torsdag 31 december 2015

Gott Nytt År!

Med en bild från Forsnäs i jul och Norrköping nu idag. Som ni kan se så har vi nu nästan kommit ikapp med snö!

måndag 31 augusti 2015

Det hände i Ramsele 1962

1962
* Länsstyrelsen begår alltid att kommunen ska lämna yttrande när bolag m.fl. avser att köpa mark och fastigheter belägna inom kommunen. Oftast fattar Kn beslut om att tillstyrka bifall till framställningen.
* Byggnadsarbetareförbundet har i skrivelse påtalat önskemål om åtgärder för att lindra arbetslösheten bland byggnadsarbetare. Man anser att de nämnder och styrelser som ansvarar för byggnadsärenden och projekt borde kunna agera kraftfullare och effektivare.
* Frågan om parkeringsplatser och trafiksäkerhet inom Ramsele samhälle diskuteras.
* Beslutas att förvärva mark för uppförande av högreservoar i Edsele.
* Lungsjöns IF får 500 kronor i bidrag till bygge av isbana.
* Beslut hade tidigare fattats om att sälja Rensjöns skola. En bygdegårdsförening har bildats i byn och skolan skänks till föreningen.
* Strandmons bygdegårdsförening ansöker om medel att reparera bygdegården. 1000:- beviljas.
* Sommaren 1961 öppnades en turistbyrå i Ramsele och företagarnämnden anser att man även denna sommar ska hålla en turistbyrå öppen. Företagarnämndens förslag gillas.
* Gamla häradsskrivarkontoret byggs om till lägenheter och rustas för 120.000 kronor.
* Stensjögruvans intressentförening (70 medlemmar) har i skrivelse till Kn hemställt om bidrag för fortsatta undersökningar vid gruvan. Beslutas att bevilja ett lån på 10.000:-.
* Ett nytt kraftverk i Edsele planeras.
* Gideåbergs folkskola skänks till bygdegårdsföreningen.
* Frågan om byggande av fler hyreshus är åter uppe till diskussion och en utredning tillsätts.
* Byggnadstekniska nämnden har kostnadsberäknat VA projektet i Ödsgårdsmon och summan slutar på 561.000 kronor. Ärendet bordläggs för ytterligare utredning beträffande möjligheterna till finansiering.
* En om- och tillbyggnad av skolan i Edsele planeras att starta år 1963. Beslutas att avsätta 700.000:- ur investeringsfonden till det planerade skolbygget.
* F.d. Bergs pensionat Nyland 3:69 förvärvas av kommunen till ett pris av 33.000:-. Viss del av fastigheten Nyland 2:30 köps också in av kommunen. Syftet med markköpen var att disponera områdena till tomtmark.
* En respirator köps till läkarmottagningen av Kn.
* Det kommunala bostadstillägget höjs till 400:-/år för ensamstående och 500:-/år till gifta pensionärer.
* Ny skolorganisation fastställs. Flyn och Vallens skolor kan inte längre, på grund av elevunderlaget, kvarstå i sina nuvarande skolformer. En skola intill vägskälet i Högberget ska uppföras av delar av Flybrännans skolhus.
* Skogsfastigheten Vägersjö 1:2 köps in till ett pris av 130.500:-

söndag 30 augusti 2015

Släktforskardag 2016 i Nyköping

Denna helg var det släktforskardagar i Nyköping och igår lördag tog jag och åkte bil dit. Lite svårt att hitta hade jag och körde fel två gånger inne i Nyköping. En gång hamnade jag uppe vid kyrkan. Som tur är så finns det kartor i telefonen så jag kom till slut rätt och fick plats på parkeringen.


Efter att ha parkerat så gick jag bort mot mässhallen och det var ingen liten kö in till entrén som ni kan se här, säkert 200 m med intresserade släktforskare.


Trots att det var en lång kö så gick det ganska snabbt och jag började prata med en person som har sina rötter uppe i Skellefteå och härstammar fån Bure-släkten där flera hundra gånger. Jag som alltid tyckt att mina nästa 20 positioner med Per Zakrisson från Tynnerås varit mycket men här blev jag slagen med hästlängder.


Invigningen missade jag men det var inte heller något som jag tänkte kolla. Började med att gå runt och titta lite bland alla montrar och utställare och det finns en del intressant litteratur och hjälpmedel att köpa. Var bort och kollade Riksarkivet men där var det så mycket folk mesta delen av dagen så man kom inte ens fram. Gjorde en del inköp och fick bl.a. min nyinköpta bok om DNA-forskning signerad av författaren Peter Sjölund.


Första intressanta föredraget som jag ville se var just om DNA-forskning och det var författaren och journalisten Karin Bojs som berättade om sin nya bok "Min Europeiska familj de senaste 54000 åren". Intressant berättelse och jag blev tvungen att köpa boken eftersom vi nog är lite släkt även om det är långt tillbaka (flera tusen år). Stod sedan i dagens tredje kö för att få den signerad. Den fjärde kön för dagen var lunchkön. Hörde aldrig någon siffra men det måste ha varit massor med folk på plats.


Nästan sista punkten på dagens program var ett föredrag av Peter Sjölund och han var duktig på att berätta om sin DNA-forskning och vad man kan hitta om man tar ett test. Tror att det inspirerade många att ta ett test och förhoppningsvis så blir det ett rejält "rassel" i oktober eller november när alla testerna från dessa två dagar blir klara och alla deras släktingar ser resultatet.

Det var en mycket bra dag och nu har jag litteratur så att jag har läsning under ett par månader.

söndag 23 augusti 2015

Hans Nordin och hans son II

För några veckor sedan skrev jag om min mormors farfar Hans Nordin och hans son Nils Otto. Då visade jag en gammal bok som han skrivit i och det var insatt dödsannonser där. Här kommer nu bild på Hans Nordin (1849-1924) och hans hustru Kristina Lisa Andersdotter (1856-1943).


Den första dödsannonsen som fanns i boken var från 1918 och var för sonen Nils Otto Nordin (1898-1918). Han var alltså knappt 20 år när han dog i lunginflammation. Här är ett kort av Otto.


I sommar var jag förbi deras grav uppe i Näsåker och tog en bild på Hans Nordins familjegrav. Den är daterat 1918 så jag antar att det var Otto som var den förste som begravdes där. Tidigare så var det en ganska bred grusgrav som jag tror kunde ha sex personer i bred men sedan några år så är de allra flesta gravarna på kyrkogården gräs.


Gravstenen är alltså snart 100 år gammal.

torsdag 30 juli 2015

Hans Nordin och hans son

Har en kopia ur en bok som ser ut som att min mormors farfar skrivit sitt namn i. Dessutom finns två dödsnotiser inklistrade i boken.

 Namnet är skrivet på insidan av pärmen.

Sonen Nils Otto avled den 14 april 1918 och var inte ens 20 år fyllda. Han var deras yngsta barn.


Hans var född 1849 och han avled 6 januari 1924.

torsdag 23 juli 2015

Det hände i Ramsele 1961

1961
* Företagarnämnden föreslår att kommunen ska uppföra 10 st fritidsstugor vid Ramselesjön, förslaget gillas.
* 500 :- anvisas till turistreklam.
* Länsstyrelsen har till samtliga kommuner hemställt om yttrande över indelningssakkunnigas betänkande angående ny kommundelning. Samtliga kommuner ifrågasätter huruvida några fördelar är att vinna med en sammanslagning i dessa bygder med hänsyn till de lokala förhållandena.
* Ny ordningsstadga för hundar antas.
* En särskild kommitté har bildats med uppdraget att utreda behovet av erforderliga reparationer, fastställande av hyror samt överenskommelser beträffande eldning och fastighetsskötsel i de lärarbostäder som numera hyrs ut till privatpersoner. Beslutas att bifalla kommitténs förslag till hyror rn.m.
* 500:- beviljas som bidrag till isbana i Nordantjäl.
* Lärarbostaden i Flyns skolhus repareras för 9.070:-.
* Ramsele polisdistrikts polisförbund påtalar vissa brister beträffande arrestlokalen i Edsele. Kn beslutar att åtgärda bristerna omgående.
* Nytt avtal sluts med arkitekt Rehnmark för de uppdrag han utför för byggnadsnämndens räkning.
* Personalen på kommunal- och byggnadskontoret får lediga lördagar under sommaren.
* Byggnadstekniska nämnden förvarnar om att vattentäkten i Ramsele sinat och brunnen i det närmaste är tom. En ledning har provisoriskt lagts ner från den gamla till den nya vattentäkten. En  utredning tillsätts rörande vattentäktens framtida belägenhet och utformning. 40.000:- anvisas så småningom till ny vattentäkt.
* Beslutas att avsätta 130.000:- till byggande av avloppsanläggning i Ödsgård, statsbidrag utgår för projekteringen.
* En del ytterbelysningsföreningar söker, och beviljas bidrag.
* Beslutas att sälja skolhuset i Rensjön.
* Byggnadsnämndens planförslag över Ramselesjöns fritidsområde godkänns. Byggnadsnämnden har
också upprättat utomplansbestämmelser för områden kring sjöarna Nässjön, Ramselesjön, Lafssjön och Stora Ranasjön, även detta tillstyrks.
* Linjetrafik för person- och godsbefordran går mellan Lövåsen och Edsele kyrkby (4 dagar i veckan).
detta tillstyrks.
* VA-anläggningen i Ramsele-Vallen blir dyrare än beräknat och 75.000:- ytterligare måste anvisas.
* Studieförbundet ABF är en mycket aktiv folkbildare och även för år 1962 planeras stora satsningar på utställningar, studiematerial och cirkelverksamhet både i de omkringliggande byarna och inne i Ramsele samhälle.
* Beslutas att from. läsåret 1962/63 ska obligatorisk 9-årig grundskola införas.
* En hel del ansökningar om kommunala bidrag till enskilda vägar och utfartsvägar inkommer varav de flesta beviljas.
* Beslut hade sedan tidigare fattats att bygga VA-anläggning i Ramsele samhälle. Av olika anledningar har bygget av avloppsanläggningen fördröjts. Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen riktar allvarliga erinringar med anledning av att avloppsreningsanläggningen inte har blivit utförd.

onsdag 22 juli 2015

En gammal bok

Jag har en gammal bok som kommer från min farfars sida. Den heter "Nya testamentet och Psaltaren", Boken är tryckt i Stockholm 1879.


Det är ett antal sidor med namn, årtal och datum och det är skrivet åt alla möjliga håll. Johan Olof Olofsson, min farfars far, är den som förekommer flest gånger men även Nils Johan Jakobsson, Jakob Eliasson, Roman och på ett ställe ser det ut som att det står bara Olof Olofsson. Det skulle kunna vara Johan Olofs far.


 Som syns på bilden ovan är det inte lätt att tyda ut vilka ord som hör ihop och under Olof Olofsson står det Imnäs 87. Olof avled redan 1880 så det stämmer inte riktigt.


Förstorar man upp så ser det ut som att raden "Imnäs 87" kan vara skriven något annorlunda och med en annan penna. Textraderna blir då:
" Denna
  bok till
  hör mig
  Olof Olofsson
  kostar 1 Krona"

Jag letade rätt på Olof Olofssons bouppteckning från 1880 och mycket riktigt finns det upptaget under böcker " 1 Nya Testamente 25" som det skulle kunna vara men säker kan man ju aldrig vara.


Bilden tagen från SVAR-sidan och är del av Olof Olofssons bouppteckning.

måndag 20 juli 2015

Det hände i Ramsele 1960

1960
* Byggnadstekniska nämnden anser att ett reglemente snarast borde upprättas och beslutas för nämndens arbetsuppgifter. Byggnadstekniska nämndens uppgifter ska vara att ombesörja förvaltningen av kommunens vatten och avloppsledningar med tillhörande verk (vattenverk, reningsverk och pumpstationer). Vidare ska nämnden utgöra kommunalt organ för bostadsförsörjningens främjande (kommunalt förmedlingsorgan FO), samt att handlägga de ärenden i övrigt, som av kommunfullmäktige eller annat kommunalt organ överlämnats till byggnadstekniska nämnden för handläggning.
* Arbetslöshetsnämnden anhåller om medel (4000:-) till beredskapsarbete för arbetslösa skogshuggare. 50% av kostnaden får man i statsbidrag.
* Beslut fattas om att avvakta med byggande av VA anläggning i Ramselevallen samt att utreda möjligheten att bilda mindre enheter för VA.
* En särskild kommitté har fått uppdraget att utforma ordningsföreskrifter för hundar och kommittén har nu översänt sitt förslag som innebär ett förbud mot att ha lösspringande hundar under perioden 1 mars - 31 december. Vidare föreslås att en allmän hundgård byggs där samtliga lösspringande hundar ska hopsamlas. Kn beslutar att anta kommitténs förslag.
* Nytt pensionsreglemente antas.
* Beslutas om bidrag till vägunderhåll och vintervägunderhåll.
* Beslutas om att teckna borgen för ett antal byggnadskreditiv i bank för personer som beviljats egnahems- eller förbättringslån.
* Förslag till ny organisation för skolväsendet föreligger. Beslutas att:
   • Fjällbohögs skola ska centraliseras till Lungsjön från och med läsåret 1960/61
   • Lilltersjö småskola ska centraliseras till Nordantjäl från läsåret 1962/63
   • Gideåbergs småskola ska centraliseras till Edsele från läsåret 1962/63
* Hocksjöns skolhus säljs till Valdemar Johansson i Ramsele för en summa av 5.100:-.
* Vimmervattnets skola överlämnades kostnadsfritt till Vimmervattnets bygdegårdsförening.
* Herr Edvin Eriksson som under många år arbetat på byggnadskontoret slutar sin tjänst den 1 maj 1960.
* 221 elever går i realskolan i Ramsele.
* Den skogliga yrkesskolan (Skogsvårdsstyrelsens), har nu pågått i tre år. Lokaler för undervisning diskuteras. Skogsvårdsstyrelsen åtar sig att rusta upp lokaler i gamla ålderdomshemmet. Avtal sluts för fem år framåt.
* SCA infordrar kommunalnämndens yttrande i en fråga om tillstånd till förvärv genom byte med lantbruksnämnden av bland annat fastigheten Vägersjö 1:27. Kommunalnämnden beslutar att tillstyrka framställningen.
* Ramsele kyrkbygds vägförening får överta ansvaret för snöröjning av torget, samt för vägarna till ålderdomshemmet och tandläkarbostaden. Vägföreningen får även ansvaret för skötseln av ytterbelysningen inom samhället.
* Beslut tas om att utföra den av byggnadstekniska nämnden föreslagna vatten och avloppsledningen i Ramselevallen. Medel till projektet, 191.000:-, anvisas ur investeringsfonden, statsbidrag utgår ej.
* Medel till brunnsborrning lämnas till ett antal fastigheter i Rensjön och Lungsjöbacken.
* IOGT uppmanas av Länsstyrelsen att ansöka om bidrag ur vattenregleringsfonden med 85.000 kronor till den uppförda samlingslokalen.
* Badplatsen Vitasand i Vagnede rustas upp.
* Mark och planeringsarbeten utförs vid Ramsele nya ålderdomshem i enlighet med det förslag som trädgårdsanläggare Halvar Norfelt upprättat. Statsbidrag utgår med 50% av kostnaden.
* Edvin Eriksson, som under lång tid vant ordförande i en lång rad nämnder och styrelser, avgår med pension,
* Centralantennanläggning för mottagningsområden rundradio, ultrakortvåg och television skaffas till de nya hyreshusen. Avgift för hyresgästerna ska fastställas längre fram.
* Faxälvens vattenregleringsföretag erbjuder kommunen, som full kompensation för den skadeinverkan som utförda regleringar och kraftverk medfört på Ramsele samhälles badplats Vitasand, utföra ny badplats vid Holmeselet.
* Val för tiden 1961 - 1963 förrättas. Byggnadsnämnden utökar antalet ledamöter från 5 till 7.
* Ramsele ABF presenterar sitt program för 1961. Ett femtontal kulturkvällar ute i byarna med film, litteratur och studietips planeras. Ett stort antal utställningar, föreläsningar och en speciell cirkelverksamhet kung skogsbygdens strukturförändring med filmer, föreläsningar och bandprogram benämnd "Bortfall - by i skogen" finns också med i planerna.
* Beslutas att genomföra restelektrifiering av de fastigheter som fortfarande saknar ström. Statsbidrag samt regleringsmedel ska utgå. Kostnaden för kommunen blir 10.000:-.
* En tjänst som vaktmästare för kommunens fastigheter (utom skolorna) inrättas.
* Kommunalnämnden övertar förvaltningen av de fastigheter och lokaler som inte längre är i bruk, främst lärarbostäder och nedlagda skolor. Sammanlagt rör det sig om 18 fastigheter.
* Skolan i Flybränna ägs av Krångcde AB, men planer finns från kommunens sida att köpa in skolan av bolaget och flytta den till annan plats. 35.000 kronor anvisas till projektet ur allmänna investeringsfonden.

tisdag 30 juni 2015

Sunne kyrka

Vi avslutar denna månad och temat Värmland med några bilder på Sunne kyrka.


Utseendet på kyrkan är katedralliknande och den kallas också för Fryksdalens Domkyrka. Kyrkan är en av Värmlands största och den har haft en medeltida föregångare och flera kyrkor av varierande storlek och utseende däremellan.  

Den nuvarande kyrkan uppfördes mellan 1886 och 1888 och den som ritade kyrkan var den Värmlandsfödde arkitekten boende i Göteborg Adrian C. Peterson.


1918 besöktes församlingen av kung Gustav V och drottning Victoria. Till minne av det besöket så finns stenen ovan.


Kyrkan från en annan vinkel.

måndag 29 juni 2015

Gräsmarks kyrka

Kyrkan ligger väldigt fint belägen vid sjön Rottnen och har vatten på två sidor. Tidigare fanns en träkyrka som invigdes 1663 men den kom att bli för liten med den ökande skogsfinska invandringen till trakten. Den gamla träkyrkan låg strax öster om den nuvarande kyrkan. Dagens barockinspirerade stenkyrka uppfördes mellan åren 1733 och 1739 av domkyrkobyggmästaren Christian Haller.


Här ser man kyrkan och kyrktornet från parkeringen utanför kyrkogården. Bakom och till vänster om kyrkan ligger Rottnen.


På kyrktornet står det 1738.


Tyvärr så var inte kyrkan öppen så jag kunde få se hur den ser ut inuti men det får bli nästa gång.
Det är lite spännande att tänka tanken att den här kyrkan har besökts av mina förfäder Olof Olofsson, Olof Elofsson, Elof Persson och Per Olofsson och det otaliga gånger.

lördag 27 juni 2015

Y-DNA

Samtidigt som jag skickade in mitt test för Family Finder så skickade jag in ett Y-DNA prov också. Detta prov visar y-kromosomen som ärvs från far till son i generation efter generation utan att förändras speciellt mycket. Den är alltså relativt lika på fadersidan för en man. Från den kan man kartlägga släktskap mellan två män, att det finns men det är svårt att bedöma hur långt tillbaka den gemensamma personen finns. Provsvaret har jag gått och väntat på i flera månader men någon dag innan det var planerat att det skulle vara klart kom information om att det kunde ta upp till tre veckor till. Blev lite besviken men inget att göra och vi stack ju ändå iväg till Värmland för midsommarfirande. Men så dyker provsvaret upp på midsommarafton och jag ser det på midsommardagen. Vad kan vara mera lämpligt att få det svaret än när man är i Värmland och Gräsmark, där förfäderna på min fars sida fanns. Detta i alla fall från generation fem och tillbaka som jag vet om till generation åtta som är Per Olofsson född 1722 och död 1789 i Gräsmark.

Nu blev det ändå inte riktigt det resultat som jag hoppats på. Detta då jag bara fick en enda träff. Men den personens äldsta anfader höll också till i Värmland så vi är i alla fall i samma landskap i början av 1700-talet.


Vår första gemensamma ana verkar också vara väldigt långt borta. Som man kan se i tabellen så är det bara 69% sannolikhet att den finns inom de första 16 generationerna utan den ligger troligen inom 20 generationer som har nästan 87% sannolikhet och ännu mera troligt inom 24 generationer som har 95%. Det troliga är därför att vi inte kommer att hitta den gemensamma personen då jag på den grenen bara har 8-9 generationer tillbaka och då är jag i slutet på 1600-talet. Räknar man tillbaka och säger att en generation är cirka 30 år i snitt så hamnar den 20 generationen i mitten av 1300-talet och den 24 generationen i början av 1200-talet. Kommer att bli svårt att hitta den gemensamma länken med andra ord.

torsdag 25 juni 2015

Midsommar i Gräsmark

Midsommarafton detta år firade jag i Gräsmark. 143 år efter att min farfars farfar Olof Olofsson flyttade från församlingen. Nu gick säkert inte midsommarfirandet till på samma sätt på hans tid. I år så avslutades också en epok. Det var tionde och sista året som räddningstjänsten arrangerade midsommarfirande på hembygdsgården i Gräsmark.Denna dag hade de tagit hit en brandbil med stege och korg och där kunde man betala två biljetter och åka upp i den.


Sedan kom några av brandmännen och reste upp midsommarstången så att det kunde bli dans runt den.Dans runt midsommarstången och Olle var överlycklig när de körde "små grodorna" men tyckte inte det var lika roligt att lyssna till "grin-Olles visa".


Godisregn från brandbilen.


Det plockades godis frenetiskt.


Som avslutning var det en tävling med en massa lekar där lagen bland annat skulle springa och titta genom en strut med hål i änden. Inte så lätt men de skötte sig bra.

Hoppas att det är någon annan som tar över stafettpinnen och fortsätter traditionen även de kommande tio åren.

tisdag 23 juni 2015

Lill-Olle från Gräsmark

För några år sedan skrev jag ett blogginlägg om mina funderingar hur min farfars farfar kunde hitta hela vägen från Gräsmark i Värmland till Forsmo i Ramsele. Jag har fortfarande inget förslag på någon person som berättat om platsen och att det var därför som han hamnade just där men när jag i helgen åkte genom Gräsmark församling så fick jag i alla fall en tanke om varför han stannade i Forsmo. Likheterna i landskapet och växtligheten är slående lika mellan platserna. Det finns vatten (Rottnen och Fjällsjöälven) och höga kullar med branta sluttningar som är klädda med björk, gran och tall. Det är en imponerande växtlighet längst vägkanterna med lupiner och andra färgglada blommor.
Dessa tre bilder är tagna på väg norrut utmed den östra sidan av sjön Rottnen och bara några kilometer från samhället Uddheden som är kyrkbyn.


Och slutligen ett kort taget på väg söderut på den västra sidan om sjön.

Vad jag också kan konstatera när jag tittar lite noggrannare på datumen för flytt så tog fadern ut flyttbetyg i november 1871 men båten han åkte med avgick i april 1872. Var han bara kvar hemma den tiden eller stannade han för någonstans på vägen till Oslo där han åkte ifrån? Både Olof och hans bror Jon tog ut flyttbetyg i mars 1872 för att åka till Ramsele men de skrevs inte in i flyttlängden där förrän i november samma år. Vad gjorde de för något i nästan åtta månader?

söndag 31 maj 2015

Hantverare och andra yrken i Västra

Har tittat runt lite i husförhörslängderna i Ramsele från 1900 och fram till 1934 och det finns en massa yrken (hantverkare) av olika typer. Det skulle vara roligt att försöka kartlägga några av dem. Därför vill jag gärna ha in tips på människor som jobbat med olika yrken i Ramsele, Junsele och Ådals-Lidens församlingar och gärna om ni har kort på personerna också. Skicka tips och kort till min mail metmats(snabela)hotmail.com.

Vad kan det då vara för typ av yrken? De som jag sett nu är t.ex. snickare, murare, målare, läkare, skollärare/lärarinnor, veterinärer, länsmän etc. I äldre tider har jag också sett timmermärkare och ur- och intrumentmakare. Det skall vara yrken som inte förekom så ofta.

Bok om DNA-forskning

Efter att ha fått mitt resultat av mitt Family Finder test så har jag försökt tyda ut lite om släktskapet med några av alla träffar. Det finns några verktyg för att lättare hitta kopplingarna men inte så lätt att använda då man inte kan något om DNA-forskning.


Jag tittade runt på nätet för att hitta något om DNA-forskning och hittade då en bok som heter Genvägar som är skriven av Magnus Bäckman. Har träffat honom ett par gånger och han verkar vara duktig så jag tog och beställde efter boken från Genealogiska föreningen.

Det tog bara några dagar innan jag fick hem boken och började läsa. Den går igenom från början hur man går tillväga och i den första delen går han igenom några frågeställningar, varför man ska eller inte bör göra ett test. Sedan berättar han vidare hur det går till att beställa, få hem test och ta det och skicka tillbaka det, delar som jag redan gjort.

Därefter beskrivs hur man använder FamilyTreDNAs websida. Nu har boken några år på nacken (första version 2012 och uppdaterad 2013-14) så en del av menyerna och valen har ändrat sig. Dessutom så är de siffror som talar om hur många som testat sig, hur många som tillhör olika grupper etc gamla och man får ta dessa minst dubblerade men principerna hur man går tillväga är relevanta och väl beskrivna och det har gjort att jag begriper lite mera än vad jag gjorde tidigare.

Har börjat med några stycken och av mina drygt 470 träffar så har jag börjat med att kontakta två av de på 10-i-topp och fått svar från en (som jag kände sedan tidigare). Dessa var ganska enkla att komma fram till att dessa två personer är mina 5-männingar. En annan träff har jag konstaterat att vi är släkt på flera ställen men den intressantaste kopplingen är tillbaka till en syster till den förste Tarander. När jag får tid och har tittat lite mera skall jag kontakta henne också.

lördag 30 maj 2015

Motorcykelkortege för Svenska Downföreningen

Torsdag kväll anordnade Handelsboden en motorcykelkortege i sju städer. De insamlade pengarna och kortegeavgiften gick till Svenska Downföreningens babylägerverksamhet. En av orterna som har en butik är Linköping och där var jag och ungarna för att berätta lite om föreningen och vår verksamhet.
Roligt att de tänkte på oss i år. Handelsboden har under ett antal år ordnat en kortege och samlat pengar till välgörande ändamål.

Mera om handelsboden och kortegen finns här.Det kom en jätteskur så taket över hamburgerståndet höll på att blåsa bort och när vi kom fram till Lökebo så stod tre stycken och höll i var sitt ben för att det skulle stanna kvar. Efter ett tag började det rulla in motorcyklar och enligt uppgift skulle 66 stycken ha startat från affären i Linköping men några hade "hoppat av" på vägen.


När alla var på plats så förflyttade vi oss in i caféet och där fick jag berätta lite om föreningen.


Jag och ungarna framför två motorcyklar. Olle han tyckte det var intressantare med en traktor som stod på gården.


En egen väderstation hade de där också, en sten som hängde i ett rep och en förklaring. Stenen var våt och ni kan nog räkna ut vad det innebar.


Nöjda barn efter lite hamburgare.


onsdag 27 maj 2015

40000 besökare

I går så kom äntligen besökare 40000 in på min blogg. Det har tagit 2 år och 3 månader att få de senaste 10000 besöken. Bloggen har varit mindre besökt senaste två åren än tidigare men att det tagit längre tid kan också bero på att jag var tvungen att byta räknare (den gamla slutade räkna vid 33000) och jag tror inte att denna räknare riktigt tar med alla unika besökare.
Roligt med alla som är intresserade av det jag skriver och läser mina inlägg så fortsätt läsa så får vi se hur lång tid det tar innan jag når upp till 50000.

söndag 24 maj 2015

Det hände i Ramsele 1959

1959
* Den höga arbetslösheten bland ungdomar bekymrar de förtroendevalda. Studiecirkelverksamhet i samverkan med Länsarbetsnämnden föreslås. Företagarnämnden uppmanas att anordna kvällskurser under sakkunnig ledning (yrkeskurser).
* Ramsele Samhällsförening, Ödsgårds belysningsförening samt Ramselevallens belysningsförening ansöker, och blir beviljade, kommunala bidrag för ytterbelysning
* Lungsjöns ytterbelysningsförening får också bidrag (20% av styrkta kostnader).
* Biblioteket flyttas från kommunalhuset till medborgarhuset (Faxen) som nu står klart.
* Kommunalkontoret inför lördagsstängt under månaderna juli och augusti.
* Ägaren för hotell Färnlöf, Dagny Lundgren, genomför en omfattande upprustning av hotellet, och kommunen ställer upp med borgen.
* Kommunen köper fyra bostadsrättslägenheter (enrums) av HSB. Lägenheterna disponeras som pensionärslägenheter.
* Tomt för byggande av ytterligare pensionärshem 1 kyrkbygden är aktuellt. Ordförande får uppdraget att verkställa utredning.
* Stenviksstrands nedlagda skola säljs till Artur Holmberg för 10.000:-.
* Landsfiskalen i distriktet påpekar att parkeringsplatserna i Ramsele samhälle är för få och illa ordnade. Kn beslutar att ställa i ordning parkeringsplats för bussar på torget.
* Beslutas om bidrag för år 1960 för samhällsföreningar och ytterbelysningsföreningar.
* Till lunchrummet för kommunalkontorets personal köps möbler in för 662:-.
* Beslutas om bidrag till vägunderhåll och utfartsvägar.
* Motion inkommer om inköp av ny och modernare traktor som utbyte av den traktor som nu är i bruk. Motionen remitteras till byggnadstekniska nämnden som efter utredning föreslår att motionen ska avslås. Detta blir också Kn:s beslut.
* VA-frågan i Vallen diskuteras och byggnadstekniska nämnden får slutligen uppdraget att utreda ärendet.
*En samarbetskommitté för skolfrågor i Västra Ångermanland bildas. I den ska representanter för samtliga kommuner delta samt alla rektorer. Dess uppgift är av rådgivande och samordnande karaktär och det geografiska området omfattar Tåsjö, Fjällsjö,Junsele, Ådalsliden och Ramsele kommuner.
* Ny organisationsplan för kommunens skolor presenteras. En prövning ska göras huruvida skolorna i Gideåberg, Lilltersjö och Fjällbohög, på grund av lågt elevantal, ska kunna centraliseras.
* Ytterligare skogsinnehav köps. Vallåsen 1:32 och kostnaden var 64.000:-
* Elof Carlström får, av Kn och Länsstyrelsen, tillstånd att på torget, från transportabel kiosk idka försäljning av korv och bröd.

fredag 15 maj 2015

DNA test

I slutet av november så köpte jag ett DNA-test som blev liggande ända till mars innan jag tog provet på mig själv och skickade in det till USA. Sedan var det bara att vänta och i veckan äntligen så fick jag resultatet på mitt FamilyFinder test. Det var bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Testet är så att man hittar rätt på släktingar 5-6 generationer tillbaka och jag fick 462 träffar där den första ansågs vara tre- eller fyrmänning. Nu var det inte riktigt rätt klassat men jag tror att den personen är femmänning med pappa och båda härstammar vi från Jonas Persson i Ottsjön, Ådals-Liden sn. Roligt i alla fall och nu måste jag skaffa mig en handbok så att jag kan läsa ut resultatet och dessutom ska jag börja kontakta de som finns på listan för att ta reda på hur jag är släkt. Enligt testet är jag 100% europé med en fördelning enligt bilden nedan.


Jag är 65% skandinav och det representeras av det gröna, 25% finsk eller norra Sibirien (rött), 8% Östeuropa (gult) och 3% Sydeuropa (lila). Finland är inte så konstigt för det finns ju en del finnar i släkten, Gustaf Carlsson från Tavastland, Joseph Nalin, Henrik Matsson, Jon Ersson Kiervel, släkten Teet m.fl. Det gula och lila måste vara Mählersläkten som hamnar där nere.Om det nu inte finns någon annan gren som tar sig ner till Korsika och Italien.

Mitt Y-DNA test får jag vänta på ytterligare en dryg månad eller en och en halv.

Jag kommer att berätta mera om vilket resultat jag kommer fram till när det gäller släktskapet med träffarna.

torsdag 30 april 2015

Besök i Vadstena

Igår gjorde jag ett besök i Vadstena och Landsarkivet. Det ligger i slottet. Här kommer några bilder från slottet.Kom in och till informationen för att kolla lite bouppteckningar och frågade hur jag skulle gå tillväga. Det var inte direkt den hjälpsammaste personen jag pratade med utan jag fick rådet att starta upp en dator och kolla i bouppteckningsregistret. Iväg in i salen och det var inte direkt de nyaste burkarna de hade (nästan lika gamla som slottet skulle jag tro). Tog evigheter att starta och logga in och när jag väl lyckades få upp menyerna och hitta bouppteckningsregistret så låste sig allt. Bara att köra restart på knappen och försöka igen. Ingen bättre lycka nu. Tillbaka till informationen och nu hade de bytt personal och hon som satt där var mera hjälpsam än den förra, men var inte direkt proffs på bouppteckningar. Hon beklagade sig över de antika datorerna som brukade trassla och så fick vi leta i pärmar istället och jag lyckades hitta rätt på några bouppteckningar som jag letade. Tydligen håller de på att scanna alla bouppteckningar efter 1980 så de hade skickat iväg dem tyvärr.

Klockan 15 var det dags för föredrag och det var en gammal bekant från Ramsele som höll föredrag om forskning om resandefolk. Han heter Bo Lindwall och var en av de som inspirerade mig till släktforskning när jag var i tonåren. Har inte träffat honom på över 20 år så det var roligt att träffa honom igen och han höll ett bra föredrag och hade lika imponerande mycket data i huvudet nu som då.

Sammanfattningen av dagen blev ett mycket bra föredrag men Vadstena Landsarkiv borde låta några medarbetare gå en charmkurs och så investera i en nyare datorpark.

tisdag 28 april 2015

Hemvärnsgården

På detta foto står det att det föreställer Hemvärnsgården i Ramsele.  Vad är det för något? Huset ser ut som turistgården eller prästgården vid gamla kyrkan. Någon som kan bekräfta detta.


Fotograf var, liksom på förra kortet häromdagen, J. E. Nahlin och skickades från Agge till C-Å Åkerström i Lund.