lördag 30 januari 2016

Hemmanet i konkurs


Sollefteå tingslags häradsrätts arkiv småprotokoll AII:30 1862-1868 
Dokumentet rör en konkurs som sedan den nya ägaren använder för att få en lagfart på hemmanet. Första uppbudet kom den 8 april 1868.

  År 1868 den 27 januari infann sig undertecknad Krono Länsmannen hos Pehr Henricksson i Gårelehöjden Junsele Socken, för att på grund af förordnande förrätta den executiv aution, som genom Befattningshafvandes allmänna kungörelse No 34, den 14 December 1867 blifvit utlyst att denna dag hollas för försäljning af nämnde Pehr Henrickssons hemman No 2 om 1 3/16 dels Seland, hus och jord, som den 21 Maj förledet år blifvit utmätt för dom fäste Skulder.
  Sollefteå Härads Rätt för Pehr Henricksson utfästade fastebref, i afskrift, af den 10 Mars 1865 upplästes och hemmanet värderadt till 3000 RD. Rmt., som tvänne gånger förut uppbjudits, men i saknad af spekulanter ej kunnat försäljas, uppbjöds nu med de rättigheter och skyldigheter, Pehr Henricksson det innehaft. Dett å hemmanet varande torpare skulle ock hädanefter som hitils, innehafva sina rättigheter.
  Under de nu gjorda anbuden stadnade inteckningshafvaren Abraham Tarander i Tara för högsta anbudet med 2532 RD. och egde alltså Tarander, hvilken har större intecknad fordran att, sedan auctionsprovisionen 32 RD. 83 öre blifvit erlagt, genast tillträda och besitta hemmanet.
  Efter det Tarander erlagt nämnde auctionsprovision och reservations kraf för gångna årets krono utskylder anmalts af undertecknad, gjorde öfverenskommelse emellan Tarander och en närvarande Lundholm, Elias Rolén i Holafors, det Rolén skulle öfvertaga Taranders inrop af hemmanet; hvilket på begäran skulle i detta protokoll intaga.
  År och dag som ofvan
                                            C.S. Westerlund
                                            t.f. auctionsföreståndare.                                                                                             

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar