onsdag 26 juli 2017

Nils Henrikssons försäljning av hemmanet

Jag har alltid trott att Nils sålde hemmanet 2 3/4 seland under Imnäs Nr 2 till sonen Henrik men idag när jag satt och tittade i lagfartsböcker så upptäckte jag att han sålde till Björknäs bolag. Köpekontraktet för dem kommer här. Gården förvärvade Nils 1859.


                      Köpebref

Till Björknäs Bolag upplåter och försäljer undertecknad Nils Henriksson mitt egande hemman om 2 3/4 Seland skatt under Nr 2 i Imnäs by, Ramsele socken och Westernorrlands län emot en oss emellan öfverenskommen köpesumma af Åttatusen /8000/ Kronor som betalas till följande tider. Två tusen /2000/ Kronor betalas i maj månad detta år, Tvåtusen /2000/ Kronor vid Sollefteå höstmarknad och återstoden eller Fyratusen /4000/ Kronor vid Sollefteå vintermarknad 1885. Dock skall denna sista afbetalning, om Köparen så önskar, innestå uti hemmanet i 3ne år mot inteckning och 5 procents årlig ränta från betalningsdagen.

    Köparen förbinder sig utgifva födoråd till säljaren och hans hustru enligt denna dag upprättat födorådskontrakt.

    I närvarande Köp ingår det hustimmer, som Säljaren framkört till ett på södra sidan om Storån tillämnat torp.

    Säljaren ansvarar att inga undantag eller förmåner, af hvad namn de vara må, gravera detta hemman och förbinder sig stånda hemet efter lag.

    Hemmanet tillträdes denna dag.

    Sålunda afhänder jag mig ofvannämnde hemman med hus, jord och skog, allt hvad dertill hörer, af ålder lydt och legat samt hadanefter lagligen tillvinnas kan och tillegnar Köparen detsamma; Och hafva vi af närvarande contract tvenne exemplar upprättat och vexlat. Forsmo den 16 April 1884. Nils (bom) Hindriksson Imnäs säljare Björknäs Bolag H. Joh Fielsrud. Bevittnas Göran Ersson, E. P. Johansson.

    Å omstående köpehandling fastställda första afbetalningen Tvåtusen /2000/ kronor har jag denna dag contant emottagit som härmed erkännes och qvitteras. Imnäs den 8 Maj 1884. Nils (. bom) Henriksson. Bevittnas Erik Gullbrandsson. Göran Ersson.

I lagfartsboken ser jag också att Henrik förvärvade hemmanet igen av Björknäs och skall försöka leta fram även det köpebrevet och även Nils Henrikssons födorådskontrakt vid ett senare tillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar