fredag 6 november 2009

Mera Sollefteå-Bladet 1895

Vexelförfalskning: Den 28 sistl: mars belånades i Hernösands Ensk. Banks afdelningskontor i Sollefteå en vexel å 525 kr., utstäld den 23 mars af J. A. Jakobsson och accepterad af H. Tarander i Tara, Junsele socken. Då dessa från banken erhöllo meddelande om att vexeln vore diskonterad, visste de ingenting om densamma och anmälde genast detta förhållande. Då sålunda förfalskning förelåg och misstankarna derför rigtades mot arbetaren Olof Johan Molén i Holaforsen, Ådals-Liden, begåfvo sig poliskonstapeln Nils Edlund den 13 d:s ut på spaning efter Molén, som de också anträffade, men hvilken dock undkomma och gömma sig.
De foro sedan tillbaka, hvarpå Edlund om en stund återvände och lyckades då få fatt i Molén. Denne erkände för Edlund att han begått förfalskningen, hvarpå han medtogs och har han blifvit till länsfängelset införpassad, i afbidan på ransakning.
Vid i Sollefteå hållet polisförhör har Molén erkänt, att han falskeligen skrifvit Jakobssons och Taranders namn å vexeln samt belånat honom i banken och dervid äfvenledes i Jakobssons namn utqvitterat beloppet. Han hade haft ännu en vexel, hvilken dock banken vägrade att diskontera.
Pengarna hade han användt, dels till inköp af diverse nysilfversaker för 60 och spirituosa för 91 kronor, dels hade han till vinhandelsfirman C. A. Lindgren & Comp. i Stockholm afsändt cirka 300 kr., som han varit skyldig derstädes. Resten af pengarne tillika med hvad han hade då han reste hemifrån, säger han sig hafva förlorat mellan Näsåker och sitt hem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar