måndag 6 december 2021

Tidiga Lungsjön i domboken 1670-1691

Fortsätter med några noteringar till med koppling till Lungsjön

1670: Margareta Danielsdotter i Lungsjön besvärade sig över en ogift person, Abraham Nilsson i Västby, att han vid pass tre års tid haver henne tillsagt äktenskap med många grova eder och förbannelser, och han henne omsider belägrade och barn avlade. Abraham nekade till sådan gärning och angav istället Elias Ericsson i Krånge skulle ock med henne sin frilla fullkomlig olovlig gärning bedrivit vid Lungsjön, som han dock med inga vittnen bevisa kunde. Elias Ericsson såväl som käranden nekade alldeles därtill, och han valde avlägga eden. Abraham hade bort böta 40 daler för vittnesmålet, men emedan han är en fattig person, och Elias gav honom sin rätt, eftergavs honom böterna, och helst han hu utlåtit att taga konan till äkta.

22 januari 1671: Nämndemannen Pehr Johansson i Ovanmo bevisade med vittnen sig hava stämt Lars Olofssons son, Göran i Sel, till tinget att vittna, och att han uteblivit utan laga förfall.

Eric Zachrisson i Lungsjön anklagades av Tolvmannen Bertil Ingelsson i Sel, för det han år 1669 hade uti skogen på svedjor sått råg, och därav ingen tionde till Kronan betalt.

27 mars 1672: Lars Olofsson i Sel och hans granne, Eric Zachrisson med sina bröder, som hava vid Lungsjön uppgjort eller uppbrukat någon jord, och vid pass 30 år därför allenast skattat för 3 1/2 seland, utfästade sig nu att betala skatt till Kronan för all jorden, 12 seland eller 1/2 mantal.

Angav Bertil Ingelsson i Sel om trätomål, som uppkommit är emellan honom och hans grannar, Eric och Pehr Zachrissöner Finnar, vilka honom påföra, att han år 1669 något före Påsk på kyrkobyggningen i Ramsele skall hava sagt, efter Johan Pehrssons i Holmstrand ord, att tolvmännen i Helgum hava gjort sig förtjänta av bödelsyxan, och haver Konungen ingen bödel, må han själv vara bödel. Sedan Johan Pehrsson hörts, kunde Bertil Ingelsson helt frias för dessa ord.

Hustru Karin, änka i Sel, anklagade sin granne Bertil Ingelsson, att han år 1669, då han jämte tolvmän var tionderäknare, beslog henne med sina söner Eric och Peder på någon kronotionde, som han sedan undanhållit. Vid ransakningen bevisades att Bertil Ingelsson undanhållit en tunna råg, och pliktade härför 12 daler, samt 40 daler för sitt förfarande i tionderäkningen.

21 januari 1675: Inlämnades ett testamente, daterat 1673, vari Anna Larsdotter, salig Pehr Månssons hustru i Lungsjön, bortgiver sin kvarlåtenskap till Zachris Larssons barn. Då kvarlåtenskapen befanns vara avlinge, tillåter lagen att hon giver hemmanet ifrån sig, varför fastebrev medgavs härpå.

12 februari 1677: Presenterades Häradsrättens beslut, att änkan hustru Elisabet i Lungsjön skall njuta sin sons, Pehr Larssons lön, som uti Kronans tjänst död bliven är uti Jämtland

20 januari 1681: Pehr Mickelsson ifrån Lungsjön uppbjöd första gången 6 1/8 seland jord ibidem, som han av Zachris Zachrisson och Pehr Zachrisson inköpt för 100 daler kpmt.

22 januari 1683: Uppbjöds tredje gången 6 1/8 seland jord i sel, som bröderna Zachris och Pehr Zachrissöner i Lungsjön sålt  för 100 daler kpmt.

21 januari 1686: Tolvmännen intygade att hustrun Dordi i Sel inte satt på Selshemmanet åren 1676 och 1677, ej heller hennes man, utan i Lungsjön, och Sel brukades av Pehr Zachrisson i Lungsjön.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar