torsdag 23 juli 2015

Det hände i Ramsele 1961

1961
* Företagarnämnden föreslår att kommunen ska uppföra 10 st fritidsstugor vid Ramselesjön, förslaget gillas.
* 500 :- anvisas till turistreklam.
* Länsstyrelsen har till samtliga kommuner hemställt om yttrande över indelningssakkunnigas betänkande angående ny kommundelning. Samtliga kommuner ifrågasätter huruvida några fördelar är att vinna med en sammanslagning i dessa bygder med hänsyn till de lokala förhållandena.
* Ny ordningsstadga för hundar antas.
* En särskild kommitté har bildats med uppdraget att utreda behovet av erforderliga reparationer, fastställande av hyror samt överenskommelser beträffande eldning och fastighetsskötsel i de lärarbostäder som numera hyrs ut till privatpersoner. Beslutas att bifalla kommitténs förslag till hyror rn.m.
* 500:- beviljas som bidrag till isbana i Nordantjäl.
* Lärarbostaden i Flyns skolhus repareras för 9.070:-.
* Ramsele polisdistrikts polisförbund påtalar vissa brister beträffande arrestlokalen i Edsele. Kn beslutar att åtgärda bristerna omgående.
* Nytt avtal sluts med arkitekt Rehnmark för de uppdrag han utför för byggnadsnämndens räkning.
* Personalen på kommunal- och byggnadskontoret får lediga lördagar under sommaren.
* Byggnadstekniska nämnden förvarnar om att vattentäkten i Ramsele sinat och brunnen i det närmaste är tom. En ledning har provisoriskt lagts ner från den gamla till den nya vattentäkten. En  utredning tillsätts rörande vattentäktens framtida belägenhet och utformning. 40.000:- anvisas så småningom till ny vattentäkt.
* Beslutas att avsätta 130.000:- till byggande av avloppsanläggning i Ödsgård, statsbidrag utgår för projekteringen.
* En del ytterbelysningsföreningar söker, och beviljas bidrag.
* Beslutas att sälja skolhuset i Rensjön.
* Byggnadsnämndens planförslag över Ramselesjöns fritidsområde godkänns. Byggnadsnämnden har
också upprättat utomplansbestämmelser för områden kring sjöarna Nässjön, Ramselesjön, Lafssjön och Stora Ranasjön, även detta tillstyrks.
* Linjetrafik för person- och godsbefordran går mellan Lövåsen och Edsele kyrkby (4 dagar i veckan).
detta tillstyrks.
* VA-anläggningen i Ramsele-Vallen blir dyrare än beräknat och 75.000:- ytterligare måste anvisas.
* Studieförbundet ABF är en mycket aktiv folkbildare och även för år 1962 planeras stora satsningar på utställningar, studiematerial och cirkelverksamhet både i de omkringliggande byarna och inne i Ramsele samhälle.
* Beslutas att from. läsåret 1962/63 ska obligatorisk 9-årig grundskola införas.
* En hel del ansökningar om kommunala bidrag till enskilda vägar och utfartsvägar inkommer varav de flesta beviljas.
* Beslut hade sedan tidigare fattats att bygga VA-anläggning i Ramsele samhälle. Av olika anledningar har bygget av avloppsanläggningen fördröjts. Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen riktar allvarliga erinringar med anledning av att avloppsreningsanläggningen inte har blivit utförd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar