måndag 30 mars 2015

Det hände i Ramsele 1957

1957
• Socialnämndens förslag till uppdelning av kommunen i olika geografiska socialdistrikt, tillstyrks.
• Utredningskommitté tillsätts med uppdraget att uppföra bostad i kommunens regi till Häradshövdingen.
• Ny tankbil köps in till brandkåren.
• Ett stort antal föreningar och loger anhåller om befrielse från nöjesskatt.
• Reningsfilter för den kommunala tvätten inköptes och inmonteras.
• Byggnadsplan för Krånge by upprättas.
• Lämpligt antal fågelholkar köps in och sätts upp i kommunalhusparken och brunnshusparken.
• 25.000:- utgår, som bidrag till Vimmervattnets byamän, till att färdigställa den enskilda utfarten från Vimmeråslandet till allmänna landsvägen Ramsele - Strömsund.
• Beslutas att ett frivilligt 8:onde och 9:onde skolår ska införas.
• Lokal trafiksäkerhetskommitté väljs.
• Brandstationen byggs till för ytterligare brandbilar och en tankvagn.
• Beslutas att tillstyrka socialnämndens förslag om att utveckla åldringsvården med hemhjälpsverksamhet.
• Byggnadstekniska nämnden föreslår att utredning snarast ska ordnas för VA frågan i vissa gårdar i Viken samt Lungsjön. Vattenförsörjningen för Vallen och Bölens byar kostnadsberäknas till 344.000:-, tillstyrks av Kn.
• Placering av bränngropen i Edsele diskuteras. Ärendet remitteras till Hälsovårdsnämnden.
    Lantbruksförbundets
• Mark i Nylands by förvärvas till industriändamål.
• Fria läromedel till realskolans elever diskuteras.
• Organisationsplan för Ramsele civilförsvarsområde fastställs.
• Kn föreslår fullmäktige besluta att under förutsättning att domsagans kansli förläggs till Ramsele, låta uppföra häradshövdingsbostad på lämplig tomt.
• Markområdet på fastigheten Nyland 2:4 köps av John Selander för en köpeskilling av 127.000:-
• Köttbesiktningstvång införs. Livsmedelsstadga är sedan tidigare antagen, och hälsovårdsnämnden får uppdraget att vidta de åtgärder som orsakats av köttbesiktningstvångets införande.
• Handlaren Helge Svensson i Meåfors övertar kioskrörelsen i Imforsmo efter Dora Laura Persson.
• Ritningar till nytt ålderdomshem är klara och upprättade. Tomt Nyland 2:2 är avstyckad för ändamålet. Enligt ritningarna avses ålderdomshemmet inrymma 44 platser och därutöver ska särskild byggnad finnas för personalen. Båda byggnaderna tillsammans kostnadsberäknas till 1.390.200:-. Socialnämnden får uppdraget att söka stadsbidrag och byggnadstillstånd.
• En bokföringsmaskin av märket Olivetti inköps för 9.250:- till kommunalkontoret.
• Ramsele kommun har köpt fastigheten Viken 3:8 av häradsskrivare Sven Björne. På fastigheten finns en vattentäkt och den skulle bli obrukbar genom omläggningen av vägen Ramsele - Sollefteå. Avtal träffas mellan parterna om vattenförsörjning, drift av brunn, hydrofor och ledningar.
• Edsele ålderdomshem, personalbostäder samt polishuset i Edsele har problem med avloppet, medel avsätta till att rätta till detta.
• Häradsskrivarebostaden vid Viken 3:8 rustas upp inför inflyttning av blivande häradshövding.
• Logen fosterlandsvän av IOGT planerar för ett nytt medborgarhus i Ramsele och önskar kommunal borgen på lånet. Kostnaden för hela bygget beräknas till 1.080.000:-. Deras framställning blir bifallen.
• Kostnaderna för den om och tillbyggda skolan i Lungsjöbacken uppgår till 440.245:-.
• Val förrättas till kommunens styrelser och nämnder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar