lördag 29 juli 2017

Vad man kan hitta i begravningsboken.

Här kommer två avskrifter av noteringar i död- och begravningsboken för Anundsjö. I bland är dessa böcker väldigt noggranna och man får en hel del information om personerna. Dessa två personer som det berättas om nedan Gustaf och Anna är min farfars morfars farfars morfars far och mor. Deras sondotter sonson Sven Kristoffersson Selin (1825-1907) flyttade till Junsele och bosatte sig i Gårelehöjden och har ättlingar i Junsele idag med efternamn som Selin, Stenmark, Sjödin och Edin. Han dog ju på 1900-talet så det borde kunna finnas ett kort av honom men jag har aldrig sett något, någon som har ett kort?

Nu över till Anna som var den som dog först:

Anundsjö C:3 1754-95 sid 239 3/6 kort 60836 döda år 1767
Den Tolamodiga hustru Anna Olofsdotter ifrån Twärlandsböle föddes Ao 1693 uti Nätra Sochen och Västanå by. Fadren Olof Jonsson, modren Ingeborg Abramsdotter. Efter fadrens död, wandrade hon på tienstestigar med tro och redlighet, men 1722 Pingstetiden, trädde hon i en sammantienst, då hon kom i ägtenskap med Finnen Göstaf Carlsson ifrån Tawastland, och med honom aflat 6 st barn, 3 söner, 3 döttrar. Med sin afwaga man har hon med tolamod uthärdat under 45 år. Och hade ordsak att säga med David, herre, om dit ord, icke hade warit min tröst så hade jag warit förgången i mit elände. Siukdomen: ålderdom. Afsomnade Saligen d. 13 april och Begrofs Christeligen på Västra sjdan om Kyrkporten 2:dre dag Påsk d. 20 april. Sedan hon, som en Jobs Syster toleligen lefwat i 74 År.

Och här kommer notisen om Gustaf.

Anundsjö C:3 1754-95 sid 293-294 4/6 kort 60836 döda år 1770
Gustaf Carlsson i Tvärlandsböle föd uti Tawastland Ao 1693 uti Januari månad. Fadren .... Rusthållaren Carl Gustafsson Riets modren Anna Helena. Uti Kung Carl den XII's tid var han Volenteur och blef wid Stor Kyro slaget blesserad i hufwud, knä och lår. Sedan kom han med sin morbroder till Åbo och därifrån till Sidensiö, och blef Corporal Ved änterkarlarne i 10 års tijd. Ao 1722 i Junii månaden blef gift med Anna Olofsdotter från Diupsiö i Sidensiö Sohen och lefwat med henne i 45 år och aflat 6 st Söner och 2 döttrar. Vita Communis. Varit många förändringar underkastade och både med hustru och barn fört et ofridsamt och syndigt lefverne. Siukdomen: hög ålderdom. Dödde d. 26 December. Begrofs d. 28 ejusdem. Lefwat uti 77 år.

Låter inte som om Gustaf var så väldigt lätt att ha att göra med. Fast han hade väl inte haft något lätt liv, att leva som soldat och få kämpa för sitt liv på slagfälten. Det var ju rätt många som dog i slaget vid Storkyro. Gustafs förfäder letar jag fortfarande efter så finns det någon som har någon ledtråd eller bra uppslag för att hitta längre tillbaka är ni välkomna att höra av er.

onsdag 26 juli 2017

Nils Henrikssons försäljning av hemmanet

Jag har alltid trott att Nils sålde hemmanet 2 3/4 seland under Imnäs Nr 2 till sonen Henrik men idag när jag satt och tittade i lagfartsböcker så upptäckte jag att han sålde till Björknäs bolag. Köpekontraktet för dem kommer här. Gården förvärvade Nils 1859.


                      Köpebref

Till Björknäs Bolag upplåter och försäljer undertecknad Nils Henriksson mitt egande hemman om 2 3/4 Seland skatt under Nr 2 i Imnäs by, Ramsele socken och Westernorrlands län emot en oss emellan öfverenskommen köpesumma af Åttatusen /8000/ Kronor som betalas till följande tider. Två tusen /2000/ Kronor betalas i maj månad detta år, Tvåtusen /2000/ Kronor vid Sollefteå höstmarknad och återstoden eller Fyratusen /4000/ Kronor vid Sollefteå vintermarknad 1885. Dock skall denna sista afbetalning, om Köparen så önskar, innestå uti hemmanet i 3ne år mot inteckning och 5 procents årlig ränta från betalningsdagen.

    Köparen förbinder sig utgifva födoråd till säljaren och hans hustru enligt denna dag upprättat födorådskontrakt.

    I närvarande Köp ingår det hustimmer, som Säljaren framkört till ett på södra sidan om Storån tillämnat torp.

    Säljaren ansvarar att inga undantag eller förmåner, af hvad namn de vara må, gravera detta hemman och förbinder sig stånda hemet efter lag.

    Hemmanet tillträdes denna dag.

    Sålunda afhänder jag mig ofvannämnde hemman med hus, jord och skog, allt hvad dertill hörer, af ålder lydt och legat samt hadanefter lagligen tillvinnas kan och tillegnar Köparen detsamma; Och hafva vi af närvarande contract tvenne exemplar upprättat och vexlat. Forsmo den 16 April 1884. Nils (bom) Hindriksson Imnäs säljare Björknäs Bolag H. Joh Fielsrud. Bevittnas Göran Ersson, E. P. Johansson.

    Å omstående köpehandling fastställda första afbetalningen Tvåtusen /2000/ kronor har jag denna dag contant emottagit som härmed erkännes och qvitteras. Imnäs den 8 Maj 1884. Nils (. bom) Henriksson. Bevittnas Erik Gullbrandsson. Göran Ersson.

I lagfartsboken ser jag också att Henrik förvärvade hemmanet igen av Björknäs och skall försöka leta fram även det köpebrevet och även Nils Henrikssons födorådskontrakt vid ett senare tillfälle.