tisdag 27 januari 2015

Det hände i Ramsele 1953

Hör kommer ett år till ur häftet som jag nämnde härom dagen. Detta är några av de punkter som finns med.

1953
* Ett tredje kommunalt hyreshus, kallat C huset, uppförs. Kn beslutar om vilka hyresgäster som ska tilldelas lägenheterna.
* Beslutas att uppföra lärarbostäder i Lungsjöbacken och Edsele. Gamla bostadshuset vid Lungsjöns skola skall rivas.
* Lantmäteriets personal, tandläkaren, landsfiskalen och provinsialläkaren använder ofta olika
påtryckningar som t ex hot om att säga upp sig, flytta till annan ort osv., om inte hyran sänks eller deras lokaler och lägenheter upprustas och kompletteras.
* Beslutas att uppföra högreservoar och anslutningsledning i Ramsele kyrkbygd eftersom den tidigare hydroforen år otillförlitlig och dess kapacitet inte anses tillräcklig. Vattenverksdirektionen får uppdraget att vara byggherre. Mark för ändamålet köps in av herr Börje Bergek. Fjärde etappen av vatten och avloppsledningen för området Ramsele kyrkbygd utförs också under året.
* En kommitté tillsätts med uppdraget att ansvara för uppsnyggning av Brunnshusparken.
* Beslutas att bygga den sista vägsträckan fram till Vimmeråsen eftersom Krångede AB och Vägförvaltningen beslutat att bygga en bro över Faxälven och en väg till Norra Vimmervattnet.
* Uppdras till Vattendirektionen att utreda kostnaderna för anordnande av VA till Rensjön.
* Landsfiskalen vädjar om att påskynda utredningen avseende nya lokaler för polisen.
* 10.000:- avsätts för att ställa i ordning tomten vid skolan i Imnäs.
* Beslut om att Klockargården i Edsele ska renoveras och byggas om till fyra lägenheter.
* 78.000:- avsätts till uppförande av lärarbostäder i Edsele.
* B3 skolorna i Västvattnet och Rensjön läggs ner från och med läsåret 1953/54.
* Undervisning i engelska införs från och med åk 5.
* Styrelsen för kommunala realskolan begär 100.000: i extra medel för att kunna avsluta bygget av
skolan. Pengarna ska gå till inredning, färdigställande av aula samt planering av skoltomten.
* Planering av området omkring nya kommunalhuset och den intilliggande parken beräknas kosta
2.200:-.
* Beslutas att teckna borgen för 300.000:- fram till 1958 för personer som preliminärt beviljats
förbättrings eller egnahemslån.
* Beslut om att förvärva fastigheten Nyland 2:4 för 15.000:- och där uppföra läkarbostad med
mottagning. 5.000:- avsätts för fullständig utredning och ritningar.
* Ledamöter ur Kn uppmanar ägaren av Hotell Fämlöf att anlita kunnig arkitekt för förslag till
ombyggnad av hotellet.
* Kommunens vedupphandlingskommitté rapporterar att de, för bränsleåret 1953/54, upphandlat 1635 m3 ved från Ramsele skogsägarförening som lämnat det förmånligaste anbudet.
* En kommitté tillsätts med uppdraget att utreda frågan om en busstation i Ramsele.
* 5000:- avsätts för att fullborda det sista arbetet med idrottsplatsen i Vagnede.
* En byggnadskommitté tillsätts som ska ansvara för bygget av nytt polishus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar