lördag 29 november 2014

Notiser i VA

Här kommer två notiser som finns publicerade i Västernorrlands Allehandas jubileumsskrift från 1949. Den första handlar om Ådals-Liden och är från 1884 medan den senare lite längre är om Fjällsjö socken från 1887.

Näsåkers telegrafstation, som öppnade nyårsdagen, förestås tills vidare af Ingeborg Asp.

Fjellsjö vattenkuranstalt
Som af annons i dagens tidning synes har å Näset i Backe by nu öppnats en ny badinrättning, benämnd Fjellsjö vattenkuranstalt. Då Backe ligger omkring 10 mil från närmaste kommunikation, bör det nya företaget blifva till serdeles stor nytta för dem i denna trakt, som äro i behof af vattenbehandling och som annars måste göra dyrbara resor åt annant håll. Anstalten som hålles öppen äfven på vintern, har tillkommit genom ett bolag af några i trakten boende personer på initiativ af ortens nye provinsialläkare doktor Englund och länsman Norlander i Ramsele. Enär en jernhaltig källa af särdeles god beskaffenhet finnes i trakten, är meningen att till sommaren äfven förena brunnsdrickning med badinrättningen.
Sedan jernväg blifvit färdig till Sollefteå är Backe ej någon dyr ort, ty den lifliga samfärdseln har nedbragt fraktpriserna betydlig.

Någon som vet var dessa två företag höll till? Finns det hus kvar idag? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar