söndag 25 januari 2015

Det hände i Ramsele 1952

När jag var hemma i Ramsele senast så var jag in på kommunkontoret för att se vad de hade för böcker och då fick jag tag i ett häfte som heter "De kom, och de försvann...". I häftet finns beskrivet lite saker som hände i Ramsele storkommun mellan 1952 och 1973 då kommunen upplöstes och både Ramsele och Edsele övergick till att vara en del i Sollefteå kommun. Häftet finns också att ladda ner på nätet.

1952
• Verner Kristoffersson väljs till ordförande i Kn.
• Vägen genom Tarasjönäs står klar.
• Om och tillbyggnad av ålderdomshemmet diskuteras och medel avsätta till utredning.
• Provinsialläkarens lokal och bostad har brunnit. En kommitté bestående av några ledamöter ur Kn får uppdraget att utreda frågan om byggnation av nya lokaler.
* Kommunalkamreren har slutat och Nils Gunnar Hedkvist anställs.
*Nordantjäls skola byggs ut och ett lån på 75000:- upptas.
• Två kommunala hyreshus planeras och färdigställs på fastigheten Nyland 1:51. Lånesumman är på 373.000:-.
• En gemensam byggnadskommitté för pensionärshemmen väljs.
• Lövåsens vattenförening önskar vatten och avloppsledningar till byn. Kn beslutar att hos Våg och Vattenbyggnadsstyrelsen tillstyrka förslaget samt anhålla om att största möjliga statsbidrag ska beviljas. Övriga stora VA projekt är ledningsnät; högreservoar och pumpstation i Krången.
• Arbetsförmedlingen hyr lokal i det nybyggda kommunalhuset.
• Gamla skoltomten i Lungsjön säljs till Magnus Höglund, Hocksjön.
• Ett av sammanträdesrummen i kommunalhuset används till lärosal under läsåret 1952/53.
• Krångede AB hade sökt tillstånd att uppföra en kraftverksbyggnad kallad Ramsele kraftverk. Kommunen anser sig inte beröras i ärendet, däremot hävdades att "kommunen borde utöva sitt inflytande för att påverka myndigheter att vidta sådana åtgärder att i största möjligast mån bevara traktens osedvanliga naturskönhet"
• Imnäs gamla skola överlämnas till Imnäs byggnadsförening.
• Pensionärshemskommittén föreslår att ytterligare pensionärshem ska uppföras på fastigheten Nyland 1:56. Kn beslutar föreslå fullmäktige att fatta beslut om byggande av 10 st pensionärslägenheter för en beräknad kostnad av 225.000:-. Kommittén får uppdraget att söka statsbidrag och byggnadstillstånd.
• Reglemente för kommunalnämnden fastställs.
• Storfinnforsens arbetarekommun hade i skrivelse till Kn anhållit om att en läkarmottagning skulle anordnas i Flybrännan. Hälsovårdsnämnden får i uppdrag att utreda frågan, som senare skulle avslås.
* Folkskolestyrelsen har i skrivelse uttryckt behov av renoveringar och nybyggnationer av lärarbostäder vilket skulle innebära en ökad utdebitering. Beviljades.
* Kommunal realskola byggs i Ramsele. Kostnaderna blev avsevärda; 600.000:-.
* Tomt för nya lärarbostäder i Nordantjäl köps.
* VA-projekt startas i Gideåberg.
* Badhusföreningen 1 Gideåberg söker bidrag med 1000:- för att kunna dra in elström till badhuset

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar