torsdag 23 april 2015

Det hände i Ramsele 1956

1956
* Ett ganska stort antal egnahemstomter säljs i Edsele och Ramsele.
* Beslutas att bygga en villa avsedd som veterinärbostad.
* Biblioteksstyrelsen föreslår Kn att biblioteket ska inrymmas i Ramsele nya samlingslokal. Kn
beslutar att hos fullmäktige föreslå bifall till Biblioteksstyrelsens förslag.
* Ramsele ansluter sig som medlem i Norrlands Naturvärn, som är en samarbetsorganisation för
kommunerna i Norrland vars uppgift bland annat är att bevaka kommunernas intressen och ställa krav på kraftbyggarna att i god tid planlägga utbyggnaderna, ta hänsyn till fisket; samernas intressen m.m.
* En kommitté tillätts för att utreda behovet av badplatser i kommunen.
* Vatten och avloppsledningar ordnas i Krången till en kostnad av 434.000:-.
* Vid Fjällbohögs skola borras för vatten och installeras en hydroforanläggning.
* Stiftelsen Ramselehus bildas.
* Beviljas 70 familjebidrag till värnpliktiga.
* Många ärenden berör hyresfastighetema och hyresgäster.
* Det relativt nybyggda kommunalkontoret har fått sprickbildningar i väggar och valv. Förstärkningsarbeten utförs till en kostnad av 40.000:-
* Kommunalnämnden föreslår att fullmäktige ska besluta att skänka fastigheten Mogården till kyrkan och om inte kyrkan år villig att ta emot byggnaden så ska den rivas. Senare fattas beslut om att starta nybyggnad av Lantmäterilokaler på tomten redan hösten 1956 på grund av rådande arbetslöshet. Den gamla byggnaden rivs.
* Fastigheten Nyland 1:81 säljs till HSB som där planerar att uppföra affärs och bostadshus.
* Oljeeldning installeras i realskolans lokaler.
* Lungsjö IF får 3.000:- i bidrag för att ställa i ordning idrottsplatsen Lungsjöbacken.
* Häradsskrivaren Sven Bjöme utses till ny överförmyndare då Karl Norberg, som tidigare uppehållit uppdraget, har avlidit.
* Beslutas att nytt polishus ska uppföras på fastigheten Nyland 1:84 för täckande av kostnaderna ska ett tertiärlån på 101.500:- upptas, samt ett tilläggslån på 12.200:-.
* På grund av sprickbildningarna i kommunalkontoret samt en del övrigt slitage anhåller distriktstandläkaren Olle Andersson om reparation av tandkliniken i Ramsele.
* Gamla skolan i Imnäs rustas för 5000:- och ställs i ordning som samlingslokal.
* Skolan i Ovanmo får ny panna och oljeeldningsaggregat.
* Markområdet av fastigheten Nyland 2:2 inköps för 65.000:-. Området planeras för byggande av ålderdomshem och personalbostäder.
* Beslutas att uppföra veterinärbostad med tjänstelokaler till en kostnad av 210.000:-.
* Beslut och byggstart för två nya pensionärshem på fastigheten Nyland 1:56 till en sammanlagd kostnad av 470.000.
* Personalbostäder byggs vid ålderdomshemmet i Edsele.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar