fredag 17 december 2021

Lungsjön i domboken 1721-1740

Här kommer flera noteringar från domböckerna. De är hämtade från avskrifterna från domboken i Digitala forskarsalen. Tänk på att det är en avskrift och att avskrifter alltid bör kollas mot original böcker. 


1723:

Kronobåtsman Jöns Ingelsson ifrån Ovanmo hade fått tillstånd nästlidne höst tillträda ödehemmanet 6 seland i Lungsjön. Hemmanet hade varit öde i 13 år, och var nu starkt förfallet, varför Jöns Ingelsson erhöll 5 frihetsår.

1726:

Eric Ingelsson ifrån Ovanmo berättar sig efter sluten gudstjänst den 17/10 nästlidne gått i sin bod på Ramsele kyrkovallen, i vilken bod bröderna Anders och Jöns Mickelssöner ifrån Lungsjön strax kommit efter honom, varvid de tjuvkallat honom för något arv, som de förmenar sig av honom hava att fordra. Sakfälldes de härför plikta 3 daler rmt.

Kyrkoherden Samuel Zellinger klagar över att hustru Brita Ingelsdotter, Anders Ingelssons hustru i Lungsjön, den 26/4 nästlidne, då de vore hos Eric Ingelsson i Ovanmo, talade om samma hennes syskons arv efter föräldrarna och utbrutit emot Kyrkoherden i sådana ord, att han begär att hon måtte bötfällas härför. Hustru Brita Ingelsdotter bad om förlåtelse för sitt tal. Hon dömdes plikta 3 daler rmt.

Upptagna hemman på frihet: Sunnansjö: Jon Hansson 5 1/2 seland. I Backe Anders Knutsson 6 3/4 seland. Orrnäs, Carl Mårtensson 4 1/2 seland, Eric Johansson 11 seland, och i Lungsjön Jöns Ingelsson 6 seland.

1727:

Hindric Isacsson ifrån Tåsjö andrager att hans svärfaders, framlidne Zachris Zachrissons öförsedda syster, Maria Zachrisdotter i Lungsjön, för 18 år sedan genom döden avgått, och att Anders Göransson i Tåsjö skall till sig tagit alla hennes kläder, varför Hindric Isacsson nu av honom begär reda och räkenskap. Anders Göransson uppviste en skrift dat. 10/5 1706, undertecknad av Maria Zachrisdotter, förmällandes att hennes svåger, bemälte Anders Göransson, varit lika som hennes egen fader, samt henne många gånger spisat och mättat. Alltså skall han och hans hustru Anna Zachrisdotter alena njuta och behålla all hennes kvarlåtenskap, till vilket Olof Abramsson och hans son Pehr Olofsson på Sälgåsen vittnade

Eric Ingelsson ifrån Ovanmo, Jöns Ingelsson och Anders Ingelsson ifrån Lungsjön, inkommer med en berättelse, att Kyrkoherden Zellinger instämt dem till detta Ting för arv, och att de ej visste något om detta arv. Kyrkoherden svarade sig å deras styvmoder, Dordi Pehrsdotters vägnar, för det de ej låtit henne njuta de 4 seland jord i Ovanmo, som deras fader, framlidne Ingel Ericsson, testamenterat henne den 25/7 1724 och hon protocollerat den 31/10 samma år. Ärendet uppsköts till nästa ting.

1728:

Eric Ingelsson i Ovanmo och Anders Ingelssonn i Lungsjön uppviste en skrift daterad 13/1 1728, angivandes hava förlikning ingåtts emellan dem och deras styvmoder, änkan Dordi Pehrsdotter i Krånge, angående tvistigheten om det testamente deras fader Ingel Ericsson gjort till hustru Dordi Pehrsdotter. 

År 1728 den 26 och 27 augusti blev Häradssyn hållen emellan Gabriel Olofsson på Vallen, Olof Davidsson, som skall tillträda hustru Anna Mattsdotters hemman därsammastädes, Zachris Pehrsson och Änkan Elisabet Nilsdotter i Bölen å ena sidan: kärande: jämväl Sandvikens byamän Israel Israelsson och Sven Svensson å andra sidan svarande, angående deras gränsskillnad i skog och mark: Kärandenas vittnen Eric Bertilsson i Terrsjö och Ingel Andersson i Lungsjön eftersändes, och Eric Bertilsson berättade att Nämndemannen, avlidne Elias Sjulsson ifrån Viken, som bevistade och jämte andra förrättade syn den 29 oktober 1688, var svåger med Anders Israelsson, som den tiden bodde i Sandviken, som var denne Sven Svenssons moderfader.

1729:

Sven Eliasson i Nässjö tvistade med en broder, Eric Eliasson, om besittningen av faderhemmanet 9 seland i Nässjö. Uppviste Eric Eliasson en köpeskrift dat 12/1 1726 vari Pehr Eliasson, Elias Eliasson och Sven Eliasson samt desse trenne döva bröders förmyndare, Ingel Andersson i Lungsjön, till Eric Eliasson försäljer börden och besittningen på deras fadershemman 9 seland i Nässjö. Fadern Elias Eliasson sade, att hans döva söner ej skulle mäkta att hemmanet uppehålla. Sven Eliasson svarade att han var innemot 30 år gammal, och aldrig anmodat Ingel Andersson att vara hans förmyndare, än mindre lämnat honom tillstånd sälja hans besittningsrätt till hemmanet. Rätten dömde dock Eric Eliasson fri från sin broders åtal.

1731:

Johan Pehrsson ifrån Ovanmo framlägger en skrift undertecknad 1/1 1731 av honom och hans grannar nämligen Eric Ingelsson i Ovanmo, Anders Ingelsson och Mickel Danielsson i Lungsjön, samt Nils Nilsson och Pehr Pehrsson ifrån Sel, rörande väghållningen vintertid till Lungsjön. Hade överenskommits att Ovanmo byamän skola väga två gånger och Sels byamän tredje gången.

1737:

Olof Johansson i Lungsjön besvärade sig att Pehr Johansson i Ovanmo, Eric Ingelsson ibidem, samt Nils Nilsson och Pehr Pehrsson i Sel måtte med plikt anses för det de den 4 förliden december, efter Tingsrättens 1731 fällde förlikningsdom, försummat att uppväga för honom kyrkvägen, varigenom skall hänt att han med dess lilla nyfödda barn ej utan största möda och fara framkommit till dopet. Då svarandesna kunde visa laga förfall, befriades de för denna gången från ansvar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar