måndag 28 oktober 2019

Allmän sockenstämma i Ramsele 1837

Protokoll, hållet vid Allmän Sockenstämma med Ramsele församling uti Sockenstugan den 10 Dec 1837.

§4
Beslöts, det skulle förre Sockenskräddaren Olof Lundqvist i Krången, Nils Mathssons Enka Lisa Månsdotter på Prestbordet hvilka äro till ålders komne och nästan aldeles oförmögne att med nödig vedbrand sig sjelfve förse, så till sina hemvist hemförda den förra ? famnar och den sednare 4 famnar ved; Och åtogo sig klockaren Sehlén i Sehl, kyrkov. Jacob Pehrsson, Bonderne: Nils Nilsson och Eric Nilsson i Nyland samt Olof Andersson i Ofvanmo och Jan Ersson i Krången att på egna skogar och till Lundqvists hem fram forsla hvardera en famn huggen ved mot ett öfverens kommet pris ? RDr Bco famnen, som af Socken jomnads Medlen efter  ?  skola gottgöras. Likaledes åtogo sig på enahanda vilkor Fjerdingamannen Nils Larsson i Ofvanmo och Carl Carlsson i Krången samt Kyrkov Jacob Pehrsson i Nyland att till Enkan Lisa Måns Dotters hem framföra de 2ne förra en famn hvardera och den sednare 2 famnar huggen ved för 1 Rdr Bco samne.

Lite svårt att läsa i marginalen därav alla frågetecken.