måndag 31 augusti 2015

Det hände i Ramsele 1962

1962
* Länsstyrelsen begår alltid att kommunen ska lämna yttrande när bolag m.fl. avser att köpa mark och fastigheter belägna inom kommunen. Oftast fattar Kn beslut om att tillstyrka bifall till framställningen.
* Byggnadsarbetareförbundet har i skrivelse påtalat önskemål om åtgärder för att lindra arbetslösheten bland byggnadsarbetare. Man anser att de nämnder och styrelser som ansvarar för byggnadsärenden och projekt borde kunna agera kraftfullare och effektivare.
* Frågan om parkeringsplatser och trafiksäkerhet inom Ramsele samhälle diskuteras.
* Beslutas att förvärva mark för uppförande av högreservoar i Edsele.
* Lungsjöns IF får 500 kronor i bidrag till bygge av isbana.
* Beslut hade tidigare fattats om att sälja Rensjöns skola. En bygdegårdsförening har bildats i byn och skolan skänks till föreningen.
* Strandmons bygdegårdsförening ansöker om medel att reparera bygdegården. 1000:- beviljas.
* Sommaren 1961 öppnades en turistbyrå i Ramsele och företagarnämnden anser att man även denna sommar ska hålla en turistbyrå öppen. Företagarnämndens förslag gillas.
* Gamla häradsskrivarkontoret byggs om till lägenheter och rustas för 120.000 kronor.
* Stensjögruvans intressentförening (70 medlemmar) har i skrivelse till Kn hemställt om bidrag för fortsatta undersökningar vid gruvan. Beslutas att bevilja ett lån på 10.000:-.
* Ett nytt kraftverk i Edsele planeras.
* Gideåbergs folkskola skänks till bygdegårdsföreningen.
* Frågan om byggande av fler hyreshus är åter uppe till diskussion och en utredning tillsätts.
* Byggnadstekniska nämnden har kostnadsberäknat VA projektet i Ödsgårdsmon och summan slutar på 561.000 kronor. Ärendet bordläggs för ytterligare utredning beträffande möjligheterna till finansiering.
* En om- och tillbyggnad av skolan i Edsele planeras att starta år 1963. Beslutas att avsätta 700.000:- ur investeringsfonden till det planerade skolbygget.
* F.d. Bergs pensionat Nyland 3:69 förvärvas av kommunen till ett pris av 33.000:-. Viss del av fastigheten Nyland 2:30 köps också in av kommunen. Syftet med markköpen var att disponera områdena till tomtmark.
* En respirator köps till läkarmottagningen av Kn.
* Det kommunala bostadstillägget höjs till 400:-/år för ensamstående och 500:-/år till gifta pensionärer.
* Ny skolorganisation fastställs. Flyn och Vallens skolor kan inte längre, på grund av elevunderlaget, kvarstå i sina nuvarande skolformer. En skola intill vägskälet i Högberget ska uppföras av delar av Flybrännans skolhus.
* Skogsfastigheten Vägersjö 1:2 köps in till ett pris av 130.500:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar