lördag 11 mars 2017

Brita Erika Johansson (1890-1973)

Brita Erika Johansson född 1890 26/8 i Mo, Junsele sn som en dotter till Johan Johansson (1833-1913) och hans hustru Magdalena Danielsdotter (1844-1911). Johan var ett barnbarn till Johan Olofsson på Fransåsen. Erika gifte sig 1914 11/10 i Junsele sn med hemmansägaren Fredrik Andersson född 1883 25/10 i Osele, Junsele sn. Han var en son till Anders Magnus Eriksson (1849-1922) och hans hustru Gertrud Kajsa Molin (1854-1921). Makarna bosatte sig i Osele vid giftermålet, på Fredriks gård.
 
Här är ett foto med Fredrik och Erika (tack Ulla).

Fredrik och brodern Erik köpte 1911 hemmanet i Osele av föräldrarna och de fick lagfart i början av 1912 och i lagfartsansökan så kan man läsa köpeavtalet med föräldrarna som var ganska detaljerat. Där finns beskrivet allt som Fredrik och Erik skulle göra för föräldrarna så länge som de levde, deras födorådsantaganden. Här kommer en avskrift av dokumentet.


Resele tingslags häradsrätts arkiv småprotokoll AII:36 1912 lagfart VT januari 16
                     
1912 den 16 Januari §11
Osele 4 5/6 Sel. No 1
½ten af lägenhet afs Mo 3 2/3 sel. No 4 (Junsele sn)
Köpesk. 10000 Tax. v. 21200 Stmpl. 127:20

    Med etc = se §10  =   =   =  =  = köpekontrakt:
    ”Till mina söner etc                                                   Bil
    Vid köpekontraktet, som upplästes, funnos fogade:
1o) Hds rns den 14 Jan. 1890 § 8 för A.M. Eriksson utfärdade lagfartsbevis å hälften af en från 3 2/3 sel. Mo No 4 i Junsele socken afsöndrad lägenhet; och
2o) Sollefteå Häradsrätts den 31 Aug. 1875, § 184, för Gertrud Kajsa Molin utfärdade fastebref å 4 5/6 sel. Osele No 1.
    Efter anmärkande häraf meddelade Hds rn lagfart för Fredrik Andersson och Erik Andersson hvardera å en fjärdedel af en från 3 2/3 seland Mo No 4 i Junsele socken afsöndrad lägenhet och å två och och fem tolftedels seland Osele No 1, allt i Junsele socken, som de enligt köpekontrakt den 29 November 1911, för 10000 kronor jämte villkor om utgifvande af födoråd köpt af sina föräldrar Anders Magnus Eriksson och Gertrud Kajsa Eriksson, född Molin; därom bevis tecknades å köpekontraktet, hvar jämte särskilda lagfartsbevis utfärdades.
                                                                  Bil. § 11
    Till mina söner Fredrik Andersson och Erik Andersson försälja undertecknade Anders Magnus Eriksson och Gertrud Kajsa Eriksson, född Fredriksdotter Molin, vårt egande hemman 4 5/6 seland No 1 Osele i Junsele socken, hälften till hvardera köparne, äfvensom vår egande hälft af den under hemmanet 3 2/3 seland No 4 Mo, nämnda socken, lydande andel i såg och sågplats i Qvarnnån med dertill hörande andel i tegelbruk emot en köpesumma af Tiotusen /10.000/ kronor, som är gulden, genom särskilda förbindelser och härigenom qvitteras.
    Tillträdet af den köpta egendomen eger rum den 1. Maj nästkommande år med rätt för köparen att omedelbart tillträda skogsmarken.
    Köparne betala hela kostnaden för lagfart så och alla efter tillträdsdagen förfallande utskylder.
   Säljarne aftaga från sålda hemmanet i Osele under deras återstående lifstid följande årliga lifstidsundantag från tillträdesdagen den 1. Maj 1912 att utgifvas i November månad, nämligen: 150 kilogram rågsigt, 150 kilogram vetemjöl, fyra tunnor skridt och väl rensadt korn af årets skörd, sex tunnor potatis, 10 kilogram hvita ärtor, 25 kilogram salt, en fjärdedels tunna saltad strömming, sex dussin ägg, 50 kilogram färskt benfritt fläsk, 25 kilogram benfritt färskt fårkött, 50 liter astralolja, kontant Tvåhundra /200/ kronor till inköp af kaffe, socker, tobak och dylikt föda, skötsel, vallning och vård året om för tvänne /2ne/ mjölkkor och fyra småkreatur, får eller getter, samt för småkreaturens afkomma tills påföljande höst, femton /15/ famnar upphuggen hemförd ved, deraf hälften björk, biträde vid brygt, bakning, skurning och klädtvätt, erforderlig betjening för skjutsar på kallelse af Födorådstagarna.
    Till husrum aftaga säljarna under sin lifstid den nya byggnaden af tegel i dess helhet med skyldighet för hemmansegaren att undanhålla och brandförsäkra den, hvarjemte säljarna förbehålla sig dels oinskränkt begagnande af det på så kallade myrhuset, dels nödigt inrymme i bryggstuga, källare, ladugård, stall loge, vedbod och hemlighus äfvensom rätt att från brunn eller vattenledning hemta vatten dels erfoderliga tillfartsvägar, och åtaga sig köparna att före den 1 November 1913 invid födorådsbyggnaden uppföra en i 2ne rum afdelad bod om minst 12 alnars längd och 6 alnars bredd, hvilken bod säljarna ega att under sin lifstid ensam bruka.
    Derest erfoderliga uthusbyggnader komma att uppföras vid den aftagna födorådsbyggnaden, skall det föreskrifna inrymmet i uthusen utgöras i dessa.
    Säljarna aftaga jemväl under sin lifstid nyttjanderätten till den åkerteg, som är belägen mellan ladugården, lutningen mot smedjebacken, bryggstugan och mangårdsbyggningen, hvilken på kallelse plöjes, gödslas och harfvas till säde af hemmansegarna.
    Hemmansegarna äro jemväl pligtiga att då någon af födorådstagarne sådant påkalla föda och aflöna piga åt dem, och förfaller under den tid, piga hålles, deras skyldighet lemna biträde vid brygd, bakning, skurning och klädtvätt.
    Derest någon af födorådskorna af ålderdom, olycksfall eller annan dylik orsak ej lämpligen längre kan användas vare hemmansegarne pliktige att anskaffa annan tjenlig ko med rätt i så fall för dessa att tillgodogöra sig det dittills använda kokreaturet.
    Af ofvanskrifna födoråd undantagandes husrum och inrymme i uthus, ved, astralolja, hästbetjäning, tillträde vid brygd, bakning, skurning och klädtvätt samt skyldigheten hålla piga förfaller hälften vid någon af födorådstagarnas frånfälle.
    Under Anders Magnus Erikssons hela lifstid utgifvas vidare årligen i November månad: 1 skjorta af domestik, 2 skjortor af ylle, 1 par kalsånger af domestik, 2 par kalsånger af ylle, två par skor, 1 par vadmalsbyxor samt  - hvart tredje år – rock och väst af vadmal.
    Under hustru Erikssons hela lifstid utgifves årligen i November månad: en klädning af halfylle, 3 lintyg, 2 par kalsonger, deraf ett par af ylle, och 2 par skor samt hvart annat år – ett lyfstycke och en halsduk af ylle.
    Derest födorådsfolket skulle vilja afflytta från hemmanet ega de att i stället för kreatursfoder med vallning och vård, biträde vid mäld, bakning, skurning, brygd och klädtvätt, hästbetjäning och betjäning med särskild piga af hemmansegarna i November månad uppbära ett belopp för af fyrahundra /400/ kronor eller om endera af dem då är död tvåhundraåttio /280/ kronor.
    Hvad som vid födorådstagares dödsfall af födorådet är förfallet, men ej uttaget anses efterskänkt, derest den aflidne ej på annat sätt förordnat.
    Säljarne förbehålla sig inteckning i det sålda hemmanet till säkerhet för födorådets utbekommande.
    Köparna åtaga att fullständigt inreda den aftagna födorådsbyggningen, hvilket arbete skall vara utfördt inom tre år härefter.
    Sålunda afhandladt, som skedde i Osele den 29 November 1911.
                                                                 Gertrud Eriksson
                                                                 A.M. Eriksson
                                                                 Fredrik Andersson
                                                                 Erik Andersson
  Egenhändiga namnteckningarna bevittna.
                      A.F. Domeij                        Andreas Norlin 


Många saker var det för bröderna att tänka på för att fullfölja avtalet. Har läst en del protokoll tidigare men måste säga att detta är ett av de mera detaljerade och omfattande åtaganden som jag sett. Föräldrarna hade klart för sig vad de behövde och visste också vad de kunde kräva ser det ut som.

Bröderna Erik och Fredrik delade upp hemmanet 1917 genom en hemmansklyvning som går att återfinna på Lantmäteriets hemsida under historiska kartor. Den har beteckningen 22-JUN-359 Hemmansklyvning 1917. Handlingen inleds med en karta där man ser var deras gårdar var belägna.

Hemmanet delades upp i Aa och Ab. Erik fick Aa och Fredrik Ab. På bilden kan man se Fredriks hus i mitten nära vägen medan Erik hade sitt närmare älven.

Här är Fredrik framför sitt hus och det ser ut att kunna vara hans hustru Erika som står bredvid (tack Göran för att jag får använda kortet).

Fredrik och Erika fick inga egna barn men hade två stycken fosterbarn. De hette Jakob Emanuel Gjersvold (1923-1939) och Anna Margareta Svärd (1924-1990).

Fredrik avled 1952 8/12 i Osele och hustrun dog 1973 2/8 och var då bosatt på Gunillagården i Junsele.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar