torsdag 30 juli 2015

Hans Nordin och hans son

Har en kopia ur en bok som ser ut som att min mormors farfar skrivit sitt namn i. Dessutom finns två dödsnotiser inklistrade i boken.

 Namnet är skrivet på insidan av pärmen.

Sonen Nils Otto avled den 14 april 1918 och var inte ens 20 år fyllda. Han var deras yngsta barn.


Hans var född 1849 och han avled 6 januari 1924.

torsdag 23 juli 2015

Det hände i Ramsele 1961

1961
* Företagarnämnden föreslår att kommunen ska uppföra 10 st fritidsstugor vid Ramselesjön, förslaget gillas.
* 500 :- anvisas till turistreklam.
* Länsstyrelsen har till samtliga kommuner hemställt om yttrande över indelningssakkunnigas betänkande angående ny kommundelning. Samtliga kommuner ifrågasätter huruvida några fördelar är att vinna med en sammanslagning i dessa bygder med hänsyn till de lokala förhållandena.
* Ny ordningsstadga för hundar antas.
* En särskild kommitté har bildats med uppdraget att utreda behovet av erforderliga reparationer, fastställande av hyror samt överenskommelser beträffande eldning och fastighetsskötsel i de lärarbostäder som numera hyrs ut till privatpersoner. Beslutas att bifalla kommitténs förslag till hyror rn.m.
* 500:- beviljas som bidrag till isbana i Nordantjäl.
* Lärarbostaden i Flyns skolhus repareras för 9.070:-.
* Ramsele polisdistrikts polisförbund påtalar vissa brister beträffande arrestlokalen i Edsele. Kn beslutar att åtgärda bristerna omgående.
* Nytt avtal sluts med arkitekt Rehnmark för de uppdrag han utför för byggnadsnämndens räkning.
* Personalen på kommunal- och byggnadskontoret får lediga lördagar under sommaren.
* Byggnadstekniska nämnden förvarnar om att vattentäkten i Ramsele sinat och brunnen i det närmaste är tom. En ledning har provisoriskt lagts ner från den gamla till den nya vattentäkten. En  utredning tillsätts rörande vattentäktens framtida belägenhet och utformning. 40.000:- anvisas så småningom till ny vattentäkt.
* Beslutas att avsätta 130.000:- till byggande av avloppsanläggning i Ödsgård, statsbidrag utgår för projekteringen.
* En del ytterbelysningsföreningar söker, och beviljas bidrag.
* Beslutas att sälja skolhuset i Rensjön.
* Byggnadsnämndens planförslag över Ramselesjöns fritidsområde godkänns. Byggnadsnämnden har
också upprättat utomplansbestämmelser för områden kring sjöarna Nässjön, Ramselesjön, Lafssjön och Stora Ranasjön, även detta tillstyrks.
* Linjetrafik för person- och godsbefordran går mellan Lövåsen och Edsele kyrkby (4 dagar i veckan).
detta tillstyrks.
* VA-anläggningen i Ramsele-Vallen blir dyrare än beräknat och 75.000:- ytterligare måste anvisas.
* Studieförbundet ABF är en mycket aktiv folkbildare och även för år 1962 planeras stora satsningar på utställningar, studiematerial och cirkelverksamhet både i de omkringliggande byarna och inne i Ramsele samhälle.
* Beslutas att from. läsåret 1962/63 ska obligatorisk 9-årig grundskola införas.
* En hel del ansökningar om kommunala bidrag till enskilda vägar och utfartsvägar inkommer varav de flesta beviljas.
* Beslut hade sedan tidigare fattats att bygga VA-anläggning i Ramsele samhälle. Av olika anledningar har bygget av avloppsanläggningen fördröjts. Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen riktar allvarliga erinringar med anledning av att avloppsreningsanläggningen inte har blivit utförd.

onsdag 22 juli 2015

En gammal bok

Jag har en gammal bok som kommer från min farfars sida. Den heter "Nya testamentet och Psaltaren", Boken är tryckt i Stockholm 1879.


Det är ett antal sidor med namn, årtal och datum och det är skrivet åt alla möjliga håll. Johan Olof Olofsson, min farfars far, är den som förekommer flest gånger men även Nils Johan Jakobsson, Jakob Eliasson, Roman och på ett ställe ser det ut som att det står bara Olof Olofsson. Det skulle kunna vara Johan Olofs far.


 Som syns på bilden ovan är det inte lätt att tyda ut vilka ord som hör ihop och under Olof Olofsson står det Imnäs 87. Olof avled redan 1880 så det stämmer inte riktigt.


Förstorar man upp så ser det ut som att raden "Imnäs 87" kan vara skriven något annorlunda och med en annan penna. Textraderna blir då:
" Denna
  bok till
  hör mig
  Olof Olofsson
  kostar 1 Krona"

Jag letade rätt på Olof Olofssons bouppteckning från 1880 och mycket riktigt finns det upptaget under böcker " 1 Nya Testamente 25" som det skulle kunna vara men säker kan man ju aldrig vara.


Bilden tagen från SVAR-sidan och är del av Olof Olofssons bouppteckning.

måndag 20 juli 2015

Det hände i Ramsele 1960

1960
* Byggnadstekniska nämnden anser att ett reglemente snarast borde upprättas och beslutas för nämndens arbetsuppgifter. Byggnadstekniska nämndens uppgifter ska vara att ombesörja förvaltningen av kommunens vatten och avloppsledningar med tillhörande verk (vattenverk, reningsverk och pumpstationer). Vidare ska nämnden utgöra kommunalt organ för bostadsförsörjningens främjande (kommunalt förmedlingsorgan FO), samt att handlägga de ärenden i övrigt, som av kommunfullmäktige eller annat kommunalt organ överlämnats till byggnadstekniska nämnden för handläggning.
* Arbetslöshetsnämnden anhåller om medel (4000:-) till beredskapsarbete för arbetslösa skogshuggare. 50% av kostnaden får man i statsbidrag.
* Beslut fattas om att avvakta med byggande av VA anläggning i Ramselevallen samt att utreda möjligheten att bilda mindre enheter för VA.
* En särskild kommitté har fått uppdraget att utforma ordningsföreskrifter för hundar och kommittén har nu översänt sitt förslag som innebär ett förbud mot att ha lösspringande hundar under perioden 1 mars - 31 december. Vidare föreslås att en allmän hundgård byggs där samtliga lösspringande hundar ska hopsamlas. Kn beslutar att anta kommitténs förslag.
* Nytt pensionsreglemente antas.
* Beslutas om bidrag till vägunderhåll och vintervägunderhåll.
* Beslutas om att teckna borgen för ett antal byggnadskreditiv i bank för personer som beviljats egnahems- eller förbättringslån.
* Förslag till ny organisation för skolväsendet föreligger. Beslutas att:
   • Fjällbohögs skola ska centraliseras till Lungsjön från och med läsåret 1960/61
   • Lilltersjö småskola ska centraliseras till Nordantjäl från läsåret 1962/63
   • Gideåbergs småskola ska centraliseras till Edsele från läsåret 1962/63
* Hocksjöns skolhus säljs till Valdemar Johansson i Ramsele för en summa av 5.100:-.
* Vimmervattnets skola överlämnades kostnadsfritt till Vimmervattnets bygdegårdsförening.
* Herr Edvin Eriksson som under många år arbetat på byggnadskontoret slutar sin tjänst den 1 maj 1960.
* 221 elever går i realskolan i Ramsele.
* Den skogliga yrkesskolan (Skogsvårdsstyrelsens), har nu pågått i tre år. Lokaler för undervisning diskuteras. Skogsvårdsstyrelsen åtar sig att rusta upp lokaler i gamla ålderdomshemmet. Avtal sluts för fem år framåt.
* SCA infordrar kommunalnämndens yttrande i en fråga om tillstånd till förvärv genom byte med lantbruksnämnden av bland annat fastigheten Vägersjö 1:27. Kommunalnämnden beslutar att tillstyrka framställningen.
* Ramsele kyrkbygds vägförening får överta ansvaret för snöröjning av torget, samt för vägarna till ålderdomshemmet och tandläkarbostaden. Vägföreningen får även ansvaret för skötseln av ytterbelysningen inom samhället.
* Beslut tas om att utföra den av byggnadstekniska nämnden föreslagna vatten och avloppsledningen i Ramselevallen. Medel till projektet, 191.000:-, anvisas ur investeringsfonden, statsbidrag utgår ej.
* Medel till brunnsborrning lämnas till ett antal fastigheter i Rensjön och Lungsjöbacken.
* IOGT uppmanas av Länsstyrelsen att ansöka om bidrag ur vattenregleringsfonden med 85.000 kronor till den uppförda samlingslokalen.
* Badplatsen Vitasand i Vagnede rustas upp.
* Mark och planeringsarbeten utförs vid Ramsele nya ålderdomshem i enlighet med det förslag som trädgårdsanläggare Halvar Norfelt upprättat. Statsbidrag utgår med 50% av kostnaden.
* Edvin Eriksson, som under lång tid vant ordförande i en lång rad nämnder och styrelser, avgår med pension,
* Centralantennanläggning för mottagningsområden rundradio, ultrakortvåg och television skaffas till de nya hyreshusen. Avgift för hyresgästerna ska fastställas längre fram.
* Faxälvens vattenregleringsföretag erbjuder kommunen, som full kompensation för den skadeinverkan som utförda regleringar och kraftverk medfört på Ramsele samhälles badplats Vitasand, utföra ny badplats vid Holmeselet.
* Val för tiden 1961 - 1963 förrättas. Byggnadsnämnden utökar antalet ledamöter från 5 till 7.
* Ramsele ABF presenterar sitt program för 1961. Ett femtontal kulturkvällar ute i byarna med film, litteratur och studietips planeras. Ett stort antal utställningar, föreläsningar och en speciell cirkelverksamhet kung skogsbygdens strukturförändring med filmer, föreläsningar och bandprogram benämnd "Bortfall - by i skogen" finns också med i planerna.
* Beslutas att genomföra restelektrifiering av de fastigheter som fortfarande saknar ström. Statsbidrag samt regleringsmedel ska utgå. Kostnaden för kommunen blir 10.000:-.
* En tjänst som vaktmästare för kommunens fastigheter (utom skolorna) inrättas.
* Kommunalnämnden övertar förvaltningen av de fastigheter och lokaler som inte längre är i bruk, främst lärarbostäder och nedlagda skolor. Sammanlagt rör det sig om 18 fastigheter.
* Skolan i Flybränna ägs av Krångcde AB, men planer finns från kommunens sida att köpa in skolan av bolaget och flytta den till annan plats. 35.000 kronor anvisas till projektet ur allmänna investeringsfonden.