måndag 4 december 2017

Det hände i Ramsele 1964

1964
* En telefonkiosk med en s.k. tremyntsapparat ska placeras i centrala Edsele som ersättning för den nedlagda telestationen.
* Brandchef Carl Jarbo anhåller om en ny jeep till brandkåren som ersättning för det 17-åriga fordon som på sin tid överlämnades som gåva till kåren. Nämnden föreslår en nödtorftig reparation av den befintliga jeepen samt att medel för en ny tas med i nästa års budget.
* Nämnden beslutar tillstyrka Företagarenämndens förslag att låta Systembolaget öppna ett utminuteringsställe i Ramsele.
* En extra ordinarie musiklärartjänst ska tillsättas i kommunen fr.o.m. läsåret 1964/65.
* Skolstyrelsens föreslår nedläggning av Ovanmo skola och att eleverna flyttas till Ramsele centralskola. Nämnden tillstyrker förslaget.
* Ett antal mjölkbönder från Stenviksstrand anhåller om kommunalt bidrag till förbättrade mjölktransporter för byn. Nämnden beslutar föreslå avslag.
* Växjöläkaren Sylve Berglund erbjuds, som ende sökande, tjänsten som provinsialläkare i Ramsele.
Dr Berglund accepterar med villkoret att omfattande förändringar görs av läkarbostaden. Nämnden godtar enhälligt förbehållen.
* En ansökan från Svanö AB om förvärv av Rensjön 1:38, med undantag av ett tomtområde kring mangårdsbyggnaden med närliggande uthus, tillstyrks av nämnden.
* Skolstyrelsen uppdras att undersöka möjligheterna att kompensera Edsele Betaniaförsamling för det slitage som åsamkats församlingens lokaler till följd av att dessa under 18 års tid använts som skolbarnbespisning.
* Tvättavgifterna vid den kommunala tvätten anses ligga på en för låg nivå. Framledes ska tvätteriet nyttja samma taxa som motsvarande tvätteri i Junsele kommun; inlämningstvätt 1:20:-/kg och industritvätt 0:95:-/kg.
* Hr Gösta Lövgren ansöker om borgenslån för att kunna utveckla sin minkfarm i Ramsele. Nämnden beslutar föreslå Kf att teckna borgen under fem år för ett lån på 8.550:-.
* Nämnden beslutar tillmötesgå fröken Gunborg Hällkvists förfrågan om att få hyra barnbespisningslokalen i Vallens skola till tunnbrödsbageri.
* Efter genomgång av en handfull ansökningshandlingar utses hr Olof G. Ohlsson till ny skorstensfejarmästare för Ramsele kommun. Tjänsten tillträds 1 oktober 1964.
* Edsele bygdegårdsförening får ekonomiskt stöd till ny bygdegård.
* Kn beslutar tillstyrka fritidsnämndens förslag att anordna campingplats vid gamla prästgården. Ett förslag om att höja hundskatten till 50:- för år 1965 går till omröstning. Med en rösts övervikt beslutas dock att hundskatten förblir vid 30:-.
* Då inget kommunalt polisväsende finns fr.o.m. 1 januari 1965, beslutar nämnden att Ramsele
polisdistrikts ombildade polisförbund, som uteslutande bildats för polisväsendet, upplöses
nämnda datum.
* Ett nytt förslag till brandordning för kommunen upprättas.
* Rensjö bygdegårdsförening beviljas bidrag med 5.000:- för upprustning av bygdegården.
* Nye skorstensfejarmästaren Olof G. Ohlsson föreslår en höjning av sotningstaxan, då denna
enligt riksförbundets rekommendationer ligger under normaltaxan, en normaltaxa som dessutom
sedan länge tillämpats av exempelvis Långsele, Fjällsjö, Ådalsliden och Junsele. Nämnden tillstyrker
bifall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar