen.
* 10.000:- avsätts för att ställa i ordning tomten vid skolan i Imnäs.
* Beslut om att Klockargården i Edsele ska renoveras och byggas om till fyra lägenheter.
* 78.000:- avsätts till uppförande av lärarbostäder i Edsele.
* B3 skolorna i Västvattnet och Rensjön läggs ner från och med läsåret 1953/54.
* Undervisning i engelska införs från och med åk 5.
* Styrelsen för kommunala realskolan begär 100.000: i extra medel för att kunna avsluta bygget av
skolan. Pengarna ska gå till inredning, färdigställande av aula samt planering av skoltomten.
* Planering av området omkring nya kommunalhuset och den intilliggande parken beräknas kosta
2.200:-.
* Beslutas att teckna borgen för 300.000:- fram till 1958 för personer som preliminärt beviljats
förbättrings eller egnahemslån.
* Beslut om att förvärva fastigheten Nyland 2:4 för 15.000:- och där uppföra läkarbostad med
mottagning. 5.000:- avsätts för fullständig utredning och ritningar.
* Ledamöter ur Kn uppmanar ägaren av Hotell Fämlöf att anlita kunnig arkitekt för förslag till
ombyggnad av hotellet.
* Kommunens vedupphandlingskommitté rapporterar att de, för bränsleåret 1953/54, upphandlat 1635 m3 ved från Ramsele skogsägarförening som lämnat det förmånligaste anbudet.
* En kommitté tillsätts med uppdraget att utreda frågan om en busstation i Ramsele.
* 5000:- avsätts för att fullborda det sista arbetet med idrottsplatsen i Vagnede.
* En byggnadskommitté tillsätts som ska ansvara för bygget av nytt polishus.

måndag 26 januari 2015

Ett okänt foto

Detta foto hittade jag på Tradera för några veckor sedan. Skulle kunna vara från någon Ramsele eller Edsele by. Någon som känner igen husen eller personerna?


Kortet är skickat den 28 dec 1921 och är stämplat i Ramsele. Mottagare är Skoläraren Herr Johan Nygren, Mon, Ramsele. Följande hälsning finns också på kortet Gott nytt År önskas Hugo.

söndag 25 januari 2015

Det hände i Ramsele 1952

När jag var hemma i Ramsele senast så var jag in på kommunkontoret för att se vad de hade för böcker och då fick jag tag i ett häfte som heter "De kom, och de försvann...". I häftet finns beskrivet lite saker som hände i Ramsele storkommun mellan 1952 och 1973 då kommunen upplöstes och både Ramsele och Edsele övergick till att vara en del i Sollefteå kommun. Häftet finns också att ladda ner på nätet.

1952
• Verner Kristoffersson väljs till ordförande i Kn.
• Vägen genom Tarasjönäs står klar.
• Om och tillbyggnad av ålderdomshemmet diskuteras och medel avsätta till utredning.
• Provinsialläkarens lokal och bostad har brunnit. En kommitté bestående av några ledamöter ur Kn får uppdraget att utreda frågan om byggnation av nya lokaler.
* Kommunalkamreren har slutat och Nils Gunnar Hedkvist anställs.
*Nordantjäls skola byggs ut och ett lån på 75000:- upptas.
• Två kommunala hyreshus planeras och färdigställs på fastigheten Nyland 1:51. Lånesumman är på 373.000:-.
• En gemensam byggnadskommitté för pensionärshemmen väljs.
• Lövåsens vattenförening önskar vatten och avloppsledningar till byn. Kn beslutar att hos Våg och Vattenbyggnadsstyrelsen tillstyrka förslaget samt anhålla om att största möjliga statsbidrag ska beviljas. Övriga stora VA projekt är ledningsnät; högreservoar och pumpstation i Krången.
• Arbetsförmedlingen hyr lokal i det nybyggda kommunalhuset.
• Gamla skoltomten i Lungsjön säljs till Magnus Höglund, Hocksjön.
• Ett av sammanträdesrummen i kommunalhuset används till lärosal under läsåret 1952/53.
• Krångede AB hade sökt tillstånd att uppföra en kraftverksbyggnad kallad Ramsele kraftverk. Kommunen anser sig inte beröras i ärendet, däremot hävdades att "kommunen borde utöva sitt inflytande för att påverka myndigheter att vidta sådana åtgärder att i största möjligast mån bevara traktens osedvanliga naturskönhet"
• Imnäs gamla skola överlämnas till Imnäs byggnadsförening.
• Pensionärshemskommittén föreslår att ytterligare pensionärshem ska uppföras på fastigheten Nyland 1:56. Kn beslutar föreslå fullmäktige att fatta beslut om byggande av 10 st pensionärslägenheter för en beräknad kostnad av 225.000:-. Kommittén får uppdraget att söka statsbidrag och byggnadstillstånd.
• Reglemente för kommunalnämnden fastställs.
• Storfinnforsens arbetarekommun hade i skrivelse till Kn anhållit om att en läkarmottagning skulle anordnas i Flybrännan. Hälsovårdsnämnden får i uppdrag att utreda frågan, som senare skulle avslås.
* Folkskolestyrelsen har i skrivelse uttryckt behov av renoveringar och nybyggnationer av lärarbostäder vilket skulle innebära en ökad utdebitering. Beviljades.
* Kommunal realskola byggs i Ramsele. Kostnaderna blev avsevärda; 600.000:-.
* Tomt för nya lärarbostäder i Nordantjäl köps.
* VA-projekt startas i Gideåberg.
* Badhusföreningen 1 Gideåberg söker bidrag med 1000:- för att kunna dra in elström till badhuset

måndag 19 januari 2015

Flerbildskort från Ramsele

Här kommer ett vykort som har fyra bilder från Ramsele. Kortet är stämplat 1974 och skickat som en semesterhälsning från Ramsele till Hageby i Skruv postnummerområde.


Bilden föreställer centrumhuset, stugbyn vid Ramselesjön, gamla prästgården, kommunhuset, polishuset och Matssons affär