onsdag 29 mars 2017

Förfalskaren Molin

Härnösandsposten 1895-05-07
Solleftå häradsrätt (Den 6 maj.)
   Förnyad ransakning har i dag hållits med häktade stenarbetaren Johan Johansson Nyquist. Något prestbetyg hade icke heller tills i dag kunnat erhållas, emedan han äfven flyttat från Hjelmseryd, enligt meddelande från därvarande pastorsämbete, till Maria Magdalena församling i Stockholm, och hade betyg därifrån ej kunnat anskaffas.
   Nyquist uppgaf nu att han voro skrifven därstädes, samt att hans namn vore Johannes Magnus Johansson Nyquist.
   Åklagaren begärde att hustru Åström skulle med ed intyga att hon blifvit bestulen på guldringen vid tillfället då Nyquist varit inne hos henne.
   Denna begäran kunde dock inte af rätten bifallas.
   På åklagarens begäran blef ransakningen uppskjuten, till dag som framdeles kommer att bestämmas, och blef den tilltalade till länsfängelset åter förpassad.
   Därpå företogs ransakning med för växelförfalskning häktade arbetaren Olof Johan Molin från Holaforsen, Ådalslidens socken. Molin som är född den 11 augusti 1870 har under förra året af Resele häradsrätt blifvit dömd för oloflig försäljning af vin till 25 kr. böter som han äfven erlagt.
   Som åklagare uppträdde t.f. polisuppsyningsmannen Aug. Berglund hvarjämte målsäganden Hernösands Enskilda Bank företräddes af kronofogden And. Huss, hvilken senare berättade att Molin den 28 sistlidne mars i banken härstädes inlemnat 2 vexlar utstälda af J. Jakobsson i Tara, Junsele socken, hvilken person M. då uppgaf sig vara. Banken hade då fodrat att han skulle skaffa intyg, på att namnen vore egenhändigt skrifna, men hade då M. sagt att det vore svårt här då han icke kände någon, och då han behöfde pengar hade han förnyat begäran om lån å desamma. Då acceptanten H. A. Tarander äfven från Tara i Junsele voro känd hade den ena vexeln diskonterats. Beloppet å denna utgjorde 525 kronor hvarifrån afgick ränta 7 kr. 43 öre och erhöll sålunda M. 517 kr. 57 öre hvilka han under namnet J. Jakobsson utkvitterade.
   Till acceptanten hade sedan från banken utsänts avis om att vexeln vore belånad, och upptäcktes då att förfalskning förelåg, hvilket sedan föranledde till Molins häktande.
   Molin som skrifvit vexlarna i hemmet och där haft dem gömda, anträdde den 27 mars resan till Sollefteå för att göra uppköp till sitt förestående bröllop, för hvilket ändamål han hade 230 kronor med sig. På frågan af domaren hvad anledningen voro att han begått förfalskningen då det ej var nöden som dref honom därtill, svarade han att det var med anledning af en skuld som han hade till vinhandelsfirman C. A. Lindgren et c:o i Stockholm å nära 300 kronor.
   Molin sade sig ej vara något närmare bekant med hvarken Jakobsson eller Tarander, och kände ej deras namnteckningar.
   På framstäld fråga om han ej tänkte sig att det skulle blifva upptäckt svarade han att han detta icke hade gjordt, emedan han ämnade själf inlösa vexeln.
   Beloppet å den andra vexeln kunde han nu icke erinra sig, ej heller dess datum.
   Handl. Jakob Jakobsson och hemmansägaren Henrik Abraham Tarander från Tara i Junsele voro som vittnen inkallade, och intygade båda att de icke hade skrifvit sina namn å vexeln ifråga, ej heller gifvit den tilltalade löfte därtill.
   Åklagaren yrkade ansvar å Molin för förfalskningsbrott, samt att han skulle vara skyldig ersätta statsverket deras kostnader, och målseganden yrkade ersättning med vexelns belopp, jämte 6 procents ränta därå, tills betalning sker. Häremot hade den tilltalade ingenting att invända.
   Efter enskild öfverläggning afkunnades dom, hvilken lydde å ett års straffarbete, samt förlust af medborgerligt förtroende i två år utöfver strafftiden.
   Molin förklarade sig vara nöjd med domen.

måndag 27 mars 2017

Gamla tidningar på KB

Jag har tidigare hänvisat till och även skrivit av en del tidningsartiklar som de digitaliserat på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Tyvärr så är det bara en väldigt liten del som är tillgängliga på nätet utan för det allra mesta materialet är man tvungen att åka till Stockholm och sitta där och läsa. Det är lite dumt att bara kunna ta del av material fram till cirka 1900 via nätet. Nu har det skapats ett upprop på Rötter där de kräver att reglerna skall ändras så att digitalt material i alla fall skall vara tillgängligt fram tom 2000 istället.

Så skriv därför på uppropet som finns här.


lördag 11 mars 2017

Brita Erika Johansson (1890-1973)

Brita Erika Johansson född 1890 26/8 i Mo, Junsele sn som en dotter till Johan Johansson (1833-1913) och hans hustru Magdalena Danielsdotter (1844-1911). Johan var ett barnbarn till Johan Olofsson på Fransåsen. Erika gifte sig 1914 11/10 i Junsele sn med hemmansägaren Fredrik Andersson född 1883 25/10 i Osele, Junsele sn. Han var en son till Anders Magnus Eriksson (1849-1922) och hans hustru Gertrud Kajsa Molin (1854-1921). Makarna bosatte sig i Osele vid giftermålet, på Fredriks gård.
 
Här är ett foto med Fredrik och Erika (tack Ulla).

Fredrik och brodern Erik köpte 1911 hemmanet i Osele av föräldrarna och de fick lagfart i början av 1912 och i lagfartsansökan så kan man läsa köpeavtalet med föräldrarna som var ganska detaljerat. Där finns beskrivet allt som Fredrik och Erik skulle göra för föräldrarna så länge som de levde, deras födorådsantaganden. Här kommer en avskrift av dokumentet.


Resele tingslags häradsrätts arkiv småprotokoll AII:36 1912 lagfart VT januari 16
                     
1912 den 16 Januari §11
Osele 4 5/6 Sel. No 1
½ten af lägenhet afs Mo 3 2/3 sel. No 4 (Junsele sn)
Köpesk. 10000 Tax. v. 21200 Stmpl. 127:20

    Med etc = se §10  =   =   =  =  = köpekontrakt:
    ”Till mina söner etc                                                   Bil
    Vid köpekontraktet, som upplästes, funnos fogade:
1o) Hds rns den 14 Jan. 1890 § 8 för A.M. Eriksson utfärdade lagfartsbevis å hälften af en från 3 2/3 sel. Mo No 4 i Junsele socken afsöndrad lägenhet; och
2o) Sollefteå Häradsrätts den 31 Aug. 1875, § 184, för Gertrud Kajsa Molin utfärdade fastebref å 4 5/6 sel. Osele No 1.
    Efter anmärkande häraf meddelade Hds rn lagfart för Fredrik Andersson och Erik Andersson hvardera å en fjärdedel af en från 3 2/3 seland Mo No 4 i Junsele socken afsöndrad lägenhet och å två och och fem tolftedels seland Osele No 1, allt i Junsele socken, som de enligt köpekontrakt den 29 November 1911, för 10000 kronor jämte villkor om utgifvande af födoråd köpt af sina föräldrar Anders Magnus Eriksson och Gertrud Kajsa Eriksson, född Molin; därom bevis tecknades å köpekontraktet, hvar jämte särskilda lagfartsbevis utfärdades.
                                                                  Bil. § 11
    Till mina söner Fredrik Andersson och Erik Andersson försälja undertecknade Anders Magnus Eriksson och Gertrud Kajsa Eriksson, född Fredriksdotter Molin, vårt egande hemman 4 5/6 seland No 1 Osele i Junsele socken, hälften till hvardera köparne, äfvensom vår egande hälft af den under hemmanet 3 2/3 seland No 4 Mo, nämnda socken, lydande andel i såg och sågplats i Qvarnnån med dertill hörande andel i tegelbruk emot en köpesumma af Tiotusen /10.000/ kronor, som är gulden, genom särskilda förbindelser och härigenom qvitteras.
    Tillträdet af den köpta egendomen eger rum den 1. Maj nästkommande år med rätt för köparen att omedelbart tillträda skogsmarken.
    Köparne betala hela kostnaden för lagfart så och alla efter tillträdsdagen förfallande utskylder.
   Säljarne aftaga från sålda hemmanet i Osele under deras återstående lifstid följande årliga lifstidsundantag från tillträdesdagen den 1. Maj 1912 att utgifvas i November månad, nämligen: 150 kilogram rågsigt, 150 kilogram vetemjöl, fyra tunnor skridt och väl rensadt korn af årets skörd, sex tunnor potatis, 10 kilogram hvita ärtor, 25 kilogram salt, en fjärdedels tunna saltad strömming, sex dussin ägg, 50 kilogram färskt benfritt fläsk, 25 kilogram benfritt färskt fårkött, 50 liter astralolja, kontant Tvåhundra /200/ kronor till inköp af kaffe, socker, tobak och dylikt föda, skötsel, vallning och vård året om för tvänne /2ne/ mjölkkor och fyra småkreatur, får eller getter, samt för småkreaturens afkomma tills påföljande höst, femton /15/ famnar upphuggen hemförd ved, deraf hälften björk, biträde vid brygt, bakning, skurning och klädtvätt, erforderlig betjening för skjutsar på kallelse af Födorådstagarna.
    Till husrum aftaga säljarna under sin lifstid den nya byggnaden af tegel i dess helhet med skyldighet för hemmansegaren att undanhålla och brandförsäkra den, hvarjemte säljarna förbehålla sig dels oinskränkt begagnande af det på så kallade myrhuset, dels nödigt inrymme i bryggstuga, källare, ladugård, stall loge, vedbod och hemlighus äfvensom rätt att från brunn eller vattenledning hemta vatten dels erfoderliga tillfartsvägar, och åtaga sig köparna att före den 1 November 1913 invid födorådsbyggnaden uppföra en i 2ne rum afdelad bod om minst 12 alnars längd och 6 alnars bredd, hvilken bod säljarna ega att under sin lifstid ensam bruka.
    Derest erfoderliga uthusbyggnader komma att uppföras vid den aftagna födorådsbyggnaden, skall det föreskrifna inrymmet i uthusen utgöras i dessa.
    Säljarna aftaga jemväl under sin lifstid nyttjanderätten till den åkerteg, som är belägen mellan ladugården, lutningen mot smedjebacken, bryggstugan och mangårdsbyggningen, hvilken på kallelse plöjes, gödslas och harfvas till säde af hemmansegarna.
    Hemmansegarna äro jemväl pligtiga att då någon af födorådstagarne sådant påkalla föda och aflöna piga åt dem, och förfaller under den tid, piga hålles, deras skyldighet lemna biträde vid brygd, bakning, skurning och klädtvätt.
    Derest någon af födorådskorna af ålderdom, olycksfall eller annan dylik orsak ej lämpligen längre kan användas vare hemmansegarne pliktige att anskaffa annan tjenlig ko med rätt i så fall för dessa att tillgodogöra sig det dittills använda kokreaturet.
    Af ofvanskrifna födoråd undantagandes husrum och inrymme i uthus, ved, astralolja, hästbetjäning, tillträde vid brygd, bakning, skurning och klädtvätt samt skyldigheten hålla piga förfaller hälften vid någon af födorådstagarnas frånfälle.
    Under Anders Magnus Erikssons hela lifstid utgifvas vidare årligen i November månad: 1 skjorta af domestik, 2 skjortor af ylle, 1 par kalsånger af domestik, 2 par kalsånger af ylle, två par skor, 1 par vadmalsbyxor samt  - hvart tredje år – rock och väst af vadmal.
    Under hustru Erikssons hela lifstid utgifves årligen i November månad: en klädning af halfylle, 3 lintyg, 2 par kalsonger, deraf ett par af ylle, och 2 par skor samt hvart annat år – ett lyfstycke och en halsduk af ylle.
    Derest födorådsfolket skulle vilja afflytta från hemmanet ega de att i stället för kreatursfoder med vallning och vård, biträde vid mäld, bakning, skurning, brygd och klädtvätt, hästbetjäning och betjäning med särskild piga af hemmansegarna i November månad uppbära ett belopp för af fyrahundra /400/ kronor eller om endera af dem då är död tvåhundraåttio /280/ kronor.
    Hvad som vid födorådstagares dödsfall af födorådet är förfallet, men ej uttaget anses efterskänkt, derest den aflidne ej på annat sätt förordnat.
    Säljarne förbehålla sig inteckning i det sålda hemmanet till säkerhet för födorådets utbekommande.
    Köparna åtaga att fullständigt inreda den aftagna födorådsbyggningen, hvilket arbete skall vara utfördt inom tre år härefter.
    Sålunda afhandladt, som skedde i Osele den 29 November 1911.
                                                                 Gertrud Eriksson
                                                                 A.M. Eriksson
                                                                 Fredrik Andersson
                                                                 Erik Andersson
  Egenhändiga namnteckningarna bevittna.
                      A.F. Domeij                        Andreas Norlin 


Många saker var det för bröderna att tänka på för att fullfölja avtalet. Har läst en del protokoll tidigare men måste säga att detta är ett av de mera detaljerade och omfattande åtaganden som jag sett. Föräldrarna hade klart för sig vad de behövde och visste också vad de kunde kräva ser det ut som.

Bröderna Erik och Fredrik delade upp hemmanet 1917 genom en hemmansklyvning som går att återfinna på Lantmäteriets hemsida under historiska kartor. Den har beteckningen 22-JUN-359 Hemmansklyvning 1917. Handlingen inleds med en karta där man ser var deras gårdar var belägna.

Hemmanet delades upp i Aa och Ab. Erik fick Aa och Fredrik Ab. På bilden kan man se Fredriks hus i mitten nära vägen medan Erik hade sitt närmare älven.

Här är Fredrik framför sitt hus och det ser ut att kunna vara hans hustru Erika som står bredvid (tack Göran för att jag får använda kortet).

Fredrik och Erika fick inga egna barn men hade två stycken fosterbarn. De hette Jakob Emanuel Gjersvold (1923-1939) och Anna Margareta Svärd (1924-1990).

Fredrik avled 1952 8/12 i Osele och hustrun dog 1973 2/8 och var då bosatt på Gunillagården i Junsele.

lördag 4 mars 2017

Hälsokälla i Ramsele

Hittade en artikel i Svenska Dagbladet den 24 juli 1902

Nyupptäckt hälsokälla i Ramsele
  En källa, som för orten torde kunna blifva af stor betydenhet, har upptäckts i Krångens by, Ramsele socken, vid brunnsgräfning å ett Sandvikens och Strömsnäs sågverksbolag tillhörande hemman, omtalar Västernorrlands Allehanda.
  Enligt ett efter å länets kemiska station i Hernösand verkställd undersökning utfärdadt analysbevis är vattnet icke användbart till dricksvatten, men, heter det vidare, "däremot förtjänar uppmärksamheten fästas på den ovanligt höga halten af kolsyrad järnoxidul, lika hög som i det bekanta Karlsbadervattnet. Det nu undersökta vattnet bör kunna med fördel tillgodogöras som hälsovatten"
  Analysen utvisar å 100 000 delar vatten: fasta ämnen; totalhalt 34,00 delar, eldfasta ämnen 29,58 delar, kolsyrad järnoxidul 10,54 delar, motsvarande järn 5,03 delar.

Hundradelarna var svåra att läsa i den scannade kopian. Någon som vet vad det blev av denna källa?

söndag 26 februari 2017

Bilder från Ramsele

I veckan var jag fram till Ramsele och knäppte några bilder med snö och sol. Här kommer de.

 Forskarcentrum.
Fyra bilder tagna på nipkanten!

tisdag 31 januari 2017

Jonas Erik Eriksson (1864-1932)

Här kommer lite fakta om ännu ett barn till min mormors morfars syster Magdalena Persdotter. Sonen Jonas Erik Eriksson född 1864 28/6 i Sandviken, Ramsele sn. Han gifte sig 1901 22/6 i Själevad sn med Augusta Carolina Häggqvist. Hon var född 1874 10/1 i Mo, Mo sn som en dotter till Hans Häggqvist (1842-1909) och hans hustru Sara Carolina Lindström (1844-1925). Vid giftermålet skrivs Jonas Erik som bonde i Nässjö och hustrun som arbetardotter på Domsjö sågverk. Makarna bosätter sig i Nässjö och han skrivs först som hemmansägare och senare som lägenhetsägare och snickare. Jonas Erik är bosatt där när han avlider 1932 27/1 men han dog på Backe sjukhus. Hustrun avled också i Nässjö 1947 13/4.

Deras barn:
d. Augusta Magdalena                       (1904-2005)
s. Erik                                                          (1905-1988)
d. Sara Eufemia                                     (1907-1997)
d. Anna Brita                                          (1909-2002)
d. Johanna Margareta                       (1912-2008)
d. Märta Kristina                                 (1914-1997)
d. Maria Karolina                                (1916-2008)

Flera av barnen tog sig namnet Furuborg. Någon som har dessa personer i sitt släktträd?

måndag 30 januari 2017

Anna Märta Ersdotter (1859-1942)

Igår skrev jag om Per Perssons syster Magdalena. Hennes dotter Anna Märta Ersdotter född 1859 14/9 i Sandviken, Ramsele sn. Hon gifte sig 1888 22/6 i Ramsele sn med Erik Johansson. Han var född 1858 13/1 i Nässjö, Ramsele sn. Vid giftermålet skrivs han som bondeson i Nässjö och hon som bondedotter i samma by. Erik var en son till Johan Johansson (1827-1893) och hans hustru Anna Brita Ersdotter (1822-1906). Makarna bosätter sig i Nässjö nr 1 om 1 1/2 seland. Erik skrivs som hemmansägare. Erik avled i Nässjö 1928 22/12 och skrevs i dödboken som flottchef. Dödsorsaken anges som hjärtfel. Hustrun dör i samma by 1942 31/5.

Deras barn:
d. Magdalena Johanna                           (1889-1968)
s. Johan Erik                                                (1891-1942)
d. Anna Margreta                                       (1893-1974)
s. Jonas Severus                                          (1895-1981)
s. Paulus Peter                                             (1898-1970)
s. Mårten Felix                                            (1900-1971)
d. Syster                                                        (1903-????)

Någon som känner till dessa personer och kanske har några fotografier.

söndag 29 januari 2017

Magdalena Persdotter (1831-1927)

Min mormors morfar Per Persson har jag skrivit om här. Hans syster Magdalena Persdotter föddes 1831 2/12 i Lungsjön, Ramsele sn. Hon gifte sig 1859 19/6 i Ramsele sn med Erik Jonsson. Han var född 1826 5/12 i Sandviken, Ramsele sn som en son till Jon Ersson och hans hustru Märta Persdotter. Vid giftermålet skrivs Erik som dräng från Sandviken och Magdalena som bondedotter i Bölen. Makarna bosätter sig på Sandviken nr 1 och Erik skrivs som hemmansägare. 1883 flyttar familjen till Nässjö, Ramsele sn. Här skrivs också Erik som hemmansägare och på äldre dagar som födorådstagare. Erik dog i Nässjö 1911 16/10 i magkräfta och hustrun avled i samma by 1927 25/11. Dödsorsaken för henne var ålderdom.

Deras barn:
d. Anna Märta                            (1859-1942)
d. Magdalena Johanna född 1862 17/1 i Sandviken, Ramsele sn. Död där 1875 29/5.
s. Jonas Erik                               (1864-1932)
d. Brita Margareta född 1867 8/1 i Sandviken, Ramsele sn. Död 1918 29/5 i Nässjö, Ramsele sn.
s. Petter                                        (1869-1948)
s. Johan född 1872 1/7 i Sandviken, Ramsele sn. Död där 1875 25/6.
s. Andreas född 1872 1/7 i Sandviken, Ramsele sn. Död där 1880 20/7.

Några som härstammar från dessa personer?

torsdag 26 januari 2017

Ett fasansfullt brott

När jag i höstas satt och tittade i Ramsele kyrkoböcker så hittade jag en son och en mor som det fanns en notering om att de blivit mördade vid samma tillfälle i december 1889.En fruktansvärd händelse som finns att läsa om i diverse tidningar både inrikes och utrikes.


Ur SVENSKA AMERIKANAREN TORSDAGEN DEN 17 JANUARI
Umeå: De tolfårige dubbelmördarne, Elias Ferdinand och Johannes Alfred Nyman från Krången voro den 8 dec. instälda till polisförhör inför kronolänsmannen S. A. Norlander i Ramsele.
Efter nekande erkände tvillingbröderna, födda den 18 jan. 1876, sig ha mördat 50årige skomakaren Jonas Öberg samt hans 88-åriga moder Anna Brita Öberg, men båda pojkarne förnekade till en början, att de tillegnat sig mera penningar än fyra kr i silfver, som de lemnat yngre brodern Axel
Albin, för att denne, för hvilken de omtalat sitt brott, icke skulle röja dem.
Senare fortsattes förhöret med alla tre pojkarne i närvaro af fadern, arbetaren Johan Nyman. Efter ytterligare ihärdigt nekande erkände de följande:
att Johannes Alfred och Elias Ferdinand jemte en annan pojke i Krången under nästlidne sommar kommit öfverens om att döda skomakaren Jonas Öberg, för det denne vid något tillfälle varit ovettig på dem;
att detta beslut likväl då icke fattats på fullt allvar; att Johannes Alfred och Elias Ferdinand emellertid efteråt talat om beslutet, men ryggat för utförandet ända tills på torsdags eftermiddagen den 6 dec., då de beslutit döda såväl Jonas Öberg som hans åldriga mor för att åtkomma den förstnämdes penningar, hvilket ohyggliga beslut de, såsom vi förut omtalat, också verkstälde, hvarefter de tillegnade sig penningarne, 40 kr. i sedlar och 4 kr. i silfver.
Under hela förhöret ådagalade pojkarne den mest förhärdade fräckhet, visade intet tecken till ånger öfver sin blodiga handling samt kunde blott med största svårighet förmås att någorlunda hålla sig till sanningen.
De unga brottslingarne ha genom kommunalnämdens försorg satts under särskild bevakning, till dess ransakning inför domstolen egt rum. Fadern har till största delen under senaste åren vistats borta från hemmet på arbete och har sålunda varit hindrad att verksamt ingripa i barnens uppfostran.
Försummad skolgång och dåligt föredöme hos en del af den mera försigkomna ungdomen i orten torde icke vara utan skuld till ifrågavarande brott.

lördag 31 december 2016

Gott Nytt År

Med några bilder från Ramsele, som jag tog en kväll i mellandagarna, vill jag nu önska er alla ett gott slut på 2016 och ett Gott Nytt År 2017.

Ramsele tingshus där jag började min släktforskning för över 30 år sedan.


 Ramsele kyrka som uppfördes 1858.

Ramsele Centralskola där jag tillbringade tre år under högstadiet.

Faxen där jag sett en och annan bio och varit på några danser och discon,

Ramsele kommunhus där jag gjort ett och annat besök hos tandläkaren!

Julgranen på torget.

lördag 10 december 2016

Flera ättlingar till Johan Olofsson

Jag fortsätter på uppslaget med ättlingar till Johan Olofsson i Fransåsen. Nu går jag på näst äldsta dottern Dordi Johansdotter (1796-1834) och hennes tredje barn sonen Johan Petter Jonsson Sjödin (1833-1904), stamfar för den stora Sjödin-grenen i Fransåssläkten. Därefter på hans näst äldsta dotter:

Ingrid Brita Sjödin född 1858 29/1 i Ottsjö, Ådals-Liden sn. Hon gifte sig 1884 26/10 i Junsele sn med Erik Wilhelm Bolin (1855-1948). Han var son till Erik Peter Persson (1825-1896) och hans hustru Kajsa Lisa Jonsdotter (1828-1906). Makarna bodde i Tarsele södra (eller nr 2), Junsele sn. Erik Wilhelm var först arbetare och sedan skrivs han som torparrendator med 8 3/4 seland och i någon längd som landbonde.  Ingrid Brita dog i Tarsele 1953 4/11.

Deras barn:

s. Erik Johan Bolin född 1885 1/4 i Tarsele, Junsele sn. Han gjorde värnplikten i Sollefteå 1906 och det är möjligt att han fortfarande höll på med det då han avled 1906 3/6. Han dog på sjukhuset i Sollefteå och dödsorsaken anges som "allmän bukhinneinflammation med varbildning".
d.  Maria Elisabet Bolin                (1887-1970).
s. Wilhelm Leander Bolin född 1890 27/2 i Tarsele, Junsele sn. Han var arbetare i Tarsele och avled i Spanska sjukan 1918 11/11.
s. Petrus Bolin                                  (1892-1970).
d. Ingrid Kristina Bolin                (1895-1988).
d. Sara Helena Bolin                      (1897-1944).
d. Alma Elfina Bolin född 1900 3/2 i Tarsele, Junsele sn. Hon avled i samma by 1918 8/7 utan att det finns någon angiven dödsorsak.

Någon som har eller har sett foton med dessa personer?

onsdag 7 december 2016

Johan Olofssons ättlingar

Efter att ha gjort gårdagens inlägg där jag konstaterade att fem generationer sträckte sig över drygt 240 år från Johan Olofssons födelse 1767 till Elsa Maria Persson f. Åström död 2009. Skillnaden i födelse år är 151 år. Det gör i snitt nära 38 år mellan varje generation, inget märkligt när det var stora barnkullar och jag väljer ut det yngsta barnet hela tiden. Kan man då hitta en snabbaste väg med många generationer. Har letat lite idag och försöker se hur många generationer som det går att trycka in på cirka 150 år.

Jag börjar med:

Johan Olofsson  född 1767 och anfader för det som jag kallar Fransåssläkten. Han hade två barn i första giftet och sex stycken i sitt andra gifte. Han blev morfar/farfar första gången 1827 och hela tre gånger. Den av dessa tre barnbarn som blev först att få egna barn visade sig vara min gren så därför gick jag vidare med Johans femte barn sonen:

Andreas Johansson eller Anders Jansson som han också är skriven som. Han var född 1805 och dog 1860, bara 55 år gammal. Han fick sju barn och hade vid sin död fem barn i livet och fem barnbarn. Totalt så har jag räknat in 29 barnbarn till honom födda mellan 1849 och 1883. Fortsätter med äldsta dottern:

Anna Stina Andersdotter född 1827 och gift med Sven Kristoffersson Selin i Gårelehöjden, Junsele sn. Makarna hade åtta barn varav fem blev vuxna och fick egna barn. Hon dog 1896. Deras äldste son:

Andreas Svensson Stenmark född 1849 och stamfar för Stenmark-släkten i Gårelehöjden. Han var gift med Johanna Persdotter. Makarna hade tio barn. Andreas dog 1926. Jag fortsätter med fjärde barnet och andra sonen:

Per Magnus Stenmark född 1876 och gift med Inga Maria Stenmark från Söderfors, Ådals-Liden sn. Makarna hade åtta barn. Per Magnus avled 1948. Nästa är äldsta dottern:

Hildur Stenmark född 1901 och gift med Jonas Leander Sjödin. Makarna hade två barn men bara en dotter som blev vuxen. Hildur avled redan 1929. Deras dotter:

Rut Ingegerd Sjödin född 1918 och gift med Karl Helge Karlsson Svanebo. Hon avled 2008.

Det är möjligt att det finns fler generationer på kortare tid i den här släkten men det var en väg jag hittade nu som borde vara en av de kortare. Här är det sju generationer på 151 år och det ger snitt på drygt 25 år per generation.     

tisdag 6 december 2016

Sara Lovisa Henriksson (1883-1918)

Det var många människor som dog i Spanska sjukan under hösten 1918. Jag har skrivit om det i tidigare blogginlägg. Här kommer lite om två av de som dog i Junsele under november 1918. Jag har forskat en del och utgått från en förfader till mig, Johan Olofsson i Fransåsen. Då jag forskat på den familjegren som hela tiden har det yngsta barnet generation efter generation som får ättlingar så får jag linjen, Johans son Per, Pers son Henrik och Henriks dotter Sara Lovisa.

Sara Lovisa Henriksson född 1883 14/1 i Sunnansjö, Junsele sn som en dotter till Henrik Persson (1855-1904) och hans hustru Anna Stina Persdotter (1843-1930). Hon gifte sig 1912 18/8 i Junsele sn med Markus Fabian Åström. Han föddes 1889 19/1 i Sunnansjö, Junsele sn. Han var en son till Erik Markus Åström (1863-1951) och hans hustru Stina Andrietta Gustafsdotter (1859-1932). Vid giftermålet bor båda makarna i Sunnansjö, hon skrivs som sömmerska och han som arbetare. Det är kyrkoherde K.A. Josefson som viger dem. De bosätter sig i Sunnansjö och finns inskrivna på samma sida som Markus Fabians föräldrar. 1915 flyttar de till Lillegård, Junsele sn men blir bara kvar där till 1917 då de flyttar tillbaka till Sunnansjö. Så kommer den olycksaliga november månad 1918 då han avlider först den 6/11 och hon den 11/11 i Spanska sjukan. Makarna begravs den 15/12. Barnen, den äldste 5,5 år gammal och den yngsta bara drygt 8 månader gammal, blir föräldralösa och får flytta till olika släktingar. Den äldste Folke hamnar hos sin mormor och bor senare hos sina farföräldrar. De andra två, Gösta och Elsa Maria, flyttar till en halvmoster (dotter till Anna Stina).

Deras barn:
s. Folke                         (1913-1942)
s. Gösta                         (1914-1936)
s. Tage föddes 1914 27/11 i Sunnansjö, Junsele sn och dog i samma by 1915 12/4.
s. Frans föddes 1916 28/1 i Lillegård, Junsele sn och dog i samma by 1916 26/3.
d. Elsa Maria                (1918-2009)

Sönerna blev inte gamla men dottern blev över 90 år. På bara fem generationer täcker vi in drygt 240 år från Johan Olofssons födelse 1767 till dess Elsa Maria avled 2009. 

lördag 3 december 2016

Seger tillslut

De sista dagarna har varit lite turbulenta runt MoDo. I förrgår lade ledningen fram en rapport där de beskrev hur de skall jobba i framtiden med laget och ledarna runt laget. Det framkom också att Per Svartvadet blivit uppsagd från sin tjänst som sportchef och kommer att sluta om sex månader men ganska direkt övergå till andra uppgifter under den tid som han är kvar där. Både bra och dåligt tycker jag. Bra för det behövs nog en förändring för att bryta mönster där laget, sedan SM-guldet, bara gått utför. Bra kanske också för Svartvadet att göra något annat. Tror att han behöver lite andrum för jag är övertygad om att han tänkt hockey 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan och verkligen försökt få till det bästa laget med tilldelade pengar. Sedan är det ju i slutändan inte han som spelar så där kan man ju ifrågasätta om ett sådant agerande gör att laget vinner matcher. Tycker också att han skall ha ett jättestort tack för sitt arbete i MoDo. Han var en strålande lagkapten och det var kul både att han fick avgöra serien mot Timrå i sudden och att han fick lyfta SM-bucklan först 2007, Sedan har han säkert gjort sitt bästa de senaste åren men tyvärr inte haft turen med sig där riktigt.

En annan sak som kom fram från MoDo-ledningen var att ambitionen nu har sänkts något. Tidigare så har det bara pratats om att laget omgående ska tillbaka till SHL medan det nu sägs att ambitionen är att laget skall vara tillbaka till säsongen 18/19. Det borde göra det att trycket på spelarna inte behöver vara lika stort och att de förhoppningsvis kan slappna av och spela ut lite mera denna säsong. Tror att en stor anledning till att det gått som det gått varit att de är tyngda av stundens allvar tillsammans med att alla motståndarlag taggar till lite extra när de skall möta anrika MoDo.

Måste säga att jag också blivit lite mera uppgiven för varje match jag sett. Har legat ett tydligt ok på axlarna på, kanske främst de äldre, spelarna som gjort dem nervösa och rent spelat dåligt. Äldre och  mer rutinerade spelare som skall gå i täten, typ Hedman, Ritchie, Karlqvist, har sett gamla och trötta ut, saknat vilja och verkat tro att det skall bli en "barnlek" att spela. Allsvenskan är ingen dålig serie och sättet att spela är lite annorlunda än i SHL. Det är otroligt tempo i spelet här också och väldigt stor skillnad i strukturen mot i SHL. Väldigt mycket fram och tillbaka och flera spelare som hela tiden rusar på den som har pucken. Detta spelsätt gör att med rätt försvar och spelare som snabbt spelar pucken så blir det utrymme för kontringar och där har inte Modo varit tillräckligt snabba åt något håll.

I matchen mot Mora igår så protesterade tillresta MoDo-supporter genom att hänga upp banderoller på borta-stå. "Vi finns för er. Så här känns det när ni inte finns! 5 minuters tystnad!". Sedan lämnade de läktaren och kom in igen efter fem minuters spel. Tilltaget har väckt en livlig debatt i den MoDo facebookgrupp som jag är med i. De flesta tycker inte om tilltaget och kan inte heller förstå vad de menar. Jag tror att jag förstår lite av deras meddelande. Jag har också blivit frustrerad och irriterad på att spelarna många gånger förlorar närkamper, kommer tvåa eller trea till pucken, spelar omständligt i egen zon och förlorar pucken, inte har drivet framåt. Tycker att det många gånger känts som spelarna inte varit där och satsat av all sin kraft. Spelare som Hedman som har rutin i massor verkar trött och frånvarande och han kan väl symbolisera det tröga och oturliga i MoDo denna säsong när han för några matcher sedan tar en runda i egen zon runt teckningscirkeln in framför mål, får ett felskär, ramlar och förlorar pucken till en motståndare som gör mål. Förra matchen hemma mot Karlskoga så tyckte jag de steg ut på planen och tryckte på inledningsvis, hade chanser men fick inte in pucken och så går Karlskoga upp och gör 1-0, i mitten av perioden, på ett väldigt enkelt sätt och genast sjönk MoDo-spelarna ihop och blev väldigt små. Från det målet var det egentligen ingen tvekan om vem som skulle vinna. Dåligt självförtroende och mycket tryck på axlarna förklarar jag detta med.

Så till gårdagens match mot Mora borta. De var obesegrade i nio raka hemmamatcher, bästa formen i serien och i toppen av serien mot bottenlaget MoDo. Inte minsta press på MoDo alltså! Mora tog också kommandot inledningsvis och gjorde 1-0 men Alba gjorde 1-1 på ett ganska enkelt (men snyggt och välplacerat) dragskott innan perioden var slut. Sedan kommer lagen in i andra och det är inget snack om var skåpet skall stå! Näst intill utspelade och effektiviteten är enorm och innan perioden är slut så leder vi med 5-1. Det trista och frustrerande för mig var att jag hade problem med uppkopplingen till att börja med och när de gör en kanonperiod så får jag inte se målen direkt. Kommer in i slutet av andra och kan spola tillbaka i periodpaus och titta på andra i sin helhet. Där var det många som spelade riktigt bra men eftersom jag klagat lite på Hedman tidigare så måste jag lyfta upp honom som en som idag åkte riktigt bra skridskor, kämpade och slet och hann med på ett helt annat sätt och visade sin rutin. Tror att det varit ett väldigt stort tryck på hans axlar och att det nu kanske kan lossna lite. Min favorit Kristian Jakobsson tyckte jag också gjorde ett antal bra uppåkningar och han var också den som lade upp öppet mål för Karlqvist vid 5-1.


Jag hoppas detta var vändningen och att alla nu får lite bättre självförtroende, mindre tyngd på axlarna och börjar slita som galningar i varje match. Även om jag kommer att hoppas att det blir en återgång till SHL redan till nästa säsong så är det nog mera realistiskt att se det som ett mål om några år. Idag har vi heller inte ett lag som klarar av att matcha ens Leksand som ligger sist i SHL för tillfället. Men kör på såhär nu och ta er an Timrå borta på måndag. Västernorrlandsderby och full hall, blir drag det och jag hoppas det blir riktigt bra spel och någon poäng!

torsdag 27 oktober 2016

Höstbilder från Forsnäs

Här kommer några höstbilder som jag tog i Forsnäs när jag var där för någon vecka sedan. Det var färggranna löv, dimma och frost på marken


söndag 23 oktober 2016

Konfirmationsböcker

För Ramsele församling så finns det lite andra böcker scannade på SVAR:s hemsida. Satt häromdagen och kikade i lite andra källor än de vanliga kyrkböckerna som jag brukar titta i. En sådan bok som jag inte letat så mycket i är konfirmationsböckerna och där tog jag upp en sida lite på måfå. Jag landade på konfirmerade 1863 och en av de första namnen jag såg var min farfars farmor (nr 2 Vendla Christina Jönsdotter).

Konfirmerade flickor 1863:
- Hocksjön, Bnddrn Cathrina Carlsdotter 47 29/10.
- Imnäs, Pig. Vendla Christina Jönsdotter 47 7/3
- Krången, Bnddrn Anna Cajsa Pehrsdotter 47 17/10
- Lungsjön, Bnddrn Sigrid Märtha Olofsdotter 47 21/10
- Löflund, Pig. Anna Cajsa Samuëlsdotter 47 1/4
- Nyland, Bnddrn Vendla Christina Eliaedotter 47 8/8
- Nässjö, Trprdrn Cajsa Brita Tjernberg 46 28/11
- Rensjön, Bnddrn Gretha Cajsa Danielsdr 48 12/6
-     do     , Bnddrn Stina Märtha Nilsdotter 48 23/3
-     do     , Bnddrn Ingrid Brita Abramsdr 47 19/10
- Sandviken, Pig. Sara Erica Johansdotter 47 23/7
-     do        , Inhsdrn Stina Märtha Israëlsdr 47 12/5
- Stenvikstrand, Bnddrn Gretha Johanna Magnusdr 47 20/11
-     do        , Bnddrn Cajsa Lisa Ersdotter 47 8/5
- Wiken, Bnddrn Anna Margretha Andersdr 48 8/6
-     do    , Bnddrn Ingeborg Jonsdotter 47 7/8
- Vallen, Btsmnsdrn Lisa Christina Fredrica Gårding 43 27/12
- Lillterrsjö, Nbdrn Ingrid Helena Ifvarsdotter 47 7/5
- Imfors, Inhsdrn Brita Sara Olofsdotter 47 30/9

19 flickor var det som konfirmerades detta år och dessutom 18 killar (återkommer med dem). Konfirmationspräst var N.J Frisendahl.

Finns det någon mer som har något av personerna bland sina förfäder?

söndag 25 september 2016

Maria Helena Tarander (1867-1950)

Abraham Taranders yngsta dotter Maria Helena Tarander föddes 1867 8/11 i Tara, Junsele sn. Hon gifte sig 1893 26/12 i Junsele sn med bonden Jonas Svensson även han i Tara. Jonas föddes 1864 25/3 i Rusksand, Junsele sn men hans föräldrarna flyttade ganska snart till Tara. Makarna bosatte sig efter giftermålet i Tara och bodde där nästan hela sina liv där Jonas skrivs som bonde och hemmansägare.  Äldsta dottern var född som oäkta till Maria Helena och hon har också låtit anteckna barnet som sitt i födelseboken. I husförhörslängderna står hon emellertid som dotter så det är mycket möjligt att det är Jonas som är pappa till henne också.

Maria Helenas oäkta barn:
d. Anna Augusta Jonsson                  (1892-1929)

Bådas barn:
d. Märta Elida Jonsson                      (1894-1932)
s. Sven Jonsson                                   (1898-1978)
s. Abraham Helmer Jonsson född 1901 1/8 i Tara, Junsele sn och död där 1902 16/4.
s. Jonas Helmer Jonsson                    (1903-1991)
s. Daniel Jonsson                                 (1908-1985)
s. Abraham Walter Jonsson född 1910 9/11 i Tara, Junsele sn och död där 1911 10/9.

Här är ett kort på makarna (tack Britt för lånet).Jonas avled i Tara 1927 14/4 medan hustrun dog på ålderdomshemmet i Bölen 1950 12/2.

söndag 11 september 2016

Idag är det tre år

Idag är det tre år sedan svärmor hastigt lämnade oss. Hela familjen saknar henne och vi tänker på henne ofta.


Vi brukar ofta åka till platser som hon tyckte om och idag blev det en tur till Söderköping och lite fika i Brunnsparken.


Brunnsparken i Söderköping kl 16:25.


Sedan blev det en tur till kyrkogården för att plantera en blomma.