lördag 14 december 2019

Försäljning av Forsnäset Nr 1

Här kommer en avskrift av lagfartsprotokoll och köpekontrakt när Erik Olof Nylén sålde sitt hemman i Forsnäs, Ådals-Liden sn till systerdottern Kristina Persson och hennes man Anders Erik Persson. Utdrag från 1898.

S.D. Med begäran om lagfart ingaf Häradsdomaren Josef Magnus Palin i Kläpp, å Anders Erik Persson och hans hustrus vägnar, en så lydande köpeafhandling:
   ” Till Anders Erik Persson och dennes hustru Kristina Margreta Persson i Böhlen eller deras rättsinnehafvare försäljer jag undertecknad E. O. Nylén följande i Forsnäs by, Ådals Liden socken, mig tillhöriga lägenheter nemligen:
1a Hemmanet No 1 om ett fjerdedels (1/4) seland som jag enligt afhandling den 18 juni 1880 köpt af N. E. Forssberg, säljes med samma rättigheter och skyldigheter som jag detsamma förvärfvat och aftager jag på everldig tid i nämnda afhandling omförmälta aftag till Henrik Sjödén derjemte förbehåller jag mig afverkningsrätt på skogen i tio /10/ år till alla de furu och granträd som nu äro eller under de tio /10/ årens lopp blifva så stora att de utanpå barken på någondera sidan af trädet, hålla åtta /8/ verktum och deröfver o genomskärning på fyra /4/ fots höjd från marken samt rätt till upprödjande af nödiga vägar och vältplatser likaså till stränder och vattendrag för virkets forsling till allmänna flottleder. Efter tio /10/ år, räknadt från nedanstående dag, återfaller kvarvarande skog till hemmanet;
2: Den lägenhet eller byggnadsplats som jag enligt afhandling den 4 November 1881 förvärfvat mig af hemmanet No 1 om 2 seland af Hans Nolén säljes likaledes på everldelig tid med samma rättigheter och skyldigheter som jag mig densamma förvärfvat och som nämnde afhandling omförmäler. 
För å andra sidan stående lägenheten skald Köparne till omkring en månad härefter, betala på en gång en stadgad och öfverenskommen Köpesumma stor Tretusenfemhundra /3500/ Kronor.
   Hemmanet, såväl som nämndt byggnadsplats, får genast tillträdas såsom de nu befinnas med hus och jord samt den gröda som denna sommar afbergats på hemmanet sålunda afhandladt i vittnes närvaro.
Ramsele den 6 Oktober 1897.
E. O. Nylén. Säljare. A. E. Persson. Kristina Margr. Persson Köpare.
Wittnen: P. Molander. A. J. Wejderman.”
    Sedan handlingen blifvit uppläst, företeddes två särskilda Hds rtns lagfartsbevis, det ena af den 12 okt 1880 å ¼ seland Forssnäset No 1, som E. O. Nylén den 18 Juni 1880 köpt af Nils Erik Forsberg, och det andra af den 19januari 1885 å en från två seland af samma hemman för alltid afsöndrad lägenhet om 13 qvadratrefvar 92 qvadratstänger, Som Erik Olof Nylén den 4 November 1881 köpt af Hans Nilsson Nolén.
  Med anledning af hvad sålunda förekommit beviljades nu lagfat å ¼ Seland Forssnäset No 1 i Ådals Liden samt å en från två seland af samma hemman afsöndrad lägenhet om 13 qvadratrefvar 92 qvadratstänger, hvilka fastigheter Anders Erik Persson och h.h. Kristina Margreta Persson, enligt köpekontraktet den 6 Oktober 1897, för 3500 kronor jemte vilkor i öfrigt köpt af Erik Olof Nylén, hvarom bevis skulle tecknas å fångeshandlingen och särskildt utfärdas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar