måndag 27 april 2015

Det hände i Ramsele 1958

1958
* Byggnadstekniska nämnden lämnar förslag på hyror i Mogården. Kommunalnämnden beslutar att fastställa de föreslagna hyrorna.
* Skolledarorganisation och tillsynslärarorganisation fastställs. För kommunens 12 folkskolor och 7 fortsättningsskolor ska det finnas en rektor, och för realskolan ska det finnas en rektor.
* 150.000:- avsätta för påbörjande av etapp 1, gemensam VA försörjningsanläggning för Sel och Ovanmo byar.
* Den nye häradsskrivaren E. Hallman flyttar in i fastigheten Viken 3:8.
* Det gamla kontraktet med Graningeverkens AB, beträffande den gamla vattentäkten, sägs upp eftersom den nya vattentäkten, efter provpumpning, har visat sig ha tillräcklig kapacitet för samhällets behov.
* Bron vid Rensjöån vid Renslönäs förbättras.
* Kommunen tvingas lägga om VA ledningarna på det markområde där nya medborgarhuset planeras.
* Ramsele Röda Kors har under ett antal år drivit en barnkoloni i Nässjö för barn från tuberkulösa hem. Landstinget har varit huvudman för kolonin men ämnar inte fortsätta med verksamheten. Barnavårdsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunen ska överta byggnaderna. Förslaget bifalls av kommunalnämnden
* Pensionärshem nr 2 i Ramsele står klart och kommunalnämnden fattar beslut om vilka som skulle få hyra lägenheterna.
* Brandgropar ordningsställdes i Edsele, Nordantjäl och Lungsjöbacken.
* Logen nr 747, Fosterlandsvän av IOGT har i skrivelse till Länsstyrelsen begärt att få bli befriad från nöjesskatt. Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka bifall till framställningen.
* Den planerade vattentäkten i Ramsele - Vallen kan inte godkännas av distriktsingenjören och medel till ny utredning anvisas.
* Ramsele idrottsklubb har i skrivelse anhållit om bidrag till vatten för i ordningsställande av tvättrum i barack inom festplatsområdet på Vagnede. Framställan tillstyrks under förutsättning att även avloppsfrågan ordnas. Medel till VA utgår med 3.700:-.
* Broarna över Prästbords- och Bybäckarna i Edsele är i behov av upprustning. Beslutas om utredning och kostnadsberäkning av arbetet. Senare beslutas att lägga kulvert i bäckarna och fylla igen bäckravinen och därmed åstadkomma körbar väg istället för bro. Ärendet återkommer år 1959 då man avskriver idén med kulvert och utreder frågan på nytt.
* Ny nämndeman utses efter Verner Kristoffersson som avlidit. Till ny nämndeman väljs Hadar Sidén, Krånge Ramsele.
* Brandstation, Lantmäteribyggnad samt två nya pensionärshem står färdigbyggda.
* Ramneå bygdegårdsförening får 6.400:- i bidrag för att rusta upp fastigheten.
* Kn behandlar en hel del ansökningar om att få hyra lägenheter i de nybyggda hyreshusen.
* Många ärenden rörande bidrag till enskilda utfartsvägar behandlas.
* Kommunen köper ett stort skogsinnehav, Nyland 2:30 av Nils Johannes Nilsson för 55.000:-.
* Ramsele husmodersförening får hyra lokal i kommunalhuset till vävkurs.
* Delägarna i Nordantjäls södra vattenledningsföretag anhåller i en skrivelse om bidrag till anläggningen. Kn beviljar ett bidrag på 5.000:-.
* Gideåbergs skola har utrustats med toaletter och ett nytt avlopp. Avsatta medel har inte räckt till och ytterligare 10.000:- får anvisas av investeringsfonden för slutförande av arbeten vid skolan.
* Arbetslöshetsnämnden har i skrivelse begärt utredning och förslag till utförande av flera VA projekt som beredskapsarbeten. Byggnadstekniska nämnden har kostnadsberäknat dessa till 720.900:-
* De påbörjade bygget av veterinär och tandläkarbostäder blir dyrare än beräknat. Sammanlagt slutar bygget på 250.000:-.
* 9.000:- anvisas till reparation av bastun vid skolan i Ovanmo.
* Beslutas att uppta ett 25 årigt amorteringslån på 750.000:-. Förestående större investeringar är:
     • Nytt ålderdomshem till en kostnad av 720.000:-
     • VA projekt i Viken m.fl. byar samt avloppsledningsverk
     • Häradsskrivarkontor 455.000:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar