onsdag 16 december 2020

Mårtens brev till brodern John Sparfeldt

Mårten har skrivit flera brev som finns bevarade borta hos min släkting i USA och här är en avskrift av ett av dessa som min bror gjorde för flera år sedan. Intressant läsning om väder och vind, skördar, vad som hänt i grannskapet och lite om brodern Petter på Fidjiöarna. Det finns vissa ord som är svårlästa och därför punktade. Flera saker som gör en nyfiken och undrar om det kan finnas några brev som kom åt andra hållet hos någon levande släkting idag. Mest troligt har de väl gått förlorade för många år sedan.

                                                       Stenvikstrand June 10th, 1880 

Kära broder J. Sparfeldt

Guds nåd och frid tillönskas

Jag får härmäd vördsamt tacka för ditt härkåmna bref af den 10 April detta år som jag bekom i slutet at Maji, hvilket fägnar mig din stora nåd och välsignelse. Du har af vår gode Gud i både lekamligt och andligt hänseende, hvarföre jag ock har att tacka emedan jag icke häller är vanlottad. Ty jag och mina anhöriga har hälsan och välmående intill datom. Jag önskar ock att dessa rader får möta dig i en hälsosam och glädjande ställning samt Herrans lof och pris för hans nåde emot oss usla varelser.

Jag har inga nyheter att nämna. Dock har vi haft en ovanlig vinter, att ingen mis dess like. Jag var till Ström i januari rörande arfs frågan, så hade Vattudalen flödd  nära en alm. Det har varit ganska liten snö och nästan sommarväder förjemnan. Vi började så i början af Maji hvilket för oss är ovanligt. Höbärgningen syns skall bli dålig emedan jorden har varit bar hela vintern. Och våren har varit ganska torr. Dock har vi nu fått ett välgörande rägn och allting synes få lif. Du säger att du torde göra en dålig sak att du lemnade din måg fullmagt att lyfta arfvet. Jag tror ock detsamma. Dock tror jag du kan stäla om det samma om du ville. Den mindre egendomen är nu såld för 60 pund stärlin eller 1087 kronor som vi fördelade den 5:te i dennes. Och emedan jag visade mitt ganla kraf 1633 kr lyftade jag din andel 113 kr 27 öre. Och jag håppas att du tillerkänner mig ofvanstående andel såsom ersättning för min gamla förlust ty ingen af  mina syskon förlorade på hånom, män jag fick lemna altsammans och på köpet måste jag uttaga 100 kronor af min hustrus arf innan jag var vigd mäd hänne. Och betala hans skuld till Calén i Bote och Walla efter en långvarig rättegång. För mina hafde Besvär och utgifter fordras inte.

Innevarande år skall eganderätten till stora egendomen af Lands kåmmesjonen prövas då han kåmmer att försäljas för vår räkning, enligt bref från Generalkonsulen i Wasington. Du säger att ingen reser …….. Amerika från Norland, denna vår har det rest ganska många ja äfven 2 från Ramsele, män för mig att reså…. så obekant väg synes omöjligt. Jag tycker att du ….. är bekant på vägen. Och känner språket. Och har …….. genhet borde fara hit. Du finge värkligen ett större sällskap mäd bakresan. 14 dagar sedan blef…….. Påsten Mördat i Junsele i en dal väster om Gåreleselet och afröfvat 7000 kronor. 2 Pärsoner i berörde by är hägtade. Du säger att du har skild dig från alla kyrko samfund och segter hvilket betyder parti. Var skall man då finna dig, har du ock slutat dig från de Nasarears parti, då är det ganska olyckligt.

Du säger att kanhända du icke skrifver  mera till mig. Dock beder jag att du svarar mig på detta bref. Och nämner om ett och annat såsom förr. Och låt oss ej sluta att brefväxla så länge Herren ger oss nåd och kraft att föra Pännan.

Jag väntar svar. Låt mig höra om du är obelåten öfver min begäran. Kanhända du anser mig orättvis i rörande arfvet så skall jag göra din vilja.

Agtningsfult af din ringa broder

M. Wikström. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar