onsdag 28 november 2012

Märta Johanna Danielsdotter

Märta Johanna Danielsdotter var barn nummer fyra till Daniel Persson och hans hustru Katarina Henriksdotter som jag skrev om för några dagar sedan (se här). Hon gifte sig 1872 17/3 i Junsele med Johan Sundqvist. Han var född 1847 27/5 i Tara, Junsele sn och makarna bosatte sig också på ett torp i Tara. Johan var en son till Jon Svensson (1796-1875) och hans hustru Kristina Danielsdotter (1810-1871). Johan skrivs som arbetare, torpare och smed och det finns ett kort av honom som hänger på hembygdgården i Junsele.


Makarna fick sex barn tillsammans:

d. Kristina Maria f. 1872 12/12 i Tara, Junsele sn. Hon gifte sig med Erik Johan Persson.
d. Emma Katarina f. 1874 30/6 i Tara, Junsele sn. Hon avled i samma by 1918 5/10 och dödsorsaken var Spanska sjukan.
s. Jonas Adolf f. 1876 4/7 i Tara, Junsele sn.
d. Anna Götilda f. 1878 23/10 i Tara, Junsele sn.
d. Märta Helena f. 1881 5/5 i Tara, Junsele sn. Hon avled 1882.
d. Märta Johanna f. 1883 24/8 i Tara, Junsele sn. Hon dog där 1900 10/6.

Märta Johanna avled redan 1884 19/5 medan Johan levde till 1923 9/10 . Någon som kan berätta mer om makarna och barnen?

tisdag 27 november 2012

Köpekontrakt från 1872

Jag har letat fram köpekontraktet när Katarina Henriksdotter sålde halva hemmanet till sin son Erik Jakob Danielsson Sjödin. Detta har jag hittat i Resele Tingslags Häradsrätts arkiv AII:1 och infört den 11 februari 1874. Det lyder som följer.

”Jag Kattrina Henriksdotter från Tara upplåter och försäljer härigenom till min son Erik Jakob Danielsson i Tara följande mina inom Junsele Socken af Södra Ångermanlands Öfre Fögderi belägna, dels ärfda dels förvärfade fastigheter neml:
 
  Hälften af ärfda Kronoskatte hemmanet under No 1 om ett och fem åttondelars / 1 5/8 / seland dersammastädes med jord, skog och alla de hus som befinnes å helt inom min hemmansdel.

  Hälften uti mina i Rö förvärfade sex / 6 / seland, eller Tre selands skatt dersammastädes, med jord och skog, sådant det nu befinnes med undantag af de å lägenheten befintliga åbyggnader, hvilka skola tillhöra den andra hälften af hemmanet eller den del som min andre son Per Danielsson och hans hustru sig tillhandlat, samt

   Hälften af mina uti Långnäs by förvärfade Två / 2 / seland eller ett / 1 / selands skatt derstädes med hus, jord och skig i det skick som lägenheten nu befinnes. Emot en för alla tre delarna öfverenskommen köpesumma stor Tretusen etthundra / 3100 / riksdaler riksmynt, hvilken köpesumma skola betalas den 14de Mars nästkommande år, och då i öfverenstämande med lag och författningar fördelas emellan mina ännu i lifvet varande sju barn, tillika med sex hundra / 600 / riksdaler riksmynt utgörande liqvid för å hemmansdelarna ågångna laga skifte, hvilka såsom redan erlagdt härmed qvitteras, jemte födorådsaftag i min återstående lifstid enligt serskildt upprättadt kontrakt.

  Köparen Erik Jakob Danilsson, som tillträder hemmansdelen denna dag, erhåller hälften af min andel uti den vid Tara by belägna Tröskmaskin, jemte såg och qvarn utan allt afseende fästes vid om dessa byggnader stå på Tara eller Rö egeområden.

  Sedan jag Kattrina Henriksdotter med döden afgått och föderådsaftaget upphör utbetalar köparen Erik Jakob Danielsson till sin broder Per Danielsson och hans hustru sjutiofem / 75 / rdr rmt, utgörande utlösen för de hus jag i lifstiden, enligt födorådskontraktet aftagit och som efter min död tillfaller Erik Jakob Danielssons hemman.

  På ofvanskrifne villkor afhänder jag mig Kattrina Henrikdsotter de uti denna afhandling omskrifne hemmansdelar uti Tara, Rö och Långnäs byar uti Junsele socken och tillegna desamma Erik Jakob Danielsson och hans arfvingar får att i everderliga tider ega och besitta såsom annan välfången egendom; och hafva nu till yttermera visso detta köpebref i nedanskrifne vittnens närvaro egenhändigt underskrifvit som skedde i Junsele och Tara den 5 November 1872. Upplåterskan Kattrina Henriksdotter i Tara / bom /. Henrik Johan Danielsson i Mo, Johan Sundqvist i Tara, Sven Jonsson / bom / förmyndare i Tara, Per Danielsson. Tillträdare Erik Jakob Danielsson, Wittnar. O Jakobsson i Tara O.P. Sundvall Gåreleselet.

  Att förestående afhandling af oss undertecknade i afseende på utlösen eller andel af köpesumman, som vi redan tillförene uppburit och bekommit, härmed godkännes, försäkras År och dag som ofvan. Henrik Johan Danielsson, Johan Sundqvist, Per Jakobsson i Krånged, dels någon till upplåterskan m m, dels förmyndare för hennes omyndiga barn. Wittna: Er. Ritzén i Lillegård, L.P. Lindberg i Mo”

Nästa steg blir att leta fram födorådskontraktet som Katarina skrev med sina söner Per och Erik Jakob.

måndag 26 november 2012

Katarina Henriksdotter (1814-1883)

Jag berättade för några dagar sedan om Henrik Jakobsson Stenklyft och hans barn. Det var dottern Kajsa, eller Katarina som hon var döpt till, som fick överta föräldrahemmet. Hon gifte sig den 24 mars 1839 med Daniel Persson, båda boende i Tara, Junsele sn. Daniel var född den 25 oktober 1811 i Tara och en son till Per Danielsson (1770-1831) och hans hustru Kristina Jakobsdotter (1769-1837).

Makarna övertar Kajsas föräldrahem ca 1840. Här skulle det vara intressant att se ett köpeavtal vilket jag skall plocka fram nästa gång som jag besöker Härnösands Landsarkiv. Det är möjligen så att hemmanet skrevs som Kajsas enskilda egendom eftersom det inte togs upp i bouppteckningen efter Daniel Persson när han dog den 21 juli 1861. Hon sålde det sedan till de två äldsta sönerna Per och Erik Jakob.

Kajsas och Daniels barn:

s. Per Danielsson föddes den 20 januari 1840 i Tara, Junsele sn. Bonde i Tara och senare i Granvåg, Sollefteå sn. Bild på honom och hans hustru finns på hembygdsgården i Junsele.
s. Erik Jakob Danielsson Sjödin föddes den 19 februari 1844 i Tara, Junsele sn. Han var bonde i Tara.
s. Henrik Johan Danielsson föddes den 21 oktober 1846 i Tara, Junsele sn. Bonde i Mo, Junsele sn.
d. Märta Johanna Danielsdotter  föddes den 8 juni 1849 i Tara, Junsele sn. Gift 1872 med Johan Sundqvist i Tara.
d. Botilda Kristina Danielsdotter föddes den 10 maj 1852 i Tara, Junsele sn.
d. Kajsa Lovisa Danielsdotter föddes den 7 november 1854 i Tara, Junsele sn. Hon avled ogift 1902 11/2 och var då piga hos sin systers man Johan Sundqvist.
d. Andrietta Danielsdotter föddes den 6 januari 1859 i Tara, Junsele sn. Hon gifte sig till Imnäs, Ramsele sn.

Återkommer med mera information om barnen efterhand. Erik Jakob har jag redan skrivit om här.

söndag 25 november 2012

Fyra hemman i Tara

När jag tittar i mantalslängderna för mitten av 1820-talet så finns det fyra stycken hemman i Tara, Junsele sn. Det är två stycken under nummer ett och lika många under nummer två. Samtliga hemman är på 1 5/8 seland vardera.

1828 är ägarna följande personer:

Nr 1
1 5/8 Sven Jonsson f. 1763.
1 5/8 Hinric Jacobsson f. 1773.

Nr 2
1 5/8 Hindric Hindersson f. 1782.
1 5/8 Pehr Danielsson f. 1770.

Det roliga är att jag härstammar från samtliga dessa fyra personer. Sven Jonsson är min farfars morfars mormors far, Hinric Jacobsson som jag skrev om för några dagar sedan (kolla här) är min morfars morfars morfar. Hindric Hindersson är far till den förste som tog namnet Tarander och är min morfars mormors farfar och slutligen så är Per Danielsson min morfars morfars farfar. Mina förfäder ägde alltså hela byn, eller i alla fall nästan. 1828 fanns det ett torp som Hinric Jacobssons bror Jon (eller Jonas) Jacobsson brukade. En son till denne Jon blev den förste med namnet Tarberg.

Redan året efteråt, alltså 1829, bryts denna konstellation när Jacob Pehrsson tar över sin far Pehr Danielssons del.

lördag 24 november 2012

Vykort från Ramsele

Här är ett vykort som visar Ramsele kyrka från ett litet annat håll än vad som är vanligt. Hittade kortet på Tradera.


Kortet är daterat mars  1903.

Ur Stor det till? Very well indeed! All right! Lefve Esplanader! Gamal farbror.

Skulle vara intressant att veta vem denne Gamal farbror var.

söndag 18 november 2012

Henrik Jakobsson i Tara

Detta är historien om den person som inte finns noterad i födelseboken och dessutom har fått sin brors namn i vigselboken. Enligt husförhörslängden i Junsele föddes Henrik Jakobsson Stenklyft den 8 juni 1773. Någon notering i födelseboken i Ramsele har jag som sagt var inte hittat men jag tror ändå att han föddes där. När jag tittar i mantalslängderna så hittar jag rätt på Henriks far Jakob Stenklyft första gången 1771 och då är han bosatt i Vängel, Ramsele sn. 1770 hade jag inte tillgång till och 1769 fanns han inte i Ramsele. Även åren 1772 och 1773 återfinns han i Vängel. 1774 finns han både i Vängel och Nordantjäl och det verkar som om han bytt hemman med Anders Pålsson. 1775 finns Jakob i Nordantjäl. Detta tyder på att Henrik skulle varit född i Vängel, Ramsele församling och att prästen helt enkelt missat att skriva in honom i födelseboken.

Går man vidare så gifter sig Henrik med Botilda Olsdotter i Tara, Junsele den 25 mars 1808. Vigseln sker i Junsele och i vigselboken står:

d: 25 martii sammanvingdes drängen Jacob Stenklyft ifrån  Nordtjälen Pigan Botilla Olofs dotter i Tara. 

Här har prästen skrivit fel och istället noterat Henriks bror Jakob som den person som gift sig.
Makarna återfinns i Tara, Junsele sn och där kommer de att bo i hela sina liv. I familjen föds barnen:

d. Katarina föddes den 20/3 1809 i Tara, Junsele sn och dog i samma by den 15/6 1809.
d. Märta föddes den 25/12 1810 i Tara, Junsele sn.
d. Katarina föddes den 3/3 1814 i Tara, Junsele sn.

Makarna tar över hustruns föräldrahem i Tara (efter Botildas mor Gunborg Jönsdotter och styvfadern). Botilda var född den 1/8 1785 i Svedje, Håsjö sn men efter faderns död 1786 flyttade hon och resten av familjen norrut och hamnade i Junsele sn.

1839 görs en bouppteckning (eller vad man ju skall kalla den uppteckning av vad makarna ägde) för att kunna skifta boet till sina två döttrar. Systrarna gifte sig med två bröder i byn och den yngre Katarina verkar vara den som blev kvar på föräldragården.

Botilda levde inte många år efter att de skiftat ut sitt hemman utan avled den 8/6 1844. Hennes man Henrik bodde kvar i Tara och dog där den 12/12 1853, drygt 80 år gammal.

Henrik var en ättling till Kristoffer Hansson Bure som jag skrivit om tidigare. Jag återkommer och berättar mera om barnen.   

söndag 11 november 2012

Vagnede

Här kommer en bild från Vagnede och Ramsele. Jag har visat den vid något tidigare tillfälle men detta kort har en adressat med ett ganska ovanligt förnamn och kombination av för- och efternamn men jag har ändå inte lyckats identifiera henne. Hoppas någon kan hjälpa mig.


Kortet är skickat till Frk Inez Anna-Nora Lundqvist, Persborgs Pensionat i Rättvik och texten lyder såhär:

Ramsele 21/7- 15 kl 4 e.m.
Min kära Anna Nora!
Under vår angenäma bilfärd från Sollefteå via Näsåker passerar vi nu Ramsele härliga trakter passera vi och har det mycket trefligt. Alla farbröderna hälsar Stig o Lisa. 


Någon som vet vem personerna kan vara? Verkar som de har kopplingar till Ramsele.