torsdag 26 februari 2015

Det hände i Ramsele 1955

1955
* Avloppsanläggning byggs i Ödsgård, Edsele.
* VA projekt i Gideåberg startas. Utredningar och kostnadsberäkningar för VA i byarna Vallen, Sel, Ovanmo, Nässjö och Stenviksstrand företas.
* Arkitekt Hj. Hammarlings förslag till nybyggnad av ålderdomshem i Ramsele framläggs för Kn av fattigvårdsstyrelsen. Förslaget godkänns och fattigvårdsstyrelsen uppmanas att fortsätta utredningen.
* Statsbidragen till utbyggnad av vatten och avlopp sänks. Tre ledamöter får uppdraget att uppvakta närboende riksdagsmän i frågan.
* Kommitté tillsätts med uppdraget att upprätta förslag till gatunamn för kyrkbygdens byggnadsplaneområde.
* Agaren av Hotell Fämlöf begär utökad öppettid för utskänkning av rusdrycker. Kommunalnämnden och Nykterhetsnämnden ställer som motkrav att ägaren skulle rusta upp och bygga om hotellet. Tillståndet beviljas till slut.
* Frågan om distriktsarkitekt diskuteras. Långsele nybildade kommun är huvudman och anställer distriktsarkitekten som ska tillgodose byggnadsnämnderna med sakkunnig hjälp, i de berörda kommunerna.
* Fastigheten Vallmon 2:1 förvärvas. Marken behövs för utvidgning av Kyrkskolans tomt.
* Ramsele socialdemokratiska arbetarekommun har i skrivelse till Kn uppmärksammat att trots ganska stor arbetslöshet (23 arbetssökande vid arbetsförmedlingen) är få av dessa anmälda hos arbetslöshetsnämnden. Detta får till följd att det inte går att starta arbetslöshetsprojekt i form av vägbyggen, skogsröjning och liknande. Skrivelsen föranleder ej någon åtgärd.
* Kn anser att Fullsjön-Björkhöjdens byggnadsförening ska få ett bidrag på 2.500:- till byggande av samlingslokal.
* Gymnastikklubben Gnistan i Flybrännan får 500:- i bidrag till ungdomsverksamhet.
* Riktlinjer för vad som ska krävas för att få bidrag till anläggning av idrottsplatser utformas.
* 22.000:- avsätts till utrustning av läkarmottagningen.
* En kommitté tillsätts med uppdraget att arbeta för att en yrkesskola skulle förläggas till Ramsele
* Beslutas att ett garage ska uppföras vid polisstationen i Edsele
* För undvikande av nedskräpning i samhället uppsätts papperskorgar samt uppmanas samtliga
ägare av affärslokaler att städa utanför portarna.
* Distriktsveterinärens framför krav på omfattande renovering av sin bostad och mottagning. Kostnaderna för detta diskuteras.
* En telefonkiosk sätts upp på skoltomten i Nordantjäl samt på ålderdomshemmets tomt i Nyland. El och belysning av kiosken bekostas av kommunalnämnden.
* Pensionärshemmet i Edsele står klart och Kn beslutar om vilka som ska få bli hyresgäster. Dessa ska före inflyttning kunna styrka att deras bohag inte är infekterat av väggohyra.
* Renovering eller nybygge av Lantmäterikontoret diskuteras. Inget beslut fattas.
* Fritidsnämnden får i uppdrag att skaffa livräddningsmateriel till vissa badplatser.
* Lön och anställningsvillkor för tjänstemän regleras genom nytt normaltjänstereglemente.
* Följande tjänster finns i Ramsele storkommun: Kommunalkamrer, kommunalassistent, kommunalbyggmästare, kommunalkassör, föreståndarinnor vid Edsele och Ramsele ålderdomshem, hemvårdarinnor samt ett skrivbiträde
* Pensionärshemskommittén får uppdraget att utreda behovet av ytterligare pensionärshem.
* Tandläkaren anser inte att hans bostad motsvarar de krav en tjänsteman i hans ställning kan
ställa. En av ledamöterna får uppdraget att kontakta Länsbostadsnämnden och undersöka möjligheten att erhålla statligt egnahemslån för uppförande av enfamiljsvilla att disponeras som tandläkarbostad.
* Gamla polishuset i Viken hyrs ut till Faxälvens regleringsförening att fungera som deras kontorslokaler.
*Lilltersjö byggnadsförening begär 10.000:- i bidrag till samlingslokal. Beviljas.
* Ett område i Edsele, Hammaren 4:1 har tidigare inköpts för byggande av egnahemsområde. Beslutas att sälja tomterna och att priset skulle vara 1:75 kr per kvadratmeter.
* Ärenden rörande VA projekt i vissa delar av Krånge, Ödsgård och Gideåberg behandlas och remitteras sedan till byggnadstekniska byrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar